Etaamb.openjustice.be
Document
gepubliceerd op 09 november 2006

Gemeenteraadsverkiezingen van 8 oktober 2006. - Bezwaar Een bezwaar is ingediend bij het rechtscollege van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest door de heer Jacopo Moccia, steunend op een overtreding van artikelen 3, §§ 1 en 2, of 7, van Eenieder kan inzage nemen van het verzoekschrift bij het gemeentesecretariaat van Elsene (artikel 1(...)

bron
rechtscollege
numac
2006031576
pub.
09/11/2006
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

RECHTSCOLLEGE


Gemeenteraadsverkiezingen van 8 oktober 2006. - Bezwaar Een bezwaar is ingediend bij het rechtscollege van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest door de heer Jacopo Moccia, steunend op een overtreding van artikelen 3, §§ 1 en 2, of 7, van de wet van 7 juli 1994 betreffende de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezing van de provincieraden en de gemeenteraden en de districtsraden en voor de rechtstreekse verkiezing van de raden voor maatschappelijk welzijn of van artikel 23, § 2, van het Brussels gemeentelijk kieswetboek, tijdens de gemeenteraadsverkiezingen van Elsene die op 8 oktober 2006 plaatsgehad hebben.

Eenieder kan inzage nemen van het verzoekschrift bij het gemeentesecretariaat van Elsene (artikel 10 van het koninklijk besluit van 6 september 1988 tot vaststelling van de nadere regels voor de werking van het College van provinciegouverneurs ingesteld bij artikel 131bis van de provinciewet).

^