Etaamb.openjustice.be
Erratum van 19 november 2010
gepubliceerd op 18 februari 2011

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 januari 1991 tot vaststelling van de nomenclatuur van de revalidatieverstrekkingen, bedoeld in artikel 23, § 2, tweede lid, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, tot vaststelling van de honoraria en prijzen van die verstrekkingen en tot vaststelling van het bedrag van de verzekeringstegemoetkoming in die honoraria en prijzen. - Errata

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2011022051
pub.
18/02/2011
prom.
19/11/2010
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID


19 NOVEMBER 2010. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 januari 1991 tot vaststelling van de nomenclatuur van de revalidatieverstrekkingen, bedoeld in artikel 23, § 2, tweede lid, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, tot vaststelling van de honoraria en prijzen van die verstrekkingen en tot vaststelling van het bedrag van de verzekeringstegemoetkoming in die honoraria en prijzen. - Errata


In het Belgisch Staatsblad van 15 december 2010, - op blz. 77416, in artikel 5, punt D, dient te worden gelezen : « 784350 » in plaats van « 784357 » - op blz. 77417, in artikel 5, punt H, dient te worden gelezen : « artikel 5 » in plaats van « artikel 9 » - op blz. 77418, in artikel 5, punt L, dient te worden gelezen : « 784350 » in plaats van « 784357 »

^