Etaamb.openjustice.be
Document
gepubliceerd op 10 december 1999

Administratie der directe belastingen. - Voorafbetalingen Regeling waardoor zelfstandigen en vennootschappen een belastingvermeerdering kunnen vermijden en bepaalde belastingplichtigen een belastingvermindering kunnen beko(...) De vierde kwartaalbetaling waarvan sprake in het stelsel van de voorafbetalingen van belasting, moe(...)

bron
ministerie van financien
numac
1999003611
pub.
10/12/1999
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN FINANCIEN


Administratie der directe belastingen. - Voorafbetalingen Regeling waardoor zelfstandigen en vennootschappen een belastingvermeerdering kunnen vermijden en bepaalde belastingplichtigen (natuurlijke personen) een belastingvermindering kunnen bekomen. - Aanslagjaar 2000 De vierde kwartaalbetaling waarvan sprake in het stelsel van de voorafbetalingen van belasting, moet ten laatste op 20 december 1999 worden gedaan (behalve voor de vennootschappen wier boekjaar waarin de inkomsten zijn behaald, niet met het kalenderjaar samenvalt).

Daar er steeds een paar werkdagen kunnen verlopen tussen betalingsopdracht en de uitvoering ervan, is het aanbevolen niet te wachten tot de laatste dag om de betaling te verrichten.

Voor alle inlichtingen in verband met de bedoelde belastingplichtigen (natuurlijke personen en vennootschappen), de voordelen die de voorafbetalingen meebrengen en de voor het verrichten van de voorafbetalingen in acht te nemen modaliteiten, gelieve het bericht betreffende de voorafbetalingen te raadplegen dat in het Belgisch Staatsblad van 30 maart 1999 is gepubliceerd.

^