Etaamb.openjustice.be
Decreet van 22 maart 2007
gepubliceerd op 18 december 2007

Decreet houdende instemming met de partnerships- en samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de Republiek Tadjikistan, anderzijds, gedaan te Luxemburg op 11 oktober 2004

bron
franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest
numac
2007031554
pub.
18/12/2007
prom.
22/03/2007
ELI
eli/decreet/2007/03/22/2007031554/staatsblad
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
Document Qrcode

22 MAART 2007. - Decreet houdende instemming met de partnerships- en samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de Republiek Tadjikistan, anderzijds, gedaan te Luxemburg op 11 oktober 2004


De Vergadering van de Franse Gemeenschapcommissie heeft aangenomen en Wij, College, bekrachtigen wat volgt :

Artikel 1.Onderhavig decreet regelt, in toepassing van artikel 138 van de Grondwet, een materie bedoeld in de artikelen 127 en 128 ervan.

Art. 2.Het partnerships- en samenwerkingsakkoord tot instelling van een partnership tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de Republiek Tadjikistan, anderzijds, gedaan te Luxemburg op 11 oktober 2004, heeft volledige uitwerking.

Vaardigen onderhavig decreet uit, en bevelen dat het wordt gepubliseerd in het Belgisch Staatsblad Brussel, 22 maart 2007.

B. CEREXHE, Voorzitter van het College van de Franse Gemeenschapscommissie, belast met Openbaar Ambt en Gezondheid Ch. PICQUE, Lid van het College van de Franse Gemeenschapscommissie, belast met Sociale Cohesie Mevr. E. HUYTEBROECK, Lid van het College van de Franse Gemeenschapscommissie, belast met Begroting, Gehandicapten en Toerisme Mevr. F. DUPUIS, Lid van het College van de Franse Gemeenschapscommissie, belast met Beroepsopleiding, Onderwijs, Cultuur en Schoolvervoer E. KIR, Lid van het College van de Franse Gemeenschapscommissie, belast met Sociale Actie, Gezin en Sport

^