Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 31 juli 1999

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 08/07/1999 pub. 31/07/1999 numac 1999000560 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende toekenning van een functievergoeding aan de personeelsleden van de rijkswacht in dienst bij het speciale interventie-eskadron of opgeroepen in steun aan deze eenheid of om erbij een opleiding te volgen type koninklijk besluit prom. 08/07/1999 pub. 31/07/1999 numac 1999000561 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 februari 1958 houdende toekenning van een vaste vergoeding aan bepaalde leden van het rijkswachtpersoneel type koninklijk besluit prom. 08/07/1999 pub. 31/07/1999 numac 1999000563 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende vaststelling van een forfaitaire toelage toegekend aan sommige personeelsleden van de rijkswacht die ingezet zijn in het veiligheidsdetachement van de nationale luchthaven type koninklijk besluit prom. 08/07/1999 pub. 31/07/1999 numac 1999000562 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende vaststelling van de toekenningsvoorwaarden van een vergoeding toegekend aan de personeelsleden van de rijkswacht die deelnemen aan humanitaire of politieoperaties onder het gezag van een of meerdere internationale instellingen type koninklijk besluit prom. 03/06/1999 pub. 31/07/1999 numac 1999003392 bron ministerie van financien Koninklijk besluit tot wijziging van, voor wat betreft het Centraal Bureau voor Hypothecair Krediet, de gecoördineerde wet van 24 december 1996 tot organisatie van de openbare kredietsector en van de deelnemingen van de openbare sector in bepaalde privaatrechtelijke financiële vennootschappen type koninklijk besluit prom. 08/07/1999 pub. 31/07/1999 numac 1999003448 bron ministerie van financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 maart 1999 houdende de verdeling van de betrekkingen per organieke afdeling van het Ministerie van Financiën type koninklijk besluit prom. 05/07/1999 pub. 31/07/1999 numac 1999003454 bron ministerie van financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 6 juli 1997 tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 oktober 1971 tot vaststelling van het organiek reglement van het Ministerie van Financiën en van de bijzondere bepalingen die er voorzien in de uitvoering van het statuut van het Rijkspersoneel type koninklijk besluit prom. 08/07/1999 pub. 31/07/1999 numac 1999003452 bron ministerie van financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 6 juli 1997 tot vaststelling van de bezoldigingsregeling van het personeel van het Ministerie van Financiën en tot vaststelling van de weddeschalen van enkele bijzondere graden type koninklijk besluit prom. 05/07/1999 pub. 31/07/1999 numac 1999003453 bron ministerie van financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 6 juli 1997 betreffende de vereenvoudiging van de loopbaan van sommige ambtenaren van het Ministerie van Financiën behorende tot de niveaus 1 en 2+ type koninklijk besluit prom. 17/06/1999 pub. 31/07/1999 numac 1999003451 bron ministerie van financien Koninklijk besluit betreffende het informaticapersoneel van het Ministerie van Financiën type koninklijk besluit prom. -- pub. 31/07/1999 numac 1999007093 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - **** functie Ontslagen. - Aanwijzingen Bij koninklijk besluit ****. 2258 van 22 maart 1999, houdt generaal-majoor ****. **** **** op, vleugeladjudant van de Koning te zijn, op 31 maart 1999. Hij wordt benoemd tot ere- Bij koninklijk besluit ****. 2264 van 26 maart 1999 : Wordt luitenant-generaal ****. **** op 1 ju(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 31/07/1999 numac 1999007097 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Medische dienst Overgang naar het kader van de reserveofficieren Bij koninklijk besluit nr. 2263 van 26 maart 1999, wordt het ontslag uit het ambt dat hij bij het kader der beroepsofficieren bekleedt anngeboden door geneesheer-kapit Hij gaat op deze datum, met zijn graad en zijn anciënniteit, over naar het kader der reserveofficie(...) type koninklijk besluit prom. 13/06/1999 pub. 31/07/1999 numac 1999009829 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit houdende vaststelling van de personeelsformatie van de griffies van de hoven van beroep type koninklijk besluit prom. -- pub. 31/07/1999 numac 1999009854 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 8 juli 1999 is een notariële standplaats te Elsene, op verzoek van de titularis, naar Brussel overgebracht. De heer van der Vorst, B., notaris der standplaats Elsene, is benoemd tot notaris ter s (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 31/07/1999 numac 1999009855 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 12 juli 1999 zijn benoemd tot : - griffier bij de rechtbank van eerste aanleg te Doornik, de heer Fichere, F., eerstaanwezend adjunct-griffier bij deze rechtbank; - vast benoemd griffier-ho Bij koninklijk besluit van 12 juli 1999 is Mevr. Merckx, K., griffier bij het Hof van Cassatie,(...) type koninklijk besluit prom. 14/06/1999 pub. 31/07/1999 numac 1999011236 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit tot verhoging van de drempels bedoeld in artikel 11, § 1, van de wet van 5 augustus 1991 tot bescherming van de economische mededinging type koninklijk besluit prom. 25/06/1999 pub. 31/07/1999 numac 1999011273 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit houdende wijziging van het koninklijk besluit van 1 maart 1998 tot vaststelling van diverse geldelijke bepalingen toepasselijk op de bijzondere graden bij het Ministerie van Economische Zaken type koninklijk besluit prom. 17/06/1999 pub. 31/07/1999 numac 1999011272 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit houdende vaststelling van de loopbaan van verslaggever bij het Ministerie van Economische Zaken type koninklijk besluit prom. 26/04/1999 pub. 31/07/1999 numac 1999022485 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit houdende oprichting van een Commissie voor de coördinatie van het antibioticabeleid type koninklijk besluit prom. 03/06/1999 pub. 31/07/1999 numac 1999022633 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 oktober 1997 houdende vereenvoudiging van de loopbaan van sommige ambtenaren in het Fonds voor Arbeidsongevallen die behoren tot de niveaus 1 en 2+ type koninklijk besluit prom. 03/05/1999 pub. 31/07/1999 numac 1999022640 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit houdende benoeming van de leden van de Commissie voor de coördinatie van het antibioticabeleid type koninklijk besluit prom. 08/07/1999 pub. 31/07/1999 numac 1999022803 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 09/07/1999 pub. 31/07/1999 numac 1999000564 bron ministerie van binnenlandse zaken Ministerieel besluit dat het koninklijk besluit van 8 juli 1999 houdende vaststelling van de toekenningsvoorwaarden van een vergoeding toegekend aan de personeelsleden van de rijkswacht die deelnemen aan humanitaire of politieoperaties onder het gezag van een of meerdere internationale instellingen, toepasselijk maakt op het personeel dat aangeduid is om deel uit te maken van het « Multinational Advisory Police Element » dat op initiatief van de Westerse Europese Unie inplaatsgesteld wordt type ministerieel besluit prom. 17/06/1999 pub. 31/07/1999 numac 1999003450 bron ministerie van financien Ministerieel besluit tot toekenning van een forfaitaire toelage voor de uitoefening van informaticafuncties aan sommige personeelsleden van het Ministerie van Financiën type ministerieel besluit prom. 08/07/1999 pub. 31/07/1999 numac 1999003447 bron ministerie van financien Ministerieel besluit tot vaststelling van de diensten die toevertrouwd worden aan de leiding van de directeur-generaal van de invordering type ministerieel besluit prom. -- pub. 31/07/1999 numac 1999007140 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Speciale functie. - Aanwijzing Bij ministerieel besluit ****. 80031 van 18 mei 1999, wordt majoor van het vliegwezen ****. ****, op 30 maart 1999, aangewezen voor het ambt van Attaché van het Administratief en Technisch Secretariaat (...) type ministerieel besluit prom. 28/06/1999 pub. 31/07/1999 numac 1999011267 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit houdende vaststelling van de maximumprijzen voor het vervoer met taxi's type ministerieel besluit prom. 14/06/1999 pub. 31/07/1999 numac 1999022632 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 22 oktober 1997 tot vaststelling van sommige bijzondere bepalingen om de uitvoering, binnen het Fonds voor Arbeidsongevallen, van het statuut van het personeel van sommige instellingen van openbaar nut te waarborgen type ministerieel besluit prom. 11/06/1999 pub. 31/07/1999 numac 1999022641 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit houdende benoeming van de secretaris van de Commissie voor de coördinatie van het antibioticabeleid type ministerieel besluit prom. 17/06/1999 pub. 31/07/1999 numac 1999022676 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van het Bureau van de Commissie voor de coördinatie van het antibioticabeleid

arrest van het grondwettelijk hof

type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 31/07/1999 numac 1999021338 bron arbitragehof Arrest nr. 71/99 van 17 juni 1999 Rolnummer 1406 In zake : het beroep tot vernietiging van de artikelen 98, 99, 100 en 101 van de wet van 22 februari 1998 houdende sociale bepalingen Het Arbitragehof, samengesteld uit de voorzitters M. Melchior en L. De Grève, en de rechters H. (...)

decreet

type decreet prom. 18/05/1999 pub. 31/07/1999 numac 1999036019 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende bevordering van het onderhoud van het niet-beschermd onroerend klein historisch erfgoed type decreet prom. 19/07/1999 pub. 31/07/1999 numac 1999029433 bron regering van de franse gemeenschap Decreet tot regeling van de vervanging van het lid van de Franse Gemeenschapsraad, benoemd door de Koning tot federaal minister of staatssecretaris

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. -- pub. 31/07/1999 numac 1999027582 bron ministerie van het waalse gewest Ruimtelijke ordening. - Gewestplan Bij besluit van de Waalse Regering van 10 juni 1999 wordt de wijziging van de bladen 32/5 en 40/1 van het gewestplan Waver-Geldenaken-Perwijs definitief aangenomen met het oog op de uitbreiding van de ten noord Bij dit besluit worden de volgende bijkomende voorschriften aangenomen : Bijkomende voorschrifte(...)

besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie

type besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie prom. 25/03/1999 pub. 31/07/1999 numac 1999031189 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van het Verenigd College tot wijziging van het besluit van het Verenigd College van 18 juni 1992 tot benoeming van de Voorzitters en Ondervoorzitters van de bureaus en afdelingen van de Commissies voor Gezondheids- en Welzijnszorg van de Adviesraad voor Gezondheids- en Welzijnszorg van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 08/06/1999 pub. 31/07/1999 numac 1999036020 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende de verbintenissen, voorwaarden, vergoedingen en sancties voor de bewoners van sociale koopwoningen en verkochte sociale huurwoningen ter uitvoering van de Vlaamse Wooncode

bericht

type bericht prom. -- pub. 31/07/1999 numac 1999021399 bron arbitragehof Berichten voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij verzoekschriften die aan het Hof zijn toegezonden bij op 30 april, 3 juni en 4 juni 1999 ter post aangetekende brieven en ter griffie zijn i Die zaken zijn respectievelijk ingeschreven onder de nummers 1667, 1695, 1696, 1697, 1698 en 1699 v(...)

samenstelling wervingsreserve

type samenstelling wervingsreserve prom. -- pub. 31/07/1999 numac 1999008074 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel **** van een **** van **** cartograaf voor het Nationaal Geografisch Instituut . - Uitslagen **** van de geslaagde kandidaten van het vergelijkend examen voor toelating tot proeftijd : 1. ****, (...) 2. ****, ****, **** 3. ****, ****, **** 4. ****, ****, **** 5. ****(...) type samenstelling wervingsreserve prom. -- pub. 31/07/1999 numac 1999008092 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel **** van een **** van **** eerste geschoolde werklieden (****/****) voor het **** voor **** **** (****) van het **** van Middenstand en **** (****98050). - Uitslagen **** van(...) 1. ****, ****, ****-**** 2. ****, ****, **** 3. Van den ****, ****, Lier(...) type samenstelling wervingsreserve prom. -- pub. 31/07/1999 numac 1999008100 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel **** van een **** van **** ingenieurs (****/****) voor het **** van Middenstand en **** (****98807). - Uitslagen **** van de ****(...) 1. ****, ****, ****; 2. **** ****, ****, ****; 3. ****, ****, ****; 4. ****(...) type samenstelling wervingsreserve prom. -- pub. 31/07/1999 numac 1999008103 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel Samenstelling van een **** van mannelijke en vrouwelijke **** technisch assistenten voor de **** **** en **** van het Bestuur voor de kwaliteit van de grondstoffen en de **** ****(...) Rangschikking van de geslaagde kandidaten van het vergelijkend examen voor toelating tot de ****(...) type samenstelling wervingsreserve prom. -- pub. 31/07/1999 numac 1999008102 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel Samenstelling van een **** van mannelijke en vrouwelijke **** **** voor het **** **** (Ministerie van ****) (****98044). - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kan(...) 1. ****, ****, **** 2. ****, ****, **** 3. ****, ****, **** (...)

indexcijfer van de prijzen

type indexcijfer van de prijzen prom. -- pub. 31/07/1999 numac 1999040307 bron ministerie van economische zaken Indexcijfer van de consumptieprijzen van de maand juli 1999 Het Ministerie van Economische Zaken deelt mee dat het indexcijfer van de consumptieprijzen voor de maand juli 1999, 103,81 punten bedraagt, tegenover 103,65 punten in juni 1999, hetge Het gezondheidsindexcijfer, zoals bedoeld in het koninklijk besluit van 24 december 1993 ( van 31 d(...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 31/07/1999 numac 1999007188 bron ministerie van landsverdediging Kabinet. - Burgerpersoneel. - Einde van de benoemingen Bij koninklijk besluit nr. 2397 van 12 juli 1999, wordt aan de benoeming tot adjunct-kabinetschef van de Minister van Landsverdediging van de heer Frank-G. Vandermarliere, op 12 juli 1999 e Bij koninklijk besluit nr. 2398 van 12 juli 1999, wordt aan de benoeming tot adjunct-kabinetsch(...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 31/07/1999 numac 1999009856 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekking - adjunct-griffier bij de rechtbank van eerste aanleg te Doornik : 1. De kandidaturen voor een benoeming in de Rechterlijke Orde moeten bij een ter post aangetekend schrijven aan de Minister van Justi De kandidaten dienen een afschrift bij te voegen van het bewijs dat zij geslaagd zijn voor het exam(...)

document

type document prom. 12/07/1999 pub. 31/07/1999 numac 1999035996 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de administrateur-generaal houdende delegatie van taken en bevoegdheden van de administrateur-generaal naar de adjunct-administrateur-generaal en ambtenaren van de rangen A2 en A1
^