Etaamb.openjustice.be
Document
gepubliceerd op 12 mei 2020

Vernieuwing van het mandaat van de leden van sommige paritaire comités en paritaire subcomités De Minister van Werk, wiens kantoren gevestigd zijn te 1000 Brussel, Hertogstraat 61, brengt ter kennis van de representatieve werknemers- en werkgev Paritair Comité Datum 1. Paritair Subcomité voor de porfiergroeven in de provincies Waals-Bra(...)

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2020201537
pub.
12/05/2020
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG


Vernieuwing van het mandaat van de leden van sommige paritaire comités en paritaire subcomités De Minister van Werk, wiens kantoren gevestigd zijn te 1000 Brussel, Hertogstraat 61, brengt ter kennis van de representatieve werknemers- en werkgeversorganisaties dat de duur van het mandaat van de leden van de navolgende paritaire comités en paritaire subcomités verstrijkt op : Paritair Comité Datum 1. Paritair Subcomité voor de porfiergroeven in de provincies Waals-Brabant en Henegouwen en de kwartsietgroeven in de provincie Waals-Brabant (nr.102.03) 26.09.2020 2. Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid (nr.116) 27.09.2020 3. Paritair Comité voor de papier- en kartonbewerking (nr.136) 28.09.2020 4. Paritair Comité voor het bont en kleinvel (nr.148) 29.09.2020 5. Paritair Subcomité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap (nr.319.02) 03.10.2020 6. Paritair Comité voor de zelfstandige kleinhandel (nr.201) 12.10.2020 7. Paritair Comité voor de bedienden uit de hardsteengroeven (nr.203) 12.10.2020 8. Paritair Subcomité voor het bedrijf der porseleinaarde- en zandgroeven welke in openlucht geëxploiteerd worden in de provincies Waals-Brabant, Henegouwen, Luik, Luxemburg en Namen (nr.102.05) 06.11.2020 9. Paritair Subcomité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten van de Vlaamse Gemeenschap (nr.319.01) 30.11.2020 Enkel de representatieve werkgevers- en werknemersorganisaties die beantwoorden aan de criteria van artikel 3 van de wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités kunnen zich kandidaat stellen om te zetelen in een paritair comité of subcomité.

De vakorganisaties van werkgevers die niet aan deze criteria beantwoorden, kunnen vragen om te worden erkend in een welbepaalde bedrijfstak (artikel 3, eerste lid, 3).

De geïnteresseerde organisaties worden verzocht om, binnen de maand die volgt op de publicatie van dit bericht in het Belgisch Staatsblad, mee te delen of zij wensen vertegenwoordigd te zijn en het bewijs te leveren van hun representativiteit.

Deze kandidaturen moeten gericht worden aan de heer directeur-generaal van de Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, Ernest Blerotstraat 1, te 1070 Brussel.

Voor bijkomende inlichtingen kunnen de organisaties zich richten tot de administratie (tel. 02/233.46.41).

^