Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 01 augustus 2000
gepubliceerd op 31 augustus 2000

Koninklijk besluit houdende verdeling van de provisionele kredieten ingeschreven in het programma 18-60/1 van de Algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2000

bron
ministerie van financien en ministerie van ambtenarenzaken
numac
2000003531
pub.
31/08/2000
prom.
01/08/2000
ELI
eli/besluit/2000/08/01/2000003531/staatsblad
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
Document Qrcode

1 AUGUSTUS 2000. - Koninklijk besluit houdende verdeling van de provisionele kredieten ingeschreven in het programma 18-60/1 van de Algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2000


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 24 december 1999 houdende de Algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2000, inzonderheid op artikel 2.18.11;

Overwegende dat op het programma 18-60/1 van de Algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2000 een niet-gesplitst provisioneel krediet is ingeschreven ten belope van 545,7 miljoen frank, bestemd tot het dekken van allerhande uitgaven betreffende de modernisering van de openbare besturen;

Op de voordracht van Onze Minister van Begroting, van Onze Minister van Ambtenarenzaken en van Onze Minister van Financiën, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Een niet-gesplitst krediet ten belope van 542,6 miljoen frank wordt afgenomen van het provisioneel krediet ingeschreven op het programma 18-60/1 van de Algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2000, en wordt verdeeld overeenkomstig de bijgevoegde tabel.

De in de tabel vermelde bedragen worden gevoegd bij de kredieten welke onder de betrokken programma's en basisallocaties zijn uitgetrokken voor het begrotingsjaar 2000.

Art. 2.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Art. 3.Onze Minister van Begroting, Onze Minister van Ambtenarenzaken en Onze Minister van Financiën zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Syracuse, 1 augustus 2000.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Begroting, J. VANDE LANOTTE De Minister van Ambtenarenzaken, en Modernisering van de Openbare Besturen, L. VANDEN BOSSCHE De Minister van Financiën D. REYNDERS

BIJLAGE Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Gezien om te worden gevoegd bij Ons besluit van 1 augustus 2000.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Begroting, J. VANDE LANOTTE De Minister van Ambtenarenzaken, en Modernisering van de Openbare Besturen, L. VANDEN BOSSCHE De Minister van Financiën, D. REYNDERS

^