Etaamb.openjustice.be
Erratum van 10 oktober 2000
gepubliceerd op 16 december 2000

Ministerieel besluit houdende rectificatie van bijlage VI van het koninklijk besluit van 24 mei 1982 houdende reglementering van het in de handel brengen van stoffen die gevaarlijk kunnen zijn voor de mens of voor zijn leefmilieu. - Erratum

bron
ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu
numac
2000022875
pub.
16/12/2000
prom.
10/10/2000
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN, VOLKSGEZONDHEID EN LEEFMILIEU


10 OKTOBER 2000. - Ministerieel besluit houdende rectificatie van bijlage VI van het koninklijk besluit van 24 mei 1982 houdende reglementering van het in de handel brengen van stoffen die gevaarlijk kunnen zijn voor de mens of voor zijn leefmilieu. - Erratum


In het Belgisch Staatsblad van 25 november 2000, nr. 228, bladzijde 39349 : Franse tekst, zesde regel In plaats van : « DL50 par voie cutanée, rat ou lapin : 400< DL50 = 2 000 mg/kg » lees : « - DL50 par voie cutanée, rat ou lapin : 400< DL50

^