Etaamb.openjustice.be
Decreet van 28 maart 2014
gepubliceerd op 13 juni 2014

Decreet tot wijziging van artikel 5 van het decreet van 30 maart 1999 houdende oprichting van een Vlaams Fonds voor de Letteren

bron
vlaamse overheid
numac
2014202524
pub.
13/06/2014
prom.
28/03/2014
ELI
eli/decreet/2014/03/28/2014202524/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

28 MAART 2014. - Decreet tot wijziging van artikel 5 van het decreet van 30 maart 1999Relevante gevonden documenten type decreet prom. 30/03/1999 pub. 27/08/1999 numac 1999036057 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende oprichting van een Vlaams Fonds voor de Letteren sluiten houdende oprichting van een Vlaams Fonds voor de Letteren (1)


Het VLAAMS PARLEMENT heeft aangenomen en Wij, REGERING, bekrachtigen hetgeen volgt : DECREET tot wijziging van artikel 5 van het decreet van 30 maart 1999Relevante gevonden documenten type decreet prom. 30/03/1999 pub. 27/08/1999 numac 1999036057 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende oprichting van een Vlaams Fonds voor de Letteren sluiten houdende oprichting van een Vlaams Fonds voor de Letteren.

Artikel 1.Dit decreet regelt een gemeenschapsaangelegenheid.

Art. 2.Aan artikel 5 van het decreet van 30 maart 1999Relevante gevonden documenten type decreet prom. 30/03/1999 pub. 27/08/1999 numac 1999036057 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende oprichting van een Vlaams Fonds voor de Letteren sluiten houdende oprichting van een Vlaams Fonds voor de Letteren, gewijzigd bij het decreet van 30 april 2004, worden een derde, een vierde en een vijfde paragraaf toegevoegd, die luiden als volgt : « § 3. Het VFL heeft ook tot doel om de leescultuur, het leesklimaat en de leesomgeving in Vlaanderen te bevorderen. § 4. Binnen het kader van het doel, vermeld in paragraaf 3, subsidieert het VFL onder meer : 1° een vereniging die leesbevorderingscampagnes en -projecten voor verschillende doelgroepen opzet, en die onderzoek naar lezen en leescultuur stimuleert.Die vereniging treedt op als coördinator van projecten, als kennis- en informatiecentrum, als aanspreekpunt voor leesbevordering en als internationale partner. Het VFL sluit met die vereniging een beheersovereenkomst over een periode die gelijk loopt met de beheersovereenkomst tussen het VFL en de Vlaamse Gemeenschap.

Deze beheersovereenkomst wordt meegedeeld aan de Vlaamse Regering; 2° projecten die bijdragen tot een beter leesklimaat waarbij prioriteit wordt gegeven aan projecten voor kansengroepen, projecten met een bovenlokale uitstraling en projecten die als experiment worden opgezet;3° een vereniging die het leesklimaat en de leescultuur van kansengroepen bevordert door initiatieven als begeleiding van leesgroepen of voorleesprojecten.Het VFL sluit met deze vereniging een beheersovereenkomst. § 5. De middelen die worden toegekend aan de verenigingen zoals bedoeld in artikel 5, § 4, 1° en 3°, zijn subsidies voor personeel, werking en activiteiten.

Bij de beoordeling van de aanvraagdossiers voor de verenigingen zoals bedoeld in artikel 5, § 4, 1° en 3°, worden volgende criteria in aanmerking genomen: 1° de mate waarin wordt tegemoetgekomen aan de vooropgestelde doelstellingen;2° de mate waarin complementair wordt gewerkt aan en wordt samengewerkt met deskundige actoren uit de cultuur- en jeugdsector en andere relevante maatschappelijke sectoren;3° de begroting en de verhouding tussen de voorziene kosten en baten;4° de expertise van de aanvrager.»

Art. 3.De Vlaamse Regering bepaalt de datum van inwerkingtreding van dit decreet.

Kondigen dit decreet af, bevelen dat het in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Brussel, 28 maart 2014.

De minister-president van de Vlaamse Regering, K. PEETERS De Vlaamse minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur, J. SCHAUVLIEGE _______ Nota

(1) Zitting 2013-2014. Stukken :

-

Ontwerp van decreet

:

2432 - Nr. 1

-

Verslag

:

2432 - Nr. 2

-

Tekst aangenomen door de plenaire vergadering

:

2432 - Nr. 3

Handelingen - Bespreking en aanneming : vergaderingen van 19 maart 2014.

^