Etaamb.openjustice.be
Decreet van 23 juni 2000
gepubliceerd op 07 juli 2000

Decreet houdende goedkeuring van het Samenwerkingsakkoord tussen de Regering van de Franse Gemeenschap van België en de Waalse Regering, en de Regering van Burkina Faso, opgemaakt te Ouagadougou op 4 februari 1998

bron
ministerie van het waalse gewest
numac
2000027276
pub.
07/07/2000
prom.
23/06/2000
ELI
eli/decreet/2000/06/23/2000027276/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

23 JUNI 2000. - Decreet houdende goedkeuring van het Samenwerkingsakkoord tussen de Regering van de Franse Gemeenschap van België en de Waalse Regering, en de Regering van Burkina Faso, opgemaakt te Ouagadougou op 4 februari 1998 (1)


De Waalse Gewestraad heeft aangenomen en Wij, Regering, bekrachtigen hetgeen volgt :

Artikel 1.Dit decreet regelt, krachtens artikel 138 van de Grondwet, een materie bedoeld in de artikelen 127 en 128 van de Grondwet.

Art. 2.Het Samenwerkingsakkoord tussen de Regering van de Franse Gemeenschap van België en de Waalse Regering, en de Regering van Burkina Faso, opgemaakt te Ouagadougou op 4 februari 1998, zal, wat het Waalse Gewest betreft, volkomen gevolg hebben.

Kondigen dit decreet af, bevelen dat het in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Namen, 23 juni 2000.

De Minister-President, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE De Minister van Economie, K.M.O.'s, Onderzoek en Nieuwe Technologieën, S. KUBLA De Minister van Vervoer, Mobiliteit en Energie, J. DARAS De Minister van Begroting, Huisvesting, Uitrusting en Openbare Werken M. DAERDEN De Minister van Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw en Leefmilieu, M. FORET De Minister van Landbouw en Landelijke Aangelegenheden, J. HAPPART De Minister van Binnenlandse Aangelegenheden en Ambtenarenzaken, J.-M. SEVERIN De Minister van Sociale Aangelegenheden en Gezondheid, Th. DETIENNE De Minister van Tewerkstelling en Vorming, Mevr. M. ARENA _______ Nota's (1) Zitting 1999-2000 Stukken van de Raad 102 (1999-2000) Nrs.1 en 2 Volledig verslag, openbare vergadering van 21 juni 2000.

Bespreking. - Stemming.

^