Etaamb.openjustice.be
Erratum van 26 december 1998
gepubliceerd op 05 mei 1999

Koninklijk besluit tot uitvoering van de artikelen 400, 401, 403, 404 en 406 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 en van artikel 30bis van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders. - Errata

bron
ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu
numac
1999022202
pub.
05/05/1999
prom.
26/12/1998
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN, VOLKSGEZONDHEID EN LEEFMILIEU


26 DECEMBER 1998. - Koninklijk besluit tot uitvoering van de artikelen 400, 401, 403, 404 en 406 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 en van artikel 30bis van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders. - Errata


In het Belgisch Staatsblad nr. 251 van 31 december 1998, tweede uitgave, bladzijde 42149, in de Nederlandse tekst van artikel 1, § 1, moet « en in artikel 30bis, § 1, 1° van dezelfde wet bedoelde werkzaamheden : » gelezen worden in de plaats van « en in artikel 30bis, § 1, 1° van dezelfde wet 1° bedoelde werkzaamheden : ».

^