Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 02 april 2002
gepubliceerd op 25 april 2002

Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92 op het vlak van de belastingvermindering voor uitgaven betaald voor prestaties betaald met dienstencheques

bron
ministerie van financien
numac
2002003200
pub.
25/04/2002
prom.
02/04/2002
ELI
eli/besluit/2002/04/02/2002003200/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

2 APRIL 2002. - Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92 op het vlak van de belastingvermindering voor uitgaven betaald voor prestaties betaald met dienstencheques (1)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, inzonderheid op de artikelen : - 14521, vervangen bij de wet van 21 december 1994 en gewijzigd bij de wet van 7 april 1999, bij het koninklijk besluit van 20 juli 2000 en bij de wet van 20 juli 2001; - 14522, ingevoegd bij de wet van 30 maart 1994;

Gelet op het KB/WIB 92, inzonderheid op afdeling XXVsexies van hoofdstuk I, die het artikel 6310 bevat, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 1 september 1995;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 6 november 2001;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting van 26 november 2001;

Gelet op het besluit van de Ministerraad over het verzoek aan de Raad van State om advies te geven binnen een termijn van een maand;

Gelet op advies 32.761/2 van de Raad van State, gegeven op 25 februari 2002, met toepassing van artikel 84, eerste lid, 1°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Op de voordracht van Onze Minister van Financiën, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.In hoofdstuk I van het KB/WIB 92 wordt de afdeling XXVsexies, die het artikel 6310 bevat, ingevoegd door het koninklijk besluit van 1 september 1995, vervangen als volgt : « Afdeling XXVsexies. Vermindering voor uitgaven betaald voor prestaties in het kader van plaatselijke werkgelegenheidsagentschappen en voor prestaties betaald met dienstencheques (Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, artikel 14522)

Art. 6310.De in artikel 14521 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 vermelde uitgaven komen slechts voor belastingvermindering in aanmerking : 1° wat de uitgaven betaald voor prestaties in het kader van plaatselijke werkgelegenheidsagentschappen betreft : a) ten belope van de nominale waarde van de PWA-cheques die op naam van de belastingplichtige zijn uitgegeven en die hij tijdens het belastbaar tijdperk bij de uitgever heeft aangekocht, verminderd met de nominale waarde van die PWA-cheques die in de loop van datzelfde belastbaar tijdperk aan de uitgever zijn terugbezorgd;b) op voorwaarde dat de belastingplichtige tot staving van zijn aangifte in de inkomstenbelastingen het attest overlegt vermeld in de reglementering betreffende de plaatselijke werkgelegenheidsagentschappen en uitgereikt door de uitgever van de PWA-cheques;2° wat de uitgaven betaald voor prestaties betaald met dienstencheques betreft : a) ten belope van de aanschafprijs van de dienstencheques die op naam van de belastingplichtige zijn uitgegeven en die hij tijdens het belastbaar tijdperk bij het uitgiftebedrijf heeft aangekocht, verminderd met de aanschafprijs van die dienstencheques die in de loop van datzelfde belastbaar tijdperk door het uitgiftebedrijf aan de belastingplichtige werden terugbetaald;b) op voorwaarde dat de belastingplichtige tot staving van zijn aangifte in de inkomstenbelastingen het attest overlegt vermeld in de reglementering betreffende de buurtdiensten en -banen en uitgereikt door de uitgever van de dienstencheques.».

Art. 2.Dit besluit treedt in werking met ingang van aanslagjaar 2002.

Art. 3.Onze Minister van Financiën is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Nice, 2 april 2002.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Financiën, D. REYNDERS _______ Nota (1) Verwijzingen naar het Belgisch Staatsblad :

  Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, koninklijk besluit van 10 april 1992, Belgisch Staatsblad van 30 juni 1992. Wet van 30 maart 1994, Belgisch Staatsblad van 31 maart 1994 Ed. 2.

  Wet van 21 december 1994, Belgisch Staatsblad van 23 december 1994.

  Wet van 7 april 1999, Belgisch Staatsblad van 20 april 1999.

  Koninklijk besluit van 20 juli 2000, Belgisch Staatsblad van 30 augustus 2000.

  Wet van 20 juli 2001, Belgisch Staatsblad van 11 augustus 2001 Ed. 2.

  Koninklijk besluit van 27 augustus 1993 tot uitvoering van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, Belgisch Staatsblad van 13 september 1993.

  Koninklijk besluit van 1 september 1995, Belgisch Staatsblad van 5 oktober 1995.

  Wetten op de Raad van State, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 12 januari 1973, Belgisch Staatsblad van 21 maart 1973.

^