Etaamb.openjustice.be
Internationale Overeenkomst
gepubliceerd op 01 juli 2021

Internationaal Verdrag voor de eenmaking van bepaalde regelen inzake cognossementen en Protocol van ondertekening, ondertekend te Brussel op 25 augustus 1924, Protocol, gedaan te Brussel op 23 februari 1968, tot wijziging van het Internationaal (...) Op 6 mei 2021 werden de toetredingsinstrumenten van de Republiek San Marino met betrekking tot voor(...)

bron
federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking
numac
2021031674
pub.
01/07/2021
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BUITENLANDSE ZAKEN, BUITENLANDSE HANDEL EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING


Internationaal Verdrag voor de eenmaking van bepaalde regelen inzake cognossementen en Protocol van ondertekening, ondertekend te Brussel op 25 augustus 1924,(1) Protocol, gedaan te Brussel op 23 februari 1968, tot wijziging van het Internationaal Verdrag voor de eenmaking van bepaalde regelen inzake cognossementen, gedaan te Brussel op 25 augustus 1924,(2) Protocol, gedaan te Brussel op 21 december 1979, houdende wijziging van het Internationaal Verdrag voor de eenmaking van bepaalde regelen inzake cognossementen van 25 augustus 1924, zoals gewijzigd door het Wijzigingsprotocol van 23 februari 1968. (3) Toetreding van de Republiek San Marino Op 6 mei 2021 werden de toetredingsinstrumenten van de Republiek San Marino met betrekking tot voornoemde Akten in ontvangst genomen bij de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking van België (FOD).

Overeenkomstig de bepalingen van artikel 14 van bovenvermeld verdrag treedt deze toetreding ten aanzien van de Republiek San Marino in werking op 6 november 2021 voor het Verdrag van 1924, dit wil zeggen zes maanden nadat de Belgische regering de in artikel 12, lid 2, bedoelde kennisgevingen heeft ontvangen.

In overeenstemming met de bepalingen van artikel 13, lid 2, van het Protocol van 1968 en in overeenstemming met de bepalingen van artikel VIII, lid 2, van het Protocol van 1979, zal deze toetreding in werking treden ten aanzien van de Republiek San Marino op 6 augustus 2021 voor deze twee bovengenoemde protocollen. _______ Nota (1)Zie Belgisch Staatsblad van 1-2 juni 1931 (2) Zie Belgisch Staatsblad van 23 november 1978 (3)Zie Belgisch Staatsblad van 22 november 1983

^