Etaamb.openjustice.be
Erratum van 19 december 2017
gepubliceerd op 15 januari 2018

Koninklijk besluit tot vaststelling van de autonomiefactor als bedoeld in artikel 5/2, § 1, derde en vierde lid, van de bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten. - Erratum

bron
federale overheidsdienst financien
numac
2018030173
pub.
15/01/2018
prom.
19/12/2017
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN


19 DECEMBER 2017. - Koninklijk besluit tot vaststelling van de autonomiefactor als bedoeld in artikel 5/2, § 1, derde en vierde lid, van de bijzondere wet van 16 januari 1989Relevante gevonden documenten type wet prom. 16/01/1989 pub. 06/11/2008 numac 2008000907 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet betreffende de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten. - Erratum


In het Belgisch Staatsblad nr. 310 van 22 december 2017, bladzijden 114236 en 114237, moeten de volgende correcties worden aangebracht: - op bladzijde 114236 dient het opschrift van de Franse versie van het Verslag aan de Koning te worden gelezen als "Arrêté royal fixant le facteur d'autonomie visé à l'article 5/2, § 1er, alinéas 3 et 4, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions" in plaats van "Arrêté royal fixant le facteur d'autonomie visé à l'article 54/2, § 1er, alinéas 3 et 4, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions" ; - op bladzijde 114237 dient het advies van de Raad van State nr. 62.504/4 van 13 december 2017 te worden ingevoegd na het Verslag aan de Koning.

ADVIES 62.504/4 VAN 13 DECEMBER 2017 OVER EEN ONTWERP VAN KONINKLIJK BESLUIT "TOT VASTSTELLING VAN DE AUTONOMIEFACTOR ALS BEDOELD IN ARTIKEL 5/2, § 1, DERDE EN VIERDE LID, VAN DE BIJZONDERE WET VAN 16 JANUARI 1989Relevante gevonden documenten type wet prom. 16/01/1989 pub. 06/11/2008 numac 2008000907 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet betreffende de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten BETREFFENDE DE FINANCIERING VAN DE GEMEENSCHAPPEN EN DE GEWESTEN" Op 17 november 2017 is de Raad van State, afdeling Wetgeving, door de Minister van Financiën, belast met bestrijding van de fiscale fraude verzocht binnen een termijn van dertig dagen een advies te verstrekken over een ontwerp van koninklijk besluit "tot vaststelling van de autonomiefactor als bedoeld in artikel 5/2, § 1, derde en vierde lid, van de bijzondere wet van 16 januari 1989Relevante gevonden documenten type wet prom. 16/01/1989 pub. 06/11/2008 numac 2008000907 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet betreffende de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten".

Het ontwerp is door de vierde kamer onderzocht op 13 december 2017 .

De kamer was samengesteld uit Pierre Liénardy, kamervoorzitter, Martine Baguet en Bernard Blero, staatsraden, Sébastien Van Drooghenbroeck, assessor, en Anne-Catherine Van Geersdaele, griffier.

Het verslag is uitgebracht door Patrick Ronvaux, eerste auditeur.

De overeenstemming tussen de Franse en de Nederlandse tekst van het advies is nagezien onder toezicht van Martine Baguet .

Het advies, waarvan de tekst hierna volgt, is gegeven op 13 december 2017.

Bevoegdheid van de afdeling Wetgeving Een koninklijk besluit dat, na overleg met de gewestregeringen en op basis van verslagen van het Rekenhof (1) vastgesteld is na overleg in de Ministerraad en waarin, met het oog op het bepalen van het gedeelte van de personenbelasting dat aan de Gewesten toegewezen wordt, een autonomiefactor vastgesteld wordt als de uitkomst van een breuk waarvan de teller en de noemer rechtstreeks vermeld worden in de bijzondere wet van 16 januari 1989Relevante gevonden documenten type wet prom. 16/01/1989 pub. 06/11/2008 numac 2008000907 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet betreffende de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten "betreffende de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten" is geen "reglementair" besluit in de zin van de artikel 3, § 1, eerste lid, van de wetten "op de Raad van State", gecoördineerd op 12 januari 1973.

Een dergelijk besluit formuleert immers niet in abstracte en niet-persoonsgerichte bewoordingen een nieuwe en algemene rechtsregel die voor een onbepaald aantal gevallen kan gelden.

Aangezien het besluit in kwestie niet van reglementaire aard is, behoort het niet tot die welke om advies aan de Raad van State voorgelegd dienen te worden overeenkomstig artikel 3, § 1, eerste lid, van de voornoemde gecoördineerde wetten.

De afdeling Wetgeving is bijgevolg niet bevoegd om over dit ontwerp advies uit te brengen.

De griffier A.-C. Van Geersdaele De voorzitter, P. Liénardy _______ Nota (1) Zie het verslag van 21 december 2016 https://www.ccrek.be/NL/ Publicaties/Fiche.html?id= 50e28ec4-0257-4d4a-abf6-ae7eff7a08c9 en het verslag van 26 april 2017 https://www.ccrek.be/NL/ Publicaties/Fiche.html?id=50e28ec4-0257-4d4a-abf6-ae7eff7a08c9.

^