Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 02 april 2009
gepubliceerd op 20 april 2009

Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 35 van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2009022163
pub.
20/04/2009
prom.
02/04/2009
ELI
eli/besluit/2009/04/02/2009022163/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

2 APRIL 2009. - Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 35 van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, artikel 35, § 1, gewijzigd bij de wetten van 20 december 1995, 22 februari 1998, 24 december 1999, 10 augustus 2001, 22 augustus 2002, 5 augustus 2003, 22 december 2003, 9 juli 2004, 27 april 2005, 27 december 2005, en § 2, gewijzigd bij de wetten van 20 december 1995, en bij het koninklijk besluit van 25 april 1997;

Gelet op de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen;

Gelet op de voorstellen van de Technische Raad voor Implantaten van 20 september 2007, 14 november 2007 en 4 september 2008;

Gelet op de beslissingen van de Overeenkomstencommissie verstrekkers van implantaten-verzekeringsinstellingen van 20 september 2007, 29 november 2007 en 4 september 2008;

Overwegende dat door de Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle geen advies is geformuleerd binnen de termijn van vijf dagen, vermeld in artikel 27, vierde lid, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, en dat het betrokken advies dienvolgens met de toepassing van die wetsbepaling wordt geacht te zijn gegeven;

Gelet op de adviezen van de Commissie voor begrotingscontrole, gegeven op 13 december 2007 en 1 oktober 2008;

Gelet op de beslissingen van het Comité van de verzekering voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering van 17 december 2007 en 20 oktober 2008;

Gelet op de adviezen van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 11 maart 2008 en 26 november 2008;

Gelet op de akkoordbevindingen van de Staatssecretaris voor Begroting van 11 december 2008 en 5 december 2008;

Gelet op het adviezen nrs. 45.680/1 en 45.653/1 van de Raad van State, gegeven op 12 en 26 februari 2009;

Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.In artikel 35 van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 24 augustus 1994 en laatstelijk gewijzigd bij het koninklijk besluit van 9 december 2008, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° In § 1, opschrift « A.ORTHOPEDIE EN TRAUMATOLOGIE », opschrift « Categorie 2 » wordt het opschrift « WERVELKOLOM : » vervangen door het opschrift « WERVELKOLOM : »; 2° In § 1, opschrift « A.ORTHOPEDIE EN TRAUMATOLOGIE », opschrift « Categorie 2 » wordt het opschrift « GEWRICHTSPROTHESEN : » vervangen door het opschrift « GEWRICHTSPROTHESEN : »; 3° In § 1, opschrift « A.ORTHOPEDIE EN TRAUMATOLOGIE », opschrift « Categorie 2 », opschrift « GEWRICHTSPROTHESEN : » wordt vóór het opschrift « Humerus : » het opschrift « SCHOUDER : » ingevoegd; 4° In § 1, opschrift « A.ORTHOPEDIE EN TRAUMATOLOGIE », opschrift « Categorie 2 », opschrift « GEWRICHTSPROTHESEN : », opschrift « SCHOUDER : », opschrift « Humerus : » worden de volgende wijzigingen aangebracht : a) de verstrekkingen 695074-695085, 695096-695100, 695111-695122, 695133-695144, 695155-695166, 695170-695181, 695192-695203, 695236-695240, 695251-695262, 695214-695225, 695391-695402, 695435-695446 en 695450-695461 en de cumulregel « De verstrekkingen 695236-695240 en 695251-695262 zijn niet cumuleerbaar met de verstrekking 695450-695461.» worden geschrapt; b) vóór de verstrekking 695273-695284 worden de volgende verstrekkingen en bepaling ingevoerd : « 720016-720020 Monobloc humerusprothese .. . . . U 855 720031-720042 Steel voor modulaire humerusprothese (waarop een kop geplaatst kan worden), voor plaatsing met cement, inclusief alle assemblage elementen . . . . . U 745 720053-720064 Steel voor modulaire humerusprothese (waarop een kop geplaatst kan worden), voor plaatsing zonder cement, inclusief alle assemblage elementen . . . . . U 745 720075-720086 Steel voor modulaire humerusprothese (waarop een kop geplaatst kan worden), voorzien van een osteotrope bedekkingslaag of een poreuze coating, inclusief alle assemblage elementen . . . . . U 745 720090-720101 Humerussteel per primam voor een omgekeerde schouderprothese (diafysaire en epifysaire gedeelten), voor plaatsing met cement en niet voorzien van een osteotrope bedekkingslaag of een poreuze coating, inclusief alle assemblage elementen . . . . . U 850 720112-720123 Humerussteel per primam voor een omgekeerde schouderprothese (diafysaire en epifysaire gedeelten), voorzien van een osteotrope bedekkingslaag of een poreuze coating, inclusief alle assemblage elementen . . . . . U 1100 720134-720145 Diafysair gedeelte van een humerussteel die peroperatief de keuze tussen een anatomische of omgekeerde constructie toelaat, voor plaatsing met cement, inclusief alle assemblage elementen . . . . . U 820 720156-720160 Diafysair gedeelte van een humerussteel die peroperatief de keuze tussen een anatomische of omgekeerde constructie toelaat, voor plaatsing zonder cement en niet voorzien van een osteotrope bedekkingslaag of een poreuze coating, inclusief alle assemblage elementen . . . . . U 820 720171-720182 Diafysair gedeelte van een humerussteel die peroperatief de keuze tussen een anatomische of omgekeerde constructie toelaat, voorzien van een osteotrope bedekkingslaag of een poreuze coating, inclusief alle assemblage elementen . . . . . U 975 720193-720204 Epifysair gedeelte van humerussteel : metalen gedeelte (uitgezonderd de rehausseur) dat toelaat over te schakelen van een anatomische prothese naar een omgekeerde schouderprothese, of omgekeerd en niet voorzien van een osteotrope bedekkingslaag of een poreuze coating, inclusief alle assemblage elementen . . . . . U 270 720215-720226 Epifysair gedeelte met humerale fixatie te gebruiken met of zonder diaphysair gedeelte, voor anatomische of omgekeerde prothese, voorzien van een osteotrope bedekkingslaag of poreuze coating, inclusief alle assemblage elementen . . . . . U 775 De verstrekkingen 720193-720204 en 720215-720226 mogen slechts één keer per ingreep aangerekend worden. 720230-720241 Lange modulaire humerussteel, voor het geheel van metalen onderdelen, waarvan de lengte minstens 16 cm lang is, voor plaatsing met cement, inclusief alle assemblage elementen . . . . . U 970 720252-720263 Lange modulaire humerussteel, voor het geheel van metalen onderdelen, waarvan de lengte minstens 16 cm lang is, voor plaatsing zonder cement en niet voorzien van een osteotrope bedekkingslaag of een poreuze coating, inclusief alle assemblage elementen . . . . . U 970 720274-720285 Lange modulaire humerussteel, voor het geheel van metalen onderdelen, waarvan de lengte minstens 16 cm lang is, voorzien van een osteotrope bedekkingslaag of een poreuze coating, inclusief alle assemblage elementen . . . . . U 1100 »; c) de omschrijving van de verstrekking 695273-695284 wordt vervangen door de volgende omschrijving : « Cefalische prothese ter vervanging van enkel de humeruskop »;d) vóór de verstrekking 695295 695306 worden de volgende verstrekkingen ingevoerd : « 720296-720300 Oppervlakteimplantaat voor een gedeeltelijke vervanging van het gewrichtskraakbeen voor het geheel van de samenstellende elementen .. . . . U 1150 »; e) de omschrijving van de verstrekking 695295-695306 wordt vervangen door de volgende omschrijving : « Standaard humeruskop of binnenkopje van een bipolaire kop, inclusief alle assemblage elementen .. . . . U382 »; f) de omschrijving van de verstrekking 695310-695321 wordt vervangen door de volgende omschrijving : « Bipolaire humeruskop, inclusief alle assemblage elementen »;g) de omschrijving van de verstrekking 695332-695343 wordt vervangen door de volgende omschrijving : « Humeruskop in keramiek, inclusief alle assemblage elementen »;h) de betrekkelijke waarde « U 305 » van de verstrekking 695354- 695365 wordt vervangen door de betrekkelijke waarde « U 330 »;i) de betrekkelijke waarde « U 407 » van de verstrekking 695376- 695380 wordt vervangen door de betrekkelijke waarde « U 437 »;j) vóór de verstrekking 695413-695424 worden de volgende verstrekkingen ingevoerd : « 720311-720322 Buitendeel van een modulaire glenoid .. . . . U 350 »; k) de omschrijving en de betrekkelijke waarde U van de verstrekking 695413-695424 wordt als volgt gewijzigd : « Binnendeel van een modulaire glenoid voor een anatomische schouderprothese .. . . . U 200 »; l) na de verstrekking 695413-695424 worden de volgende verstrekkingen ingevoerd : « 720333-720344 Binnendeel van een modulaire glenoid - sferisch implantaat in metaal voor een omgekeerde schouderprothese .. . . . U 365 720355-720366 Humerus cupula in polyethyleen voor omgekeerde schouderprothese . . . . . U 200 720370-720381 Ophogende tussenstuk voor schouderprothese . . . . . U 180 »; 5° In § 1, opschrift « A.ORTHOPEDIE EN TRAUMATOLOGIE », opschrift « Categorie 3 » wordt het opschrift « ALLERLEI : » aangevuld met de volgende verstrekking en bepaling : « 720392-720403 Diafysaire obturator gebruikt tijdens de plaatsing van een humerussteel voor plaatsing met cement . . . . . U 20 De terugbetaling van de obturator wordt alleen toegepast bij het plaatsen van een steel voor plaatsing met cement. »; 6° In § 16, opschrift « A.ORTHOPEDIE EN TRAUMATOLOGIE », opschrift « Categorie 2 », opschrift « Humerus : » worden de volgende wijzigingen aangebracht : a) de verstrekkingen 695074-695085, 695096-695100, 695111-695122, 695133-695144, 695155-695166, 695170-695181, 695192-695203, 695214-695225, 695236-695240, 695251-695262, 695391-695402, 695435-695446 en 695450-695461 worden geschrapt;b) het opschrift wordt aangevuld met de verstrekkingen 720016-720020, 720031-720042, 720053-720064, 720075-720086, 720090-720101, 720112-720123, 720134-720145, 720156-720160, 720171-720182, 720193-720204, 720215-720226, 720230-720241, 720252-720263, 720274-720285, 720311-720322, 720333-720344, 720355-720366, 720370-720381, 720392-720403 en 720296-720300;7° In § 17 worden de volgende wijzigingen aangebracht : a) in het opschrift « - 20 % voor de verstrekkingen : », opschrift « A.ORTHOPEDIE EN TRAUMATOLOGIE », opschrift « Humerus : » worden de verstrekkingen 695074-695085, 695096-695100, 695133-695144 en 695435-695446 geschrapt; b) het opschrift « - 20 % voor de verstrekkingen : », opschrift « A. ORTHOPEDIE EN TRAUMATOLOGIE », opschrift « Humerus : » wordt aangevuld met de verstrekkingen 720016-720020, 720090-720101, 720134-720145, 720156-720160, 720193-720204, 720171-720182, 720274-720285, 720355-720366, 720370-720381, 720296-720300, 695354-695365, 695376-695380 en 695413-695424; c) in het opschrift « - 25 % voor de verstrekkingen : », opschrift « A.ORTHOPEDIE EN TRAUMATOLOGIE », opschrift « Humerus : » worden de verstrekkingen 695155-695166, 695170-695181 en 695214-695225 geschrapt; d) het opschrift « - 25 % voor de verstrekkingen : », opschrift « A. ORTHOPEDIE EN TRAUMATOLOGIE », opschrift « Humerus : » wordt aangevuld met de verstrekkingen 720112-720123, 720215-720226, 720230-720241, 720252-720263 en 720311-720322; e) in het opschrift « - 30 % voor de verstrekkingen : », opschrift « A.ORTHOPEDIE EN TRAUMATOLOGIE », opschrift « Humerus : » worden de verstrekkingen 695111-695122, 695354-695365, 695376-695380, 695391-695402 en 695413-695424 geschrapt; f) het opschrift « - 30 % voor de verstrekkingen : », opschrift « A. ORTHOPEDIE EN TRAUMATOLOGIE », opschrift « Humerus : » wordt aangevuld met de verstrekkingen 720031-720042, 720053-720064 en 720075-720086; g) in het opschrift « - 35 % voor de verstrekkingen : », opschrift « A.ORTHOPEDIE EN TRAUMATOLOGIE », opschrift « Humerus : » worden de verstrekkingen 695192-695203, 695236-695240, 695251-695262 en 695450-695461 geschrapt; h) het opschrift « - 35 % voor de verstrekkingen : », opschrift « A. ORTHOPEDIE EN TRAUMATOLOGIE », opschrift « Humerus : » wordt aangevuld met de verstrekking 720333-720344; i) het opschrift « - 100 % voor de verstrekkingen : », opschrift « A. ORTHOPEDIE EN TRAUMATOLOGIE » wordt aangevuld met het opschrift « Humerus : » en de verstrekking 720392-720403.

Art. 2.Dit besluit treedt in werking op de eerste dag van de tweede maand na die waarin het is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.

Art. 3.Onze Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 2 april 2009.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, Mevr. L. ONKELINX

^