Etaamb.openjustice.be
Document van 14 september 2006
gepubliceerd op 09 november 2006

Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van 10 juli 2003 betreffende het budgettair, financieel en boekhoudkundig beheer alsmede de leiding van de dienst met autonoom beheer « gemeenschapscentra »

bron
ministerie van de duitstalige gemeenschap
numac
2006033094
pub.
09/11/2006
prom.
14/09/2006
ELI
eli/besluit/2006/09/14/2006033094/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

14 SEPTEMBER 2006. - Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van 10 juli 2003 betreffende het budgettair, financieel en boekhoudkundig beheer alsmede de leiding van de dienst met autonoom beheer « gemeenschapscentra »


De Regering van de Duitstalige gemeenschap, Gelet op het decreet van 20 december 1999 tot wijziging van het decreet van 21 januari 1991 houdende afschaffing en reorganisatie van begrotingsfondsen en tot oprichting van een « Sport-, Freizeit- und Touristikzentrum Worriken » (Sport-, vrijetijds- en toerismecentrum van Worriken), inzonderheid op artikel 10;

Gelet op het besluit van 10 juli 2003 betreffende het budgettair, financieel en boekhoudkundig beheer alsmede de leiding van de dienst met autonoom beheer « gemeenschapscentra », inzonderheid op artikel 12;

Gelet op het akkoord van de Minister-President, bevoegd inzake Begroting, gegeven op 14 september 2006;

Gelet op het gunstig advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 11 september 2006;

Op de voordracht van de Minister bevoegd voor de gemeenschapscentra;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.In artikel 12 van het besluit van 10 juli 2003 betreffende het budgettair, financieel en boekhoudkundig beheer alsmede de leiding van de dienst met autonoom beheer « gemeenschapscentra » wordt de tweede zin vervangen als volgt : « De liquiditeiten mogen na een storting het bedrag van 3.000 niet overschrijden. »

Art. 2.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het wordt ondertekend.

Art. 3.De Minister bevoegd voor de gemeenschapscentra is belast met de uitvoering van dit besluit.

Eupen, 14 september 2006.

Voor de Regering van de Duitstalige Gemeenschap De Minister-President Minister van Lokale Besturen K.-H. LAMBERTZ

^