Etaamb.openjustice.be
Document
gepubliceerd op 03 oktober 2008

Vergelijkende selectie van een adjunct-secretaris (niveau B) voor de Federale Commissie voor medisch en wetenschappelijk onderzoek op embryo's in vitro bij de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu De betrekking(...) Functie-inhoud : De adjunct-secretaris is verantwoordelijk voor de administratieve en logistieke(...)

bron
federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu
numac
2008024363
pub.
03/10/2008
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU


Vergelijkende selectie van een adjunct-secretaris (m/v) (niveau B) voor de Federale Commissie voor medisch en wetenschappelijk onderzoek op embryo's in vitro bij de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu De betrekking is toegankelijk voor Federale ambtenaren die een functie niveau B uitoefenen via verlof voor opdracht van algemeen belang (artikel 2, § 2, van het koninklijk besluit van 22 september 2004 houdende vaststelling van de administratieve en financiële middelen die worden toegekend aan de Federale Commissie voor medisch en wetenschappelijk onderzoek op embryo's in vitro).

Functie-inhoud : De adjunct-secretaris is verantwoordelijk voor de administratieve en logistieke ondersteuning van de Federale Commissie voor medisch en wetenschappelijk onderzoek op embryo's. Dit omvat o.m. de volgende taken : organisatie van vergaderingen, bijhouden van kalender, voorbereiden en versturen van documenten voor vergaderingen, telefonische oproepen beantwoorden, inventaris opmaken en klassement bijhouden, beheer van gegevensbank, ...

Vereiste ervaring : - Houder zijn van een functie niveau B binnen een Federale Overheidsdienst, het ministerie van Landsverdediging, een wetenschappelijke instelling van de Staat, een Overheidsinstelling voor Sociale Zekerheid of een instelling van openbaar nut die tot de Staat behoort; - Minstens 1 jaar ervaring in een administratieve omgeving; - Goede basiskennis informatica (Word, Access, Outlook, Windows, Internet); - Kennis van de tweede landstaal strekt tot aanbeveling.

De gedetailleerde functiebeschrijving en -vereisten kan u samen met de selectieprocedure verkrijgen bij de Stafdienst Personeel en Organisatie van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu (via e-mail : tim.sterkens@health.fgov.be of schriftelijk bij de Stafdienst Personeel en Organisatie van FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, op het adres : Victor Hortaplein 40, bus 10, 1060 Brussel, of op het telefoonnummer : 02-524 93 51).

Solliciteren kan binnen een termijn van 10 werkdagen die ingaat op de eerste werkdag volgend op de bekendmaking van dit bericht in het Belgisch Staatsblad. De sollicitatiebrief vermeldt de naam, de voornamen en motivatie van de kandidaat en een CV waaruit blijkt dat u voldoet aan de vereiste ervaring.

^