Etaamb.openjustice.be
Decreet van 28 november 2002
gepubliceerd op 05 december 2002

Decreet houdende de opvolging van de resoluties van de Vrouwenconferentie van de Verenigde Naties die in Peking heeft plaatsgehad

bron
ministerie van het waalse gewest
numac
2002028148
pub.
05/12/2002
prom.
28/11/2002
ELI
eli/decreet/2002/11/28/2002028148/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

28 NOVEMBER 2002. - Decreet houdende de opvolging van de resoluties van de Vrouwenconferentie van de Verenigde Naties die in Peking heeft plaatsgehad (1)


De Waalse Gewestraad heeft aangenomen en Wij, Regering, bekrachtigen hetgeen volgt :

Artikel 1.De Waalse Regering brengt jaarlijks verslag uit aan het Waalse Parlement over het beleid gevoerd overeenkomstig de doelstellingen van de Vierde Wereldvrouwenconferentie, die van 4 tot 14 september 1995 te Peking heeft plaatsgehad. Dat verslag bevat de staat van vordering en een evaluatie van de getroffen maatregelen.

Elke Minister moet informatie verstrekken i.v.m. de strategische doelstellingen van zijn departement inzake de gelijkheid tussen vrouwen en mannen, de desbetreffende financiële middelen, de uitvoering van bovenvermelde doelstellingen en de evaluatie ervan, de naam van de contactpersoon belast met zijn aangelegenheden hetzij binnen zijn kabinet, hetzij binnen zijn departement.

Art. 2.Het jaarverslag wordt uiterlijk 30 september ingediend.

Art. 3.Overgangsmaatregel.

Het eerste verslag, dat de periode september 1999-september 2002 bestrijkt, moet vóór 1 maart 2003 ingediend worden.

Kondigen dit decreet af, bevelen dat het in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Namen, 28 november 2002.

De Minister-President, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE De Minister van Economie, K.M.O.'s, Onderzoek en Nieuwe Technologieën, S. KUBLA De Minister van Vervoer, Mobiliteit en Energie, J. DARAS De Minister van Begroting, Huisvesting, Uitrusting en Openbare Werken M. DAERDEN De Minister van Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw en Leefmilieu, M. FORET De Minister van Landbouw en Landelijke Aangelegenheden, J. HAPPART De Minister van Binnenlandse Aangelegenheden en Ambtenarenzaken, Ch. MICHEL De Minister van Sociale Aangelegenheden en Gezondheid, Th. DETIENNE De Minister van Tewerkstelling en Vorming, Mevr. M. ARENA Nota (1) Zitting 2002-2003. Stukken van de Raad 363 (2001-2002), Nrs. 1 tot 3.

Volledig verslag , openbare vergadering van 20 november 2002.

Bespreking - Stemming.

^