Etaamb.openjustice.be
Document van 03 september 2015
gepubliceerd op 06 oktober 2015

Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van 23 april 2015 tot regeling van de terugbetaling van onkosten in sommige instellingen van de Duitstalige Gemeenschap

bron
ministerie van de duitstalige gemeenschap
numac
2015204399
pub.
06/10/2015
prom.
03/09/2015
ELI
eli/besluit/2015/09/03/2015204399/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

3 SEPTEMBER 2015. - Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van 23 april 2015 tot regeling van de terugbetaling van onkosten in sommige instellingen van de Duitstalige Gemeenschap


De Regering van de Duitstalige Gemeenschap, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten tot hervorming der instellingen, artikel 87, § 3, eerste lid, gewijzigd bij de bijzondere wetten van 8 augustus 1988 en 6 januari 2014;

Gelet op de wet van 31 december 1983Relevante gevonden documenten type wet prom. 31/12/1983 pub. 11/12/2007 numac 2007000934 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap, artikel 54, eerste lid, gewijzigd bij de wet van 18 juli 1990;

Gelet op het decreet van 25 mei 2009Relevante gevonden documenten type decreet prom. 25/05/2009 pub. 14/07/2009 numac 2009203077 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende het financieel reglement van de Duitstalige Gemeenschap sluiten houdende het financieel reglement van de Duitstalige Gemeenschap, artikel 102, § 1, eerste lid;

Gelet op het besluit van de Regering van 23 april 2015 tot regeling van de terugbetaling van onkosten in sommige instellingen van de Duitstalige Gemeenschap;

Gelet op het protocol nr. S6/2015 van 6 juli 2015 van het Sectorcomité XIX van de Duitstalige Gemeenschap;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 30 juni 2015;

Gelet op advies 57.859/1/V van de Raad van State, gegeven op 20 augustus 2015, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de Minister-President, bevoegd voor Begroting, Financiën en Personeel;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.In artikel 1, § 2, tweede lid, van het besluit van de Regering van 23 april 2015 tot regeling van de terugbetaling van onkosten in sommige instellingen van de Duitstalige Gemeenschap wordt de bepaling onder 3° aangevuld met de woorden ", behoudens andersluidende bepalingen".

Art. 2.In artikel 12 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in het eerste lid wordt het bedrag "0,3468 EUR" vervangen door het bedrag "0,3412 EUR";2° het derde lid wordt vervangen als volgt : « Het bedrag van de kilometervergoeding wordt jaarlijks aangepast volgens de nadere regels die gelden voor de reiskosten van de ambtenaren van de federale overheidsdiensten.»

Art. 3.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 juli 2015.

Art. 4.De minister bevoegd voor Financiën is belast met de uitvoering van dit besluit.

Eupen, 3 september 2015.

Voor de Regering van de Duitstalige Gemeenschap, De Minister-President, O. PAASCH

^