Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 01 december 2003
gepubliceerd op 21 januari 2004

Koninklijk besluit tot regeling van de toekenningsmodaliteiten van een financiële tussenkomst voor 2003 ten laste van het « Fonds ter financiering van sommige uitgaven die verbonden zijn met de veiligheid voortvloeiend uit de organisatie van de Europese Toppen te Brussel » aan de Brusselse politiezones om er de installatie van het ASTRID-systeem te ondersteunen

bron
federale overheidsdienst binnenlandse zaken
numac
2003000905
pub.
21/01/2004
prom.
01/12/2003
ELI
eli/besluit/2003/12/01/2003000905/staatsblad
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
Document Qrcode

1 DECEMBER 2003. - Koninklijk besluit tot regeling van de toekenningsmodaliteiten van een financiële tussenkomst voor 2003 ten laste van het « Fonds ter financiering van sommige uitgaven die verbonden zijn met de veiligheid voortvloeiend uit de organisatie van de Europese Toppen te Brussel » aan de Brusselse politiezones om er de installatie van het ASTRID-systeem te ondersteunen


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wetten op de Rijkscomptabiliteit, gecoördineerd op 17 juli 1991, inzonderheid op de artikelen 55 tot 58;

Gelet op de wet van 10 augustus 2001 tot oprichting van een Fonds ter financiering van de internationale rol en de hoofdstedelijke functie van Brussel en tot wijziging van de organieke wet van 27 december 1990 houdende oprichting van begrotingsfondsen, gewijzigd bij de programma-wet van 24 december 2002;

Gelet op de wet van 27 december 2002 houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2003;

Gelet op het koninklijk besluit van 16 november 1994 betreffende de administratieve en de begrotingscontrole;

Gelet op het advies van de Samenwerkingscommissie bedoeld in artikel 43 van de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen van 28 mei 2003;

Gelet op de beslissing van de federale leden van de voornoemde Samenwerkingscommissie van 22 september 2003;

Overwegende dat de rol van Europese hoofdstad van Brussel moet bevorderd worden, namelijk in verband met het onthaal van de Europese Toppen;

Overwegende dat aan de lokale politiezones van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest dringend de middelen moeten ter beschikking worden gesteld om de nodige veiligheid te kunnen waarborgen voor de effectieve uitvoering van deze rol;

Overwegende dat één van deze middelen bestaat in de aankoop van radio toestellen in het kader van de implementatie van het ASTRID systeem;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën van 28 oktober 2003;

Gelet op de akkoordbevinding van Onze Minister van Begroting van 28 november 2003;

Op de voordracht van Onze Minister van Binnenlandse Zaken, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Binnen de perken van de beschikbare kredieten, wordt een financiële tussenkomst van 750.000 euro toegekend voor het begrotingsjaar 2003 aan de politiezones van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (codes 5339, 5340, 5341, 5342, 5343 en 5344) om de investeringen voor de installatie van het ASTRID-systeem te dekken, inzonderheid voor de aankoop van draagbare radioterminals en hun toebehoren.

Art. 2.De in artikel 1 bedoelde financiële tussenkomst wordt aangerekend ten laste van basisallocatie 13.56.70.43.01. als vastlegging op de algemene uitgavenbegroting 2003 en als ordonnancering op de begroting 2004.

Art. 3.Het bedrag bedoeld in artikel 1 wordt verdeeld tussen de politiezones op grond van de werkelijke personeelsbezetting van hun operationeel kader, inclusief de hulpagenten van politie, op 1 april 2003, zoals overgemaakt door de politiezones en weergegeven in de bijlage bij dit besluit.

Art. 4.Voor de betaling van de financiële tussenkomst : a) wordt een eerste schijf van 70 % gestort op voorlegging van een bestelbon van de radioterminals;b) is de betaling van het saldo ondergeschikt aan de voorlegging van de facturen en het bewijs van betaling van de radioterminals.

Art. 5.De bestelbon en de aanvraag tot terugbetaling worden gericht aan de dienst Politionele veiligheid van de Gouverneur van het Administratief Arrondissement Brussel-Hoofdstad, Hertogstraat 33, te 1000 Brussel.

Deze dienst controleert de voorgelegde stukken en maakt ze voor betaling over aan de Algemene Directie Veiligheids- en Preventiebeleid van de FOD Binnenlandse Zaken.

Art. 6.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2003.

Art. 7.Onze Minister van Binnenlandse Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 1 december 2003.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Binnenlandse Zaken, P. DEWAEL

Bijlage Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Gezien om te worden gevoegd bij ons besluit van 1 december 2003.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Binnenlandse Zaken, P. DEWAEL

^