Etaamb.openjustice.be
Document van 10 maart 1999
gepubliceerd op 10 maart 2000

Besluit van de Minister tot aanvulling van de artikelen 2, 4 en 5 van het besluit van 15 september 1998 tot aanwijzing van de leden van de examencommissie van de Duitstalige Gemeenschap voor het secundair onderwijs

bron
ministerie van de duitstalige gemeenschap
numac
1999033040
pub.
10/03/2000
prom.
10/03/1999
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

10 MAART 1999. - Besluit van de Minister tot aanvulling van de artikelen 2, 4 en 5 van het besluit van 15 september 1998 tot aanwijzing van de leden van de examencommissie van de Duitstalige Gemeenschap voor het secundair onderwijs


De Minister van Onderwijs, Cultuur, Wetenschappelijk Onderzoek, Monumenten en Landschappen, Gelet op de wetten op het toekennen van de academische graden en het programma van de universitaire examens, gecoördineerd op 31 december 1949, zoals ze gewijzigd werden;

Gelet op het decreet van 18 april 1994 betreffende de inrichting van een examencommissie van de Duitstalige Gemeenschap voor het secundair onderwijs en de organisatie van de examens afgelegd vóór deze examencommissie, gewijzigd bij het decreet van 17 juli 1995 en bij het programmadecreet van 29 juni 1998;

Gelet op het besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap van 20 juli 1994 betreffende de samenstelling en de werking van de examencommissie van de Duitstalige Gemeenschap voor het secundair onderwijs alsmede de organisatie van de examens afgelegd vóór deze commissie, gewijzigd bij de besluiten van 10 mei 1995, 4 december 1996 en 22 september 1998;

Gelet op het besluit van de Minister van 15 september 1998 tot aanwijzing van de leden van de examencommissie van de Duitstalige Gemeenschap voor het secundair onderwijs, inzonderheid op de artikels 2, 4 en 5;

Gelet op het besluit van de Regering van 28 juni 1995 houdende overdracht van beslissingsbevoegdheden aan de Ministers;

Gelet op het besluit van de Regering van 28 juni 1995 houdende verdeling van de bevoegdheden onder de Ministers, Besluit :

Artikel 1.In Artikel 2 van het besluit van 15 september 1998, waardoor de secretaresse en de adjunct-secretaresse van de examencommissie van de Duitstalige Gemeenschap voor het secundair onderwijs aangewezen worden, wordt de passus « Mevr. Claudine Teller, opsteller bij het Ministerie van de Duitstalige Gemeenschap » vervangen door « Mevr. Miriam Langer, directiesecretaresse bij het Ministerie van de Duitstalige Gemeenschap ».

Art. 2.In artikel 4 van het besluit van 15 september 1998, waardoor de plaatsvervangende leden van de examencommissie van de Duitstalige Gemeenschap voor het secundair onderwijs aangewezen worden, wordt de passus « Karl-Heinz Pluymen (Pater-Damian-Schule, Eupen) » geschrapt.

Art. 3.In artikel 5 van het besluit van 15 september 1998, waardoor de werkende leden van de examencommissie van de Duitstalige Gemeenschap voor het secundair onderwijs aangewezen worden, wordt de passus « Karl-Heinz Pluymen (Pater-Damian-Schule, Eupen) » geschrapt.

Art. 4.Dit besluit treedt in werking op 1 mei 1999.

Eupen, 10 maart 1999.

De Minister van Onderwijs, Cultuur, Wetenschappelijk Onderzoek, Monumenten en Landschappen, W. SCHRÖDER

^