Etaamb.openjustice.be
Document
gepubliceerd op 22 april 2013

Vergelijkende selectie van Nederlandstalige ICT-specialisten noodcentrales 100/112 (niveau A) voor de FOD Binnenlandse Zaken (ANG13047) Na de selectie wordt een lijst met maximum 12 geslaagden aangelegd, die één jaar geldig blijft. Na(...) Toelaatbaarheidsvereisten : 1. Vereiste diploma's op de uiterste inschrijvingsdatum : ? dip(...)

bron
selor - selectiebureau van de federale overheid
numac
2013202415
pub.
22/04/2013
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

SELOR - SELECTIEBUREAU VAN DE FEDERALE OVERHEID


Vergelijkende selectie van Nederlandstalige ICT-specialisten noodcentrales 100/112 (m/v) (niveau A) voor de FOD Binnenlandse Zaken (ANG13047) Na de selectie wordt een lijst met maximum 12 geslaagden aangelegd, die één jaar geldig blijft.

Naast deze lijst van geslaagden wordt een bijzondere lijst opgesteld (die vier jaar geldig blijft) van de personen met een handicap die geslaagd zijn.

Toelaatbaarheidsvereisten : 1. Vereiste diploma's op de uiterste inschrijvingsdatum : ? diploma van basisopleiding van de 2e cyclus (bv.licentiaat, burgerlijk ingenieur,...) behaald in een afdeling informatica, computerwetenschappen of elektronica, uitgereikt door een Belgische universiteit of hogeschool (geen ervaring vereist met dit diploma), OFWEL, ? diploma van licentiaat/master, arts, doctor, apotheker, geaggregeerde van het onderwijs, ingenieur, industrieel ingenieur, architect, meester (basisopleiding van 2 cycli), erkend en uitgereikt door de Belgische universiteiten en de instellingen voor hoger onderwijs van het lange type, voor zover de studies ten minste vier jaar hebben omvat, of door een door de Staat of een van de Gemeenschappen ingestelde examencommissies; ? getuigschrift uitgereikt aan de laureaten van de Koninklijke Militaire School en die gerechtigd zijn tot het voeren van de titel van burgerlijk ingenieur of van licentiaat/master EN BOVENDIEN ? een relevante professionele ervaring van minstens vier jaar in databasebeheer, systeembeheer, ontwikkeling en testing op dispatchingsystemen. 2. Als u al federaal ambtenaar bent en nog niet werkt voor de rekruterende instelling, laadt u uw bewijs van benoeming op niveau A (niveau van de selectie) (benoemingsbesluit, uittreksel uit het Belgisch Staatsblad, bewijs van de werkgever, bevorderingsbesluit of bewijs van eedaflegging) op vóór de uiterste inschrijvingsdatum en vult u uw volledige professionele ervaring in, inclusief uw huidige job.Als dit bewijs van benoeming al werd opgeladen in uw online-CV, moet u dit niet opnieuw doen.

Solliciteren kan tot 6 mei 2013 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, selectieprocedure,...) kan u verkrijgen bij SELOR (via de infolijn 0800-505 54) of op www.selor.be

^