Etaamb.openjustice.be
Decreet van 19 juli 1999
gepubliceerd op 31 juli 1999

Decreet tot regeling van de vervanging van het lid van de Franse Gemeenschapsraad, benoemd door de Koning tot federaal minister of staatssecretaris

bron
regering van de franse gemeenschap
numac
1999029433
pub.
31/07/1999
prom.
19/07/1999
ELI
eli/decreet/1999/07/19/1999029433/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

19 JULI 1999. - Decreet tot regeling van de vervanging van het lid van de Franse Gemeenschapsraad, benoemd door de Koning tot federaal minister of staatssecretaris (1)


De Franse Gemeenschapsraad heeft aangenomen en Wij, Regering, bekrachtigen hetgeen volgt :

Artikel 1.Dit decreet regelt, overeenkomstig artikelen 38 en 118, § 2 van de Grondwet, een aangelegenheid bedoeld in artikel 24bis, § 2bis, van de bijzondere wet ter hervorming van de instellingen van 8 augustus 1980, gewijzigd op 8 augustus 1988, 16 juli 1993 en 4 december 1996.

Art. 2.Het lid van de Franse Gemeenschapsraad, dat door de Koning is benoemd tot federaal minister of staatssecretaris en dit aanvaardt, zetelt niet langer van zodra hij de eed heeft afgelegd. Hij wordt opnieuw lid van de Raad wanneer zijn functies een einde nemen.

Art. 3.§ 1. Het in artikel 2 bedoelde lid, gemeenschapsraadslid in uitvoering van artikel 24, § 3, 1°, van de voornoemde wet van 8 augustus 1980, wordt vervangen door de eerste opvolger op de lijst waarop hij werd verkozen.

Wanneer de Koning een einde stelt aan de functies van het in artikel 2 bedoelde lid, neemt de vervanger opnieuw zijn plaats in als eerste opvolger op de lijst waarop hij werd verkozen. § 2. Het in artikel 2 bedoelde lid, gemeenschapsraadslid in uitvoering van artikel 24, § 3, 2°, van de voornoemde wet van 8 augustus 1980, wordt vervangen door een raadslid dat verkozen is overeenkomstig dezelfde bepaling.

Wanneer de Koning een einde stelt aan de functies van het in artikel 2 bedoelde lid, is de vervanger niet langer lid van de Franse Gemeenschapsraad.

Art. 4.De in artikel 3 bedoelde vervanger heeft het statuut van Raadslid.

Art. 5.Dit decreet treedt in werking op de dag dat het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Verkondigen dit decreet, bevelen dat het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Brussel, 19 juli 1999.

H. HASQUIN, Minister-Voorzitter R. COLLIGNON, Minister J.-M. NOLLET, Minister P. HAZETTE, Minister Mevr. F. DUPUIS, Minister Mevr. C. DE PERMENTIER, Minister Y. YLIEFF, Minister Mevr. N. MARECHAL, Minister _______ Nota (1) Buitengewone zitting 1999 : Documenten van de Raad.- Voorstel van decreet : nr. 5-1.

Integraal verslag. - Mondeling verslag, bespreking en aanneming.

Zitting van 13 juli 1999.

^