Etaamb.openjustice.be
Decreet van 18 juli 2008
gepubliceerd op 31 maart 2009

Decreet houdende aanpassing van de middelenbegroting van de Franse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2008

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2009029132
pub.
31/03/2009
prom.
18/07/2008
ELI
eli/decreet/2008/07/18/2009029132/staatsblad
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN DE FRANSE GEMEENSCHAP


18 JULI 2008. - Decreet houdende aanpassing van de middelenbegroting van de Franse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2008 (1)


Het Parlement van de Franse gemeenschap heeft aangenomen en Wij, Regering, bekrachtigen hetgeen volgt : Enig artikel. De middelen bepaald in de middelenbegroting van de Franse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2008 worden aangepast als volgt : (In duizenden euro )

Oorspronke- lijke raming

Vermeerdering

Vermindering

Aangepaste raming

Gewone ontvangsten (Titel I)

8.115.086

77.140

- 7.334

8.184.892

Vermogensontvangsten (Titel II)

835

0

- 491

344

Totaal

8.115.921

77.140

- 7.825

8.185.236

ontvangsten met een speciale bestemming

184.007

22

- 7.182

176.847

ontvangsten zonder speciale bestemming

7.931.914

77.118

- 643

8.008.389


Kondigen dit decreet af, bevelen dat het in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Brussel, 18 juli 2008.

De Minister-President, R. DEMOTTE De Vice-Presidente, Minister van Hoger Onderwijs, Wetenschappelijk Onderzoek en Internationale Betrekkingen, Mevr. M.-D. SIMONET De Vice-President, Minister van Begroting, Financiën, Ambtenarenzaken en Sport, M. DAERDEN De Minister van Leerplichtonderwijs, Ch. DUPONT De Minister van Cultuur en Audiovisuele Sector, Mevr. F. LAANAN De Minister van Kinderwelzijn, Hulpverlening aan de Jeugd en Gezondheid, Mevr. C. FONCK De Minister van Jeugd en Onderwijs voor Sociale Promotie, M. TARABELLA _______ Nota (1) Zitting 2007-2008. Documenten van het Parlement. - Ontwerp van decreet, nr. 566-1. - Verantwoordingsprogramma, nr. 566- 1 (bijlage 1). - Verslag, nr. 566-2.

Integrale verslagen. - Bespreking. Vergadering van 14 juli 2008. - Aanneming. Vergadering van 17 juli 2008.

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

^