Etaamb.openjustice.be
Document van 28 januari 2016
gepubliceerd op 24 februari 2016

Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van 12 december 1997 betreffende de organisatie en de subsidiëring van de dagcentra voor mindervaliden

bron
ministerie van de duitstalige gemeenschap
numac
2016200969
pub.
24/02/2016
prom.
28/01/2016
ELI
eli/besluit/2016/01/28/2016200969/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

28 JANUARI 2016. - Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van 12 december 1997 betreffende de organisatie en de subsidiëring van de dagcentra voor mindervaliden


De Regering van de Duitstalige Gemeenschap, Gelet op het decreet van 19 juni 1990 houdende oprichting van een "Dienststelle der Deutschsprachigen Gemeinschaft für Personen mit einer Behinderung" (Dienst van de Duitstalige Gemeenschap voor de personen met een handicap), artikel 32, § 1, gewijzigd bij de decreten van 3 februari 2003 en 16 december 2003;

Gelet op het besluit van de Regering van 12 december 1997 betreffende de organisatie en de subsidiëring van de dagcentra voor mindervaliden;

Gelet op het voorstel van de raad van bestuur van de Dienst van de Duitstalige Gemeenschap voor de personen met een handicap, ingediend op 11 september 2015;

Gelet op het gunstig advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 12 oktober 2015;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister-President, bevoegd voor Begroting, d.d. 15 oktober 2015;

Gelet op advies 58.707/1 van de Raad van State, gegeven op 12 januari 2016, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de Minister van Sociale Aangelegenheden;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.In artikel 10 van het besluit van de Regering van 12 december 1997 betreffende de organisatie en de subsidiëring van de dagcentra voor mindervaliden, gewijzigd bij de besluiten van de Regering van 16 december 2010, 28 maart 2013, 14 augustus 2014 en 9 juli 2015, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in paragraaf 1 wordt het bedrag "9,5499 euro" vervangen door het bedrag "9,7408 euro";2° in paragraaf 2 wordt het bedrag "4,0525 euro" vervangen door het bedrag "4,1335 euro";3° in paragraaf 3 wordt het bedrag "1,6022 euro" vervangen door het bedrag "1,6342 euro".

Art. 2.In artikel 12, § 1, tweede lid, van hetzelfde besluit, vervangen bij het besluit van de Regering van 12 december 2013 en gewijzigd bij het besluit van de Regering van 9 juli 2015, worden de woorden "De subsidiëring van de personeelskosten voor het jaar 2015 wordt berekend op basis van het maximale aantal personeelsuren dat op 31 december 2014 is vastgelegd" vervangen door de woorden "De subsidiëring van de personeelskosten voor het jaar 2016 wordt berekend op basis van het maximale aantal personeelsuren dat op 31 december 2015 is vastgelegd" en worden de woorden "voor het jaar 2015" vervangen door de woorden "voor het jaar 2016".

Art. 3.In artikel 13 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de besluiten van de Regering van 16 december 2010, 28 maart 2013, 14 augustus 2014 en 9 juli 2015, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in paragraaf 1 wordt het bedrag "1,1623 euro" vervangen door het bedrag "1,1855 euro";2° in paragraaf 2 wordt het bedrag "0,4399 euro" vervangen door het bedrag "0,4487 euro";3° in paragraaf 3 wordt het bedrag "1,6022 euro" vervangen door het bedrag "1,6342 euro".

Art. 4.In artikel 16, derde lid, van hetzelfde besluit, vervangen bij het besluit van de Regering van 12 december 2013 en gewijzigd bij het besluit van de Regering van 9 juli 2015, worden de woorden "voor het jaar 2015" vervangen door de woorden "voor het jaar 2016".

Art. 5.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2016.

Art. 6.De minister bevoegd voor Sociale Aangelegenheden is belast met de uitvoering van dit besluit.

Eupen, 28 januari 2016.

Voor de Regering van de Duitstalige Gemeenschap : De Minister-President, O. PAASCH De Minister van Gezin, Gezondheid en Sociale Aangelegenheden, A. ANTONIADIS

^