Etaamb.openjustice.be
Erratum van 07 februari 2018
gepubliceerd op 14 maart 2018

Wet houdende invoering van een taks op de effectenrekeningen. - Erratum

bron
federale overheidsdienst financien
numac
2018030609
pub.
14/03/2018
prom.
07/02/2018
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

7 FEBRUARI 2018. - Wet houdende invoering van een taks op de effectenrekeningen. - Erratum


In het Belgisch Staatsblad nr. 57 van 9 maart 2018, moet men volgende verbeteringen aanbrengen : In de Nederlandse tekst op bladzijde 19476, Art. 4., punt 1°, b), moet men lezen : « b) de belastbare financiële instrumenten zoals bedoeld in het 2°, a), ingeschreven op een effectenrekening, die het voorwerp uitmaken van een omzetting vanaf 9 december 2017 naar niet-belastbare financiële instrumenten ingeschreven in een register van effecten op naam, uitsluitend voor de referentieperiode waarin de omzetting plaatsvindt. De omzetting die heeft plaatsgevonden tussen 9 december 2017 en de datum van inwerkingtreding van deze wet, wordt toegerekend aan de eerste referentieperiode die aanvangt bij de inwerkingtreding van de wet; » in plaats van : « b) de belastbare financiële instrumenten zoals bedoeld in het 2°, a), ingeschreven op een effectenrekening, die het voorwerp uitmaken van een omzetting vanaf 9 december 2017 naar niet-belastbare financiële instrumenten ingeschreven in een register van effecten op naam, uitsluitend voor de referentieperiode waarin de plaatsvindt. De omzetting die heeft plaatsgevonden tussen 9 december 2017 en de datum van inwerkingtreding van deze wet, wordt toegerekend aan de eerste referentieperiode die aanvangt bij de inwerkingtredingvan de wet; » op bladzijde 19481, Art. 15., moet men lezen : «

Art. 158/6.Met het oog op het onderzoek van de fiscale toestand van de titularis van een effectenrekening mag de administratie aan die titularis elke inlichting vragen die de administratie nodig acht om de juiste heffing van de taks te verzekeren. » in plaats van : «

Art. 158/6.Met het oog op het onderzoek van de fiscale toestand van de titularis van een effectenrekening mag de administratie aan die titularis elke inlichting vragen die de administratie nodig acht om de juiste heffing van de te verzekeren. »

^