Etaamb.openjustice.be
Document
gepubliceerd op 03 oktober 2008

Selectie van Directeur-generaal Organisatie- en Personeelsontwikkeling FOD Personeel en Organisatie (ANG08723) Deelnemingsvoorwaarden : De deelnemingsvoorwaarden zijn een absolute voorwaarde voor deelname aan een selectieprocedure(...) Op de uiterste inschrijvingsdatum dienen de kandidaten : - houder te zijn van een basisdiploma v(...)

bron
selor - selectiebureau van de federale overheid
numac
2008203601
pub.
03/10/2008
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

SELOR - SELECTIEBUREAU VAN DE FEDERALE OVERHEID


Selectie van Directeur-generaal (m/v) Organisatie- en Personeelsontwikkeling FOD Personeel en Organisatie (ANG08723) Deelnemingsvoorwaarden : De deelnemingsvoorwaarden zijn een absolute voorwaarde voor deelname aan een selectieprocedure bij SELOR. Op de uiterste inschrijvingsdatum dienen de kandidaten : - houder te zijn van een basisdiploma van de 2e cyclus (vb. licentiaat) van universitair onderwijs of van hoger onderwijs van het academisch niveau of titularis zijn van een functie van niveau A. Wanneer je het gevraagd wordt, moet je binnen de gestelde termijn ENKEL een kopie van dit diploma opsturen, of bij gebrek hieraan, van je benoemingsbesluit in een functie van niveau A. - EN over een managementervaring van minstens zes jaar te beschikken of minimaal tien jaar nuttige professionele ervaring te hebben. Deze ervaring dient aangetoond te worden aan de hand van een uitgebreid standaard curriculum vitae, vergezeld van de nodige attesten (nl. een gedetailleerde functiebeschrijving van de uitgeoefende functie vergezeld van een kopie van het contract met vermelding van begin- en einddatum). - Onder managementervaring dient te worden verstaan : ervaring inzake beheer in een overheidsdienst of in een organisatie uit de private sector.

De jaren gepresteerd als titularis van een graad van rang 13 (of in vakklasse A3) worden in aanmerking genomen voor de berekening van de 6 jaar managementervaring. - Onder nuttige beroepservaring dient er te worden verstaan : begeleiden van instellingen (van publieke en/of privaat sector) inzake personeels- en organisatieontwikkeling.

De functieomschrijving evenals de selectieprocedure zijn omstandig beschreven in het volledige selectiereglement dat u kunt bekomen bij de diensten van SELOR (infolijn 0800-505 54) of via de website van SELOR (http ://www.selor.be/).

Bruto aanvangswedde op jaarbasis, geïndexeerd : 127.302,95 euro (salarisband 5).

Aanstellingsvoorwaarden : De kandidaat moet op de datum van de aanstelling : - Belg zijn of burger van een ander land behorende tot de Europese Economische Ruimte of de Zwitserse Bondsstaat; - een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking; - de burgerlijke en politieke rechten genieten.

Opdat je kandidatuur in aanmerking zou worden genomen dient je inschrijving binnen de uiterste inschrijvingsdatum (20 oktober 2008 ) binnen te zijn en : Solliciteren kan tot 20 oktober 2008.

Opdat je kandidatuur in aanmerking zou worden genomen, dient je inschrijving : 1. ten laatste op de uiterste inschrijvingsdatum (20 oktober 2008 ) vergezeld te zijn van het standaard-CV van SELOR van deze managementfunctie (ANG08723 ), dat volledig en correct is ingevuld (een andere presentatie of een aanpassing van het huidige document wordt niet aanvaard).Je kan het cv verkrijgen : * door het te downloaden (http://www.selor.be/) * via de SELORinfolijn 0800-505 54 * op aanvraag via het e-mailadres info@selor.be. 2. ingediend te zijn op uiterlijk 20 oktober 2008 : * via de website (http ://www.selor.be/), door onderaan of in de lijst van selecties op de knop 'Solliciteren' te klikken. Daarna stuur je het CV van deze managementfunctie op per mail, brief of fax. * via e-mail : uitsluitend naar topteamnl@selor.be * per post : SELOR - tav Topteam NL - ANG08723 - Bischoffsheimlaan 15 - B-1000 Brussel * via fax : 02-788 70 00.

Zoniet zal met je sollicitatie geen rekening worden gehouden.

^