Etaamb.openjustice.be
Decreet van 22 maart 2007
gepubliceerd op 23 april 2007

Decreet houdende goedkeuring, wat betreft de materies waarvan de uitoefening aan de Franse Gemeenschap is overgedragen, van het Samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, de Franse Gemeenschap en het Waals Gewest betreffende het administratieve en financiële beheer van de provinciale coördinaties voor de gelijkheid van vrouwen en mannen

bron
ministerie van het waalse gewest
numac
2007201222
pub.
23/04/2007
prom.
22/03/2007
ELI
eli/decreet/2007/03/22/2007201222/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

22 MAART 2007. - Decreet houdende goedkeuring, wat betreft de materies waarvan de uitoefening aan de Franse Gemeenschap is overgedragen, van het Samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, de Franse Gemeenschap en het Waals Gewest betreffende het administratieve en financiële beheer van de provinciale coördinaties voor de gelijkheid van vrouwen en mannen (1)


Het Waals Parlement heeft aangenomen en Wij, Regering, bekrachtigen hetgeen volgt :

Artikel 1.Dit decreet regelt overeenkomstig artikel 138 van de Grondwet een materie bedoeld in artikel 128, § 1, ervan.

Art. 2.Het Samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, de Franse Gemeenschap en het Waals Gewest betreffende het administratieve en financiële beheer van de provinciale coördinaties voor de gelijkheid van vrouwen en mannen, waarvan de tekst als bijlage bij dit decreet gaat, is goedgekeurd.

Art. 3.Dit decreet treedt in werking zodra het in het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt wordt.

Kondigen dit decreet af, bevelen dat het in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Namen, 22 maart 2007.

De Minister-President, E. DI RUPO De Minister van Huisvesting, Vervoer en Ruimtelijke Ontwikkeling, A. ANTOINE De Minister van Begroting, Financiën, Uitrusting en Patrimonium, M. DAERDEN De Minister van Vorming, Mevr. M. ARENA De Minister van Binnenlandse Aangelegenheden en Ambtenarenzaken, Ph. COURARD De Minister van Wetenschappelijk Onderzoek, Nieuwe Technologieën en Buitenlandse Betrekkingen, Mevr. M.-D. SIMONET De Minister van Economie, Tewerkstelling en Buitenlandse Handel, J.-C. MARCOURT De Minister van Gezondheid, Sociale Actie en Gelijke Kansen, Mevr. Ch. VIENNE De Minister van Landbouw, Landelijke Aangelegenheden, Leefmilieu en Toerisme, B. LUTGEN _______ Nota (1) Zitting 2006-2007. Stukken van het Waals Parlement, 554 (2006-2007), nrs. 1 en 2.

Volledig verslag, openbare vergadering van 21 maart 2007.

Bespreking - Stemmingen.

Samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, de Franse Gemeenschap en het Waals Gewest betreffende het administratieve en financiële beheer van de provinciale coördinaties voor de gelijkheid van vrouwen en mannen Gelet op artikel 127 van de Grondwet;

Gelet op de bijzondere wet tot hervorming der instellingen van 8 augustus 1980, meer bepaald artikel 92bis, ingevoegd door de bijzondere wet van 8 augustus 1988, gewijzigd door de bijzondere wet van 16 juli 1993;

Gelet op de wet van 16 december 2002 houdende oprichting van het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen, meer bepaald de artikelen 2, 3, 4 10° en 5;

Gelet op de beraadslaging van de Regering van de Franse Gemeenschap op 15 december 2006;

Gelet op de beraadslaging van de Regering van het Waals Gewest op 14 december 2006;

Overwegende dat het Instituut zijn taken uitvoert onder het gezag van de federale Minister belast met het beleid inzake gelijkheid van vrouwen en mannen.

Overwegende dat bepaald is dat het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen bij de uitvoering van zijn taak overlegt en samenwerkt met de instellingen die uitsluitend of ten dele actief zijn op het actieterrein van dit Instituut.

Overwegende dat de Federale Staat, de Franse Gemeenschap en het Waals Gewest, met het oog op de administratieve vereenvoudiging van de procedures en het doeltreffende beheer van het Franstalige netwerk van de provinciale coördinaties en in het kader van de projectoproep die hieraan verbonden is, de bijhorende taken inzake administratief en boekhoudkundig beheer wensen toe te vertrouwen aan het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen.

De Federale Staat, vertegenwoordigd door de heer Christian Dupont, Minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen, Wetstraat 51, te 1040 Brussel, hierna de Federale Staat genoemd, De Franse Gemeenschap van België, vertegenwoordigd door Mevr. Marie Arena, Minister-President, belast met het Gelijke Kansenbeleid, Surlet de Chokierplein 15-17, te 1000 Brussel, Hierna de Gemeenschap genoemd, Het Waals Gewest, vertegenwoordigd door Mevr. Christiane Vienne, Minister van Gezondheid, Sociale Actie en Gelijke Kansen, rue des Brigades d'Irlande 4, te 5100 Jambes en de heer Jean-Claude Marcourt, Minister van Economie, Werkgelegenheid en Buitenlandse Handel, place des Célestines 1, te 5000 Namen, hierna het Gewest genoemd, Zijn overeengekomen wat volgt : Preambule Sinds 2001 werken het federale niveau en de gefedereerde entiteiten, de Gemeenschappen en Gewesten, op initiatief van de Vice-Eerste Minister, de Minister van Werk en Gelijke Kansenbeleid samen aan de ontwikkeling van het lokale beleid inzake gelijke kansen van mannen en vrouwen dat meer specifiek is toegespitst op de twee volgende luiken : 1. de strijd tegen geweld tegenover vrouwen;2. de bevordering van de gelijkheid van vrouwen en mannen op sociaal-economisch vlak, in het sociale leven en de deelname aan de beslissingsprocessen. In dit kader treden de Federale Staat, de Franse Gemeenschap en het Waals Gewest, in functie van de toewijzing van hun financiële steun die is bepaald in artikel 2, op twee niveaus op : 1) de cofinanciering van de lonen en de werkingskosten van de provinciale coördinatoren/coördinatrices die actief zijn binnen een provinciale coördinatie, die onder de voogdij is geplaatst van de Bestendige Deputatie;2) de steun aan projecten die worden ingediend in het kader van de jaarlijkse projectoproepen die door de coördinatoren/coördinatrices worden gericht aan de verenigingen die actief zijn op het terrein.

Artikel 1.Voorwerp.

Binnen hun respectieve bevoegdheden verbinden de ondertekenende partijen zich ertoe hun lokaal beleid inzake gelijkheid van vrouwen en mannen op de volgende manier voort te zetten en te coördineren : 1) Via de ondersteuning in alle Franstalige provincies (Namen, Luik, Luxemburg, Waals Brabant, Henegouwen) van een provinciale coördinatie dat de volgende taken heeft : ? coördinatie van de actie van de lokale partners.Onder de term lokale partners moeten onder meer de volgende actoren verstaan : de vrouwenverenigingen, de politiediensten, de gerechtelijke instanties, de bemiddelingsdiensten, de medische hulpdiensten, de organisaties die maatschappelijke hulp bieden, de gemeenten en de instellingen van openbaar nut die afhangen van deze gemeenten, de universitaire onderzoeksteams die werken rond het thema gelijkheid en de gemeentelijke raadgevende Commissies en/of de schepenen belast met gelijkheid, de onderwijsinstellingen, de lokale ondernemingen of de instellingen die actief zijn inzake opleiding en sociaal-professionele inschakeling; ? samenwerken met de lokale partners om : ? in het kader van de strijd tegen geweld tegenover vrouwen (luik 1) : - de behoeften te identificeren met de bestaande lokale partners die in contact komen met vrouwen die het slachtoffer zijn van geweld, namelijk politiediensten, gerechtelijke instanties, bemiddelingsdiensten, medische hulpdiensten en organisaties die maatschappelijke hulp bieden; - de relevante informatie te centraliseren die zowel uitgaat van beslissingsinstanties op federaal, gewestelijk, gemeenschaps- en provinciaal vlak als van het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen en de lokale partners; - de synergie en de samenwerking te bevorderen tussen de verschillende lokale actoren, meer bepaald de verenigingen die de vrouwen die het slachtoffer zijn van geweld, opvangen en onderdak bieden; - zich in te werken in de bestaande coördinaties en sensibiliserings- en preventieacties in de hand te werken. ? In het kader van de bevordering van de gelijkheid van vrouwen en mannen, op sociaal-economisch vlak, in het sociale leven en voor de deelname aan de beslissingsprocessen (luik 2) : - Projecten op touw zetten in het kader van het gelijke kansenbeleid, meer bepaald met de gemeenten en de instellingen van openbaar nut die afhangen van deze gemeenten, de lokale ondernemingen, het lokale verenigingsleven, de onderwijsinstellingen en de instellingen die actief zijn inzake opleiding en socio-professionele inschakeling en FOREm. 2) Via de jaarlijkse ondersteuning van een projectoproep, waarvan de doelstelling erin bestaat pilootprojecten te steunen op het vlak van het beleid inzake gelijkheid van vrouwen en mannen op lokaal vlak in de vijf Franstalige provincies.Deze projecten, waarbij de lokale partners worden betrokken, worden ingediend door de provinciale coördinatoren en zijn vernieuwend en relevant van aard in het kader van de ontwikkeling van een lokaal beleid inzake gelijkheid van vrouwen en mannen in de vijf Franstalige provincies (Namen, Luik, Luxemburg, Waals Brabant, Henegouwen).

Door te zorgen voor een coherentie in de projecten die deel uitmaken van het sociaal-economische luik die worden gecoördineerd door de provinciale coördinatoren.

Artikel 2.Budget.

Er wordt een Gemeenschappelijk Fonds voor het lokale beleid opgericht in het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen. Het wordt, binnen de grenzen van de beschikbare fondsen, gespijsd door de Federale Staat, de Franse Gemeenschap en het Waals Gewest.

Er wordt jaarlijks een budget van euro 215.325 ter beschikking gesteld : 1) Voor de provinciale coördinaties : - euro 62.400 door de Federale Staat, hetzij euro 12.480 per provincie, met name euro 6.240 per coördinator(trice), verdeeld over 2 voltijdse equivalenten; - euro 20.800 door de Franse Gemeenschap, hetzij euro 4.160 per provincie, verdeeld over twee voltijdse equivalenten; - euro 41.600 door het Waals Gewest, waarvan : * euro 20.800 ten laste van de Minister van Gezondheid, Sociale Actie en Gelijke Kansen, hetzij euro 4.160 per provincie en per voltijds equivalent dat wordt toegewezen aan luik 1 (strijd tegen het geweld tegenover vrouwen). * euro 20.800 ten laste van de Minister van Economie, Werkgelegenheid en Buitenlandse Handel, hetzij euro 4.160 per provincie en per voltijds equivalent dat wordt toegewezen aan luik 2 (bevordering van de gelijkheid van vrouwen en mannen op sociaal-economisch vlak, in het sociale leven en deelname aan de beslissingsprocessen).

Deze berekeningen gebeuren op basis van twee voltijdse equivalenten die elk rond één van de twee luiken werken. Worden er minder mensen tewerk gesteld, dan moeten de bedragen verhoudingsgewijs verminderd worden. 2) Voor de projectoproep : - euro 62.400 door de Federale Staat, hetzij euro 12.480 per provincie; - euro 28.125 door de Franse Gemeenschap, hetzij euro 5.625 per provincie.

Voor het hele Gemeenschappelijk Fonds worden de bijdragen van de Franse Gemeenschap en het Waals Gewest gestort aan het Instituut tegen de maand maart van het jaar waarop de bijdragen betrekking hebben.

De verscheidene budgetten en de respectieve verdeling ervan kunnen worden aangepast mits akkoord van alle betrokken partijen die vertegenwoordigd zijn in het Beheerscomité, dit na evaluatie en aan de hand van een aanhangsel bij dit samenwerkingsakkoord.

Om de oorspronkelijke verdeling van de financiële last te vrijwaren, wordt voorzien in een systeem voor de verhoudingsgewijze vermindering van alle bijdragen, in de veronderstelling dat één of meerdere ondertekenende partijen niet in staat zou zijn om een deel of hun gehele bijdrage te betalen ten gevolge van interne maatregelen inzake budgettaire inkrimping.

Artikel 3.Administratief, financieel en budgettair beheer.

Het Instituut heeft de opdracht om (kosteloos) het administratieve, financiële en budgettaire beheer uit te oefenen : - van de overeenkomsten die werden gesloten met de provincies om de financiering te waarborgen van de coördinatoren/coördinatrices, namelijk : beheer van de financiering, ontvangst en analyse van de bewijsstukken, analyse van het activiteitenverslag en goedkeuring van het werkplan in overleg met het beheerscomité, vermeld in artikel 4 van dit samenwerkingsakkoord; - van de projecten die geselecteerd werden in het kader van de projectoproep, namelijk : follow-up van de projectoproep en van de geselecteerde projecten, ontvangst en controle van de bewijsstukken, betaling van de bedragen die worden toegekend aan de geselecteerde projecten. De selectie en de follow-up van de projecten moeten, in functie van de toewijzing van hun financieel aandeel bepaald in artikel 2, gebeuren in overleg met de partners die deel uitmaken van het Beheerscomité dat vermeld is in artikel 4 van dit samenwerkingsakkoord.

In het licht van zijn financieel en budgettair beheer zal het Instituut eveneens een halfjaarlijks verslag overhandigen aan het hierna beschreven beheerscomité.

Artikel 4.Beheerscomité. § 1. Er wordt een beheerscomité voor het lokale beleid opgericht dat zal bestaan uit minimum acht leden, onder wie ten minste : - een vertegenwoordiger(ster) van de Minister van de Federale Regering belast met Gelijke Kansen; - een vertegenwoordiger(ster) van de Minister van de Regering van de Franse Gemeenschap belast met Gelijke Kansen; - een vertegenwoordiger(ster) van de Minister van de Waalse Regering belast met Gelijke Kansen; - een vertegenwoordiger(ster) van de Minister van de Waalse Regering belast met Werkgelegenheid; - een vertegenwoordiger(ster) van het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen; - een vertegenwoordiger(ster) van de Directie Gelijke Kansen van het Ministerie van de Franse Gemeenschap; - een vertegenwoordiger(ster) van de Algemene Directie Sociale Actie en Gezondheid van het Ministerie van het Waals Gewest; - een vertegenwoordiger(ster) van de Algemene Directie Economie en Werkgelegenheid van het Ministerie van het Waals Gewest. § 2. Op basis van de doelstellingen die zijn bepaald in artikel 1, zijn dit de taken van het Beheerscomité : Wat betreft de provinciale coördinaties : - de prioritaire krachtlijnen bepalen van het actieplan van de provinciale coördinaties; - deze jaarlijkse actieplannen (betreffende de twee luiken die werden bepaald in de preambule), alsook de jaarlijkse activiteitenverslagen (gedetailleerde samenvatting van de uitgevoerde acties en de behaalde resultaten in het kader van de taken die zijn bepaald in artikel 1) goedkeuren binnen een termijn van twee maanden, die van start gaat bij de indiening van het verslag en/of het plan. - onder voorbehoud van de goedkeuring van de jaarlijkse actieplannen die worden ingediend door de provinciale coördinaties, de cofinanciering waarborgen van de jaarlijkse lonen van de provinciale coördinatoren/coördinatrices voor een voltijds equivalent voor elk van de twee luiken en per provincie. Deze provinciale coördinatoren/coördinatrices zullen zich inzetten voor de uitvoering van de taken die zijn bepaald in dit samenwerkingsakkoord onder toezicht van de Provincie en de follow-up en de evaluatie van de provinciale begeleidingscomités.

Wat betreft de projectoproep : - de krachtlijnen bepalen van de projectoproep en, op voorstel van het Instituut, de voorwaarden vastleggen voor de lancering en de uitvoering van de projectoproep (planning, enz.); - de projecten selecteren die zijn ingediend in het kader van de projectoproep; - de financiering van de geselecteerde projecten bepalen en toekennen. § 3. Het Beheerscomité vergadert ten minste drie keer per jaar. § 4. Het secretariaat van het Beheerscomité wordt waargenomen door het Instituut dat : - een permanente en structurele samenwerking organiseert met de administraties van de betrokken Gemeenschappen en Gewesten; - de haalbaarheid en de relevantie onderzoekt en analyseert van de actieplannen en projecten die worden ingediend door de provinciale coördinaties en deze met een voorstel van beslissing voorlegt aan het beheerscomité bij de goedkeuring van de actieplannen en van de selectie van de projecten die zijn ingediend in het kader van de projectoproep; - de projecten begeleidt en evalueert die worden uitgevoerd door de provinciale coördinaties; - de jaarlijkse activiteitenverslagen van de provinciale coördinaties onderzoekt en deze met een voorstel van beslissing voorlegt aan het beheerscomité bij de goedkeuring van de activiteitenverslagen; - het beheerscomité op eigen initiatief of op aanvraag elk voorstel voorlegt dat van die aard is dat het de uitvoering en/of de doeltreffendheid verbetert van het beleid inzake gelijkheid van vrouwen en mannen dat is bepaald in dit samenwerkingsakkoord. - jaarlijks een verslag opstelt over de uitvoering van het samenwerkingsakkoord. Dit verslag moet worden goedgekeurd door het beheerscomité en wordt vervolgens voorgelegd aan de respectieve Regeringen.

Artikel 5.Communicatie.

De Federale Staat, de Franse Gemeenschap en het Waals Gewest verbinden zich ertoe om in hun respectieve mededelingen over het lokale beleid inzake gelijkheid van vrouwen en mannen de deelname te vermelden van de medeondertekenaars van dit samenwerkingsakkoord.

Artikel 6.Mogelijkheid tot opzegging van het akkoord.

Dit akkoord kan verbroken worden door één van de Partijen met inachtneming van een opzegtermijn van zes maanden.

Brussel, 23 januari 2007, in drie exemplaren.

Voor de Federale Staat : De Minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen, Ch. DUPONT Voor de Franse Gemeenschap : De Minister-President belast met het Gelijke Kansenbeleid, Mevr. M. ARENA Voor het Waals Gewest : De Minister van Economie, Tewerkstelling en Buitenlandse Handel, J.-C. MARCOURT De Minister van Gezondheid, Sociale Actie en Gelijke Kansen, Mevr. Ch. VIENNE

^