Etaamb.openjustice.be
Document van 14 februari 2017
gepubliceerd op 23 maart 2017

Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van 13 maart 2014 houdende aanwijzing van de werkende en plaatsvervangende leden van de Raad voor Volwassenenvorming

bron
ministerie van de duitstalige gemeenschap
numac
2017201427
pub.
23/03/2017
prom.
14/02/2017
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

14 FEBRUARI 2017. - Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van 13 maart 2014 houdende aanwijzing van de werkende en plaatsvervangende leden van de Raad voor Volwassenenvorming


De Regering van de Duitstalige Gemeenschap, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten tot hervorming der instellingen, artikel 87, § 1, gewijzigd bij de bijzondere wet van 16 juli 1993;

Gelet op de wet van 31 december 1983Relevante gevonden documenten type wet prom. 31/12/1983 pub. 11/12/2007 numac 2007000934 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap, artikel 54, eerste lid, vervangen bij de wet van 18 juli 1990;

Gelet op het decreet van 3 mei 2004Relevante gevonden documenten type decreet prom. 03/05/2004 pub. 20/09/2004 numac 2004033068 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet tot bevordering van de evenwichtige vertegenwoordiging van mannen en vrouwen in adviesorganen sluiten tot bevordering van de evenwichtige vertegenwoordiging van mannen en vrouwen in adviesorganen, artikel 3, § 1, eerste lid;

Gelet op het besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap van 17 december 2009 houdende oprichting van een Raad voor Volwassenenvorming, artikel 2, § 1, tweede lid;

Gelet op het besluit van de Regering van 13 maart 2014 houdende aanwijzing van de werkende en plaatsvervangende leden van de Raad voor Volwassenenvorming;

Overwegende dat de ondersteuning van de vzw Die Raupe als instelling voor volwassenenonderwijs is stopgezet bij besluit van de Regering van 22 december 2016;

Op de voordracht van de Minister bevoegd voor Volwassenenvorming;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.In de bijlage bij het besluit van de Regering van 13 maart 2014 houdende aanwijzing van de werkende en plaatsvervangende leden van de Raad voor Volwassenenvorming, gewijzigd bij het besluit van de Regering van 28 april 2016, wordt de bepaling onder 5 opgeheven.

Art. 2.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het wordt aangenomen.

Art. 3.De Raad voor Volwassenenvorming en de vzw Die Raupe krijgen een afschrift van dit besluit.

Art. 4.De minister bevoegd voor Volwassenenvorming is belast met de uitvoering van dit besluit.

Eupen, 14 februari 2017 Voor de Regering van de Duitstalige Gemeenschap, De Minister-President O. PAASCH De Minister van Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek H. MOLLERS

^