Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 02 april 2009
gepubliceerd op 17 april 2009

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2009022192
pub.
17/04/2009
prom.
02/04/2009
ELI
eli/besluit/2009/04/02/2009022192/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

2 APRIL 2009. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen gecoördineerd op 14 juli 1994, Gelet op de beslissing van de Nationale commissie geneesheren- ziekenfondsen van 30 juni 2008;

Gelet op de beslissing van het Comité van de verzekering voor geneeskundige verzorging van 28 juli 2008;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 30 oktober 2008;

Gelet op akkoordbevinding van de Staatssecretaris voor Begroting gegeven op 8 december 2008;

Gelet op het advies nr. 45.714/1 van de Raad van State, gegeven op 8 januari 2008, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.In artikel 10sexies van het koninklijk besluit van 3 juli 1996, wordt de volgende zin « Deze gegevens mogen niet medegedeeld worden aan de profielcommissies bedoeld in artikel 30 van de gecoördineerde wet » geschrapt.

Art. 2.Onze Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 2 april 2009.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, Mevr. L. ONKELINX

^