Etaamb.openjustice.be
Document
gepubliceerd op 18 december 2002

Neerlegging van collectieve arbeidsovereenkomsten De hierna vermelde collectieve arbeidsovereenkomsten werden neergelegd ter griffie van de administratie van de collectieve arbeidsbetrekkingen van het Ministerie van Tewerkstelling en Arbeid. Er kunnen evenwel voor eensluidend verklaarde afschriften van deze overeenkomsten worden verkregen (...)

bron
ministerie van tewerkstelling en arbeid
numac
2002013441
pub.
18/12/2002
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN TEWERKSTELLING EN ARBEID


Neerlegging van collectieve arbeidsovereenkomsten De hierna vermelde collectieve arbeidsovereenkomsten werden neergelegd ter griffie van de administratie van de collectieve arbeidsbetrekkingen van het Ministerie van Tewerkstelling en Arbeid.

De teksten van de ter griffie neergelegde collectieve arbeidsovereenkomsten zijn beschikbaar op de website van het Ministerie. Zij kunnen eveneens gratis afgeprint worden.

Er kunnen evenwel voor eensluidend verklaarde afschriften van deze overeenkomsten worden verkregen mits voorafgaande betaling van een retributie van 1 EUR per bladzijde. Het afleveren van delen van kopies wordt niet toegestaan.

De retributie is te betalen in handen van het daartoe afgevaardigd personeelslid van de griffie.

Zij mag ook, voor de uitreiking van de documenten, worden gestort op postrekening nr. 679-2005847-81, « Ministerie van Tewerkstelling en Arbeid, collectieve arbeidsovereenkomsten », met vermelding van de registratienummers van de gewenste overeenkomsten.

Adres : Belliardstraat 51, te 1040 Brussel, lokaal B456.

Telefoon : 02-233 41 48 en 41 49 van 9 tot 12 uur.

Fax : 02-233 41 45.

E-mail : aca@meta.fgov.be Internetsite : http ://www.meta.fgov.be PARITAIR COMITE VOOR DE GEZONDHEIDSDIENSTEN Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 04/09/2000, neergelegd op 22/11/2002 en geregistreerd op 05/12/2002. - toepassingsgebied : - privé-ziekenhuizen, rustoorden voor bejaarden, rust- en verzorgingstehuizen, diensten voor thuisverpleging, revalidatiecentra, centra bloedtransfusie van het Belgische Rode Kruis - onderwerp : oprichting van een fonds van bestaanszekerheid genaamd « Intersectoraal Fonds voor gezondheidsdiensten » en vaststelling van zijn statuten - geldigheidsduur : m.i.v. 14/06/2000, voor onbepaalde duur - algemeen verbindend verklaring gevraagd : ja - registratienummer : 64634/CO/3050000.

^