Etaamb.openjustice.be
Erratum
gepubliceerd op 16 mei 2017

Bevordering. - Erratum Deze tekst vervangt de teskt met mumac 2017/011071, verschenen in het Belgisch Staatsblad op 24 maart 2017 pagina 39673. Bij ministerieel besluit van 13 februari 2017 wordt Mevr. Meganck Nele, met ingang van 1 februari Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...)

bron
federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten
numac
2017011870
pub.
16/05/2017
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR GENEESMIDDELEN EN GEZONDHEIDSPRODUCTEN


Bevordering. - Erratum Deze tekst vervangt de teskt met mumac 2017/011071, verschenen in het Belgisch Staatsblad op 24 maart 2017 pagina 39673.

Bij ministerieel besluit van 13 februari 2017Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 13/02/2017 pub. 20/03/2017 numac 2017011134 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit over de verdeling van de middelen voor de terbeschikkingstelling van budgetten voor niet rechtstreeks toegankelijke zorg en ondersteuning type ministerieel besluit prom. 13/02/2017 pub. 22/02/2017 numac 2017020265 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit betreffende de uitgifte door de Belgische staat van een lening genaamd « Lineaire obligaties 0,50 % - 22 oktober 2024 » type ministerieel besluit prom. 13/02/2017 pub. 22/02/2017 numac 2017020266 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit betreffende de uitgifte door de Belgische staat van een lening genaamd « Lineaire obligaties 2,25 % - 22 juni 2057 » type ministerieel besluit prom. 13/02/2017 pub. 28/07/2017 numac 2017203995 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 03, 04, 11 en 12 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2017 sluiten wordt Mevr. Meganck Nele, met ingang van 1 februari 2017, bevorderd door overgang naar het hogere niveau in de klasse A1, met de titel Attaché in het nederlands taalkader bij het Federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten.

Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de zestig dagen na deze bekendmaking.

Het verzoekschrift hiertoe dient bij een ter post aangetekende brief aan de Raad van State, Wetenschapsstraat 33 te Brussel, te worden toegezonden.

^