Etaamb.openjustice.be
Document van 14 april 2016
gepubliceerd op 05 juli 2016

Besluit van de Regering tot aanwijzing van de leden van de examencommissie van de Duitstalige Gemeenschap belast met de organisatie van de examens voor het verlenen van het brevet in verpleegkundige verzorging

bron
ministerie van de duitstalige gemeenschap
numac
2016202854
pub.
05/07/2016
prom.
14/04/2016
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

14 APRIL 2016. - Besluit van de Regering tot aanwijzing van de leden van de examencommissie van de Duitstalige Gemeenschap belast met de organisatie van de examens voor het verlenen van het brevet in verpleegkundige verzorging


De Regering van de Duitstalige Gemeenschap, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten tot hervorming der instellingen, artikel 87, § 1, gewijzigd bij de bijzondere wet van 16 juli 1993;

Gelet op de wet van 31 december 1983Relevante gevonden documenten type wet prom. 31/12/1983 pub. 11/12/2007 numac 2007000934 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap, artikel 54, § 1, gewijzigd bij de wet van 18 juli 1990;

Gelet op het besluit van de Regering van 13 juni 1997 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder het brevet in verpleegkundige verzorging wordt toegekend, artikel 22, § 2;

Gelet op het ministerieel besluit van 10 april 2006Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 10/04/2006 pub. 03/08/2006 numac 2006033064 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van de examencommissie van de Duitstalige Gemeenschap belast met de organisatie van de examens voor het verlenen van het brevet in verpleegkundige verzorging sluiten houdende benoeming van de leden van de examencommissie van de Duitstalige Gemeenschap belast met de organisatie van de examens voor het verlenen van het brevet in verpleegkundige verzorging;

Op de voordracht van de Minister van Onderwijs;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.De volgende personen worden aangewezen als voorzitter en plaatsvervangende voorzitter van de examencommissie van de Duitstalige Gemeenschap belast met de organisatie van de examens voor het verlenen van het brevet in verpleegkundige verzorging : 1° voorzitter : de heer Jörg Vomberg, departementshoofd bij het Ministerie van de Duitstalige Gemeenschap;2° plaatsvervangend voorzitter : Mevr.Catherine Reinertz, adjunct bij het Ministerie van de Duitstalige Gemeenschap.

Art. 2.Volgende personen worden aangewezen als secretaris en plaatsvervangend secretaris van die examencommissie : 1° secretaris : Mevr.Yasmin Cools, assistent bij het Ministerie van de Duitstalige Gemeenschap; 2° plaatsvervangend secretaris : Mevr.Claudine Teller, eerste assistent bij het Ministerie van de Duitstalige Gemeenschap.

Art. 3.De volgende personen worden aangewezen als leden van die examencommissie : 1° Mevr.Cornelia Allmanns-Keutgen, departementshoofd aan de autonome hogeschool; 2° Mevr.Liliane Beaujean, gepensioneerde docent van de autonome hogeschool; 3° Mevr.Marliese Classen, gepensioneerd docent van de autonome hogeschool; 4° Mevr.Andrea Johnen, docent aan de autonome hogeschool; 5° Mevr.Andrea Noël, docent aan de autonome hogeschool; 6° Mevr.Susanne Häfner, verpleegkundige; 7° Mevr.Dominique-Isabelle Leclou, verpleegkundige.

Art. 4.Het ministerieel besluit van 10 april 2006Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 10/04/2006 pub. 03/08/2006 numac 2006033064 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van de examencommissie van de Duitstalige Gemeenschap belast met de organisatie van de examens voor het verlenen van het brevet in verpleegkundige verzorging sluiten houdende benoeming van de leden van de examencommissie van de Duitstalige Gemeenschap belast met de organisatie van de examens voor het verlenen van het brevet in verpleegkundige verzorging, gewijzigd bij de ministeriële besluiten van 2 februari 2009 en 26 juni 2009, wordt opgeheven.

Art. 5.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het wordt aangenomen.

Art. 6.De minister bevoegd voor Onderwijs is belast met de uitvoering van dit besluit.

Eupen, 14 april 2016.

Voor de Regering van de Duitstalige Gemeenschap, De Minister-President, O. PAASCH De Minister van Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek, H. MOLLERS

^