Etaamb.openjustice.be
Document van 07 september 2000
gepubliceerd op 19 december 2000

Besluit van de Regering tot aanwijzing van de leden van de commissie voor de erkenning van opleidingen overeenkomstig de wetgeving inzake leerplicht

bron
ministerie van de duitstalige gemeenschap
numac
2000033096
pub.
19/12/2000
prom.
07/09/2000
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

7 SEPTEMBER 2000. - Besluit van de Regering tot aanwijzing van de leden van de commissie voor de erkenning van opleidingen overeenkomstig de wetgeving inzake leerplicht


De Regering van de Duitstalige gemeenschap, Gelet op de wet van 29 juni 1983 betreffende de leerplicht, inzonderheid op artikel 2;

Gelet op het besluit van de Executieve van 16 maart 1992 houdende inrichting van een Commissie in toepassing van artikel 2 van de wet van 29 juni 1983 betreffende de leerplicht, inzonderheid op artikel 2;

Op de voordracht van de Minister van Onderwijs en Vorming, Cultuur en Toerisme;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.Volgende personen worden tot leden van de Commissie aangewezen die krachtens artikel 2 van de wet van 29 juni 1983 betreffende de leerplicht toezicht moet houden op de opleidingen qua voldoening aan de vereisten van de deeltijdse leerplicht : - De heer Roger Heck - De heer Stephan Boemer - De heer Roger Erkens - De heer Norbert Schommers

Art. 2.Dit besluit heeft uitwerking op 1 juli 2000.

Art. 3.De Minister bevoegd inzake Onderwijs is belast met de uitvoering van dit besluit.

Eupen, 7 september 2000.

Voor de Regering van de Duitstalige Gemeenschap, De Minister-President, Minister van Werkgelegenheid, Gehandicaptenbeleid, Media en Sport K.-.H. LAMBERTZ De Minister van Onderwijs en Vorming, Cultuur en Toerisme B. GENTGES

^