Etaamb.openjustice.be
Erratum van 07 september 2004
gepubliceerd op 05 april 2005

Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 19 december 2002 tot benoeming van de leden van de Hoge Raden voor Hogescholen. - Erratum

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2005200732
pub.
05/04/2005
prom.
07/09/2004
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN DE FRANSE GEMEENSCHAP


7 SEPTEMBER 2004. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 19 december 2002 tot benoeming van de leden van de Hoge Raden voor Hogescholen. - Erratum


In het Belgisch Staatsblad nr.16 van 18 januari 2005, bladzijde 1415 en 1416, dienen volgende wijzigingen te worden aangebracht : in de aanhef, tweede "Gelet op", leze men "inzonderheid op artikel 12, 10°, a " in plaats van "inzonderheid op artikel 14"; in het beschikkende gedeelte, eerste lid van de Franse tekst, leze men : "Article 1er. Dans l'article 6..." in plaats van "Dans l'article 6..."; in het tweede lid van de Franse tekst leze men "Article 2" in plaats van "Article 1er."

^