Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 31 maart 2009

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 31/03/2009 numac 2009003125 bron federale overheidsdienst financien Administratie van de BTW, registratie en domeinen Bekendmaking gedaan ter uitvoering van de wet van 31 mei 1923 gewijzigd door programmawet van 6 juli 1989 Het Waalse Gewest is voornemens uit d(...) Stad Bergen Een perceel grond gelegen Grand Large, lieu-dit « Les Baudarts », gekadastreerd of v(...) type wet prom. -- pub. 31/03/2009 numac 2009009211 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen. - Bekendmaking Bij koninklijk besluit van 13 maart 2009 is machtiging verleend aan : de genaamde ****, **** **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, en; type wet prom. 10/03/2009 pub. 31/03/2009 numac 2009011134 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet tot wijziging van de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige producten en andere door middel van leidingen type wet prom. 12/03/2009 pub. 31/03/2009 numac 2009201179 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet tot wijziging van de wetgeving inzake de verplichting om een lijst van mandaten, ambten en beroepen, alsmede een vermogensaangifte in te dienen, wat betreft de indiening van de vermogensaangifte type wet prom. 12/03/2009 pub. 31/03/2009 numac 2009201178 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Bijzondere wet tot wijziging van de wetgeving inzake de verplichting om een lijst van mandaten, ambten en beroepen, alsmede een vermogensaangifte in te dienen, wat betreft de indiening van de vermogensaangifte

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 31/03/2009 numac 2008000941 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Raad van State. - Inrustestelling Bij koninklijk besluit van 13 november 2008 wordt Mevr. Marie-Louise Willot, Kamervoorzitter bij de Raad van State, op 1 juni 2009 in ruste gesteld. Zij heeft recht op het emeritaat en wordt gemachtigd de ti type koninklijk besluit prom. 27/03/2009 pub. 31/03/2009 numac 2009009194 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van de inwerkingtreding van de wet van 26 januari 2009 houdende wijziging van het Gerechtelijk Wetboek met betrekking tot de continuïteit van de ondernemingen type koninklijk besluit prom. 27/03/2009 pub. 31/03/2009 numac 2009009195 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van de inwerkingtreding van de wet van 31 januari 2009 betreffende de continuïteit van de ondernemingen type koninklijk besluit prom. -- pub. 31/03/2009 numac 2009009221 bron federale overheidsdienst justitie Personeel. - Bevorderingen Bij koninklijk besluiten van 13 maart 2009 worden bevorderd door verhoging naar de hogere klasse A2, bij de Federale Overheidsdienst Justitie, Centrale Diensten : Mevr. Béatrice Bonnet, geboren op 24 juli 1974, te M Mevr. Linda Conings, geboren op 16 september 1965, te Maaseik, Frans taalkader, vakrichting « Bevol(...) type koninklijk besluit prom. 18/03/2009 pub. 31/03/2009 numac 2009003133 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Koninklijk besluit houdende, voor wat de Franse Gemeenschap en het Waals Gewest betreft, uitstel van inwerkingtreding van de wet van 16 mei 2003 tot vaststelling van de algemene bepalingen die gelden voor de begrotingen, de controle op de subsidies, en voor de boekhouding van de gemeenschappen en de gewesten, alsook voor de organisatie van de controle door het Rekenhof type koninklijk besluit prom. -- pub. 31/03/2009 numac 2009011116 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Federaal Planbureau. - Personeel. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 13 februari 2009 wordt, op haar aanvraag, aan Mevr. Barbara Vuidar, ontslag verleend uit haar ambt van attachee bij het Federaal Planbureau, met ingang van 1 maart 200(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 31/03/2009 numac 2009011114 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Federaal Planbureau. - Personeel. - Hernieuwing van mandaten Bij koninklijk besluit van 19 november 2008 wordt het mandaat van lid van het Federaal Planbureau van Mevr. Natacha Zuinen, attaché, hernieuwd voor een duur van negen jaar vanaf 1 nov Bij koninklijk besluit van 19 november 2008 wordt het mandaat van lid van het Federaal Planbure(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 31/03/2009 numac 2009011115 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Federaal Planbureau. - Personeel. - Bevorderingen Bij koninklijk besluit van 13 februari 2009 wordt Mevr. Natacha Zuinen, geboren op 31 oktober 1970, attachee bij het Federaal Planbureau, bevorderd tot de graad van opdrachthouder met inga(...) Bij koninklijk besluit van 13 februari 2009 wordt de heer Bart Van Den Cruyce, geboren op 28 ap(...) type koninklijk besluit prom. 27/03/2009 pub. 31/03/2009 numac 2009011132 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 maart 2003 tot vaststelling van een federale bijdrage bestemd voor de financiering van bepaalde openbare dienstverplichtingen en van de kosten verbonden aan de regulering van en controle op de aardgasmarkt type koninklijk besluit prom. 27/03/2009 pub. 31/03/2009 numac 2009011133 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 maart 2003 tot bepaling van de nadere regels betreffende de federale bijdrage tot financiering van sommige openbare dienstverplichtingen en van de kosten verbonden aan de regulering van en controle op de elektriciteitsmarkt type koninklijk besluit prom. 30/03/2009 pub. 31/03/2009 numac 2009011139 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende productieafwijkingen op installaties voor de productie van elektriciteit uit wind in de zeegebieden type koninklijk besluit prom. 09/03/2009 pub. 31/03/2009 numac 2009012104 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor sommige ondernemingen gelegen in de streek van Bergen-Borinage en die onder het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst (1) type koninklijk besluit prom. 09/03/2009 pub. 31/03/2009 numac 2009012109 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor sommige ondernemingen gelegen op het grondgebied van Izegem en die onder het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst (1) type koninklijk besluit prom. -- pub. 31/03/2009 numac 2009012148 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Personeel. - Pensioen Bij koninklijk besluit van 13 november 2008 wordt de heer Jean-Pierre Cruypelinck met ingang van 1 november 2009 eervol ontslag verleend uit zijn ambt van attaché. Het is hem vergund aanspraak op het onmiddellijk pensio type koninklijk besluit prom. -- pub. 31/03/2009 numac 2009014054 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Personeel. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 17 februari 2009 wordt aan de heer Stefan De Smet ontslag verleend uit zijn ambt in de klasse A1 met de titel van attaché bij de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer, vanaf 1 oktober 200 type koninklijk besluit prom. 25/03/2009 pub. 31/03/2009 numac 2009015049 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 januari 2003 aangaande de consulaire bevolkingsregisters en identiteitskaarten type koninklijk besluit prom. -- pub. 31/03/2009 numac 2009021039 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Personeel. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 14 januari 2009, dat uitwerking heeft met ingang van 1 december 2008, wordt, op haar verzoek, eervol ontslag uit haar functies verleend aan Mevr. Van Grunderbeek, Marie-Claude, attaché bij de Feder type koninklijk besluit prom. 16/02/2009 pub. 31/03/2009 numac 2009022115 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de beslissing van 11 december 2008 van het paritair subcomité voor de vlasbereiding tot vaststelling van de vakantiedata voor 2009 type koninklijk besluit prom. 20/03/2009 pub. 31/03/2009 numac 2009022160 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten type koninklijk besluit prom. -- pub. 31/03/2009 numac 2009040303 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Indexcijfer van de consumptieprijzen van de maand maart 2009 De Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie deelt mee dat het indexcijfer van de consumptieprijzen voor de maand maart 2009, 111.10 punten bedraagt, tegenover Het gezondheidsindexcijfer, zoals bedoeld in het koninklijk besluit van 24 december 1993 (Belgisch (...) type koninklijk besluit prom. 17/03/2009 pub. 31/03/2009 numac 2009201208 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 augustus 1994 tot uitvoering van artikel 51ter, van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 type koninklijk besluit prom. 23/02/2009 pub. 31/03/2009 numac 2009201288 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de beslissing van 26 september 2008 van het Paritair Subcomité van de betonindustrie betreffende de vaststelling van de vakantiedata voor het jaar 2009

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 31/03/2009 numac 2009000187 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Raad van State. - Onverenigbaarheden. - Machtiging Bij ministerieel besluit van 16 maart 2009 wordt de heer Brecht Steen, Auditeur bij de Raad van State, gemachtigd om voor de duur van drie jaar het mandaat van voorzitter van de Vlaamse Adviesc type ministerieel besluit prom. 25/03/2009 pub. 31/03/2009 numac 2009000201 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit houdende het verbod van het gebruik van sommige letterwoorden of logo's voor de verkiezingen van het Europees Parlement en de Gewest- en Gemeenschapsparlementen van 7 juni 2009 type ministerieel besluit prom. 19/02/2009 pub. 31/03/2009 numac 2009024079 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot toekenning van een subsidie aan het « Tabaksontwenningsinstituut van de Vrienden van het Bordet Instituut » inzake een project met betrekking tot een programma ter ondersteuning van tabaksontwenning voor sociale zwakkeren type ministerieel besluit prom. 19/02/2009 pub. 31/03/2009 numac 2009024081 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot toekenning van een subsidie aan BELTA voor een project met betrekking tot de promotie van rookstopmiddelen in België

arrest van de raad van state

type arrest van de raad van state prom. -- pub. 31/03/2009 numac 2009002019 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Vernietiging door de Raad van State Bij arrest nr. 190.241, d.d. 5 februari 2009, heeft de Raad van State, in het koninklijk besluit van 8 maart 2001 tot vaststelling van de voorwaarden voor het uitreiken van de bewijzen omtrent de taalkennis vo 1° artikel 9, § 1; 2° in artikel 8, de volgende passage : « Indien deze proef schrifteli(...)

arrest

type arrest prom. 04/03/2009 pub. 31/03/2009 numac 2009022114 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Besluit van het Beheerscomité tot vaststelling van het personeelsplan van de Hulpkas voor ziekte- en invaliditeitsverzekering type arrest prom. 11/02/2009 pub. 31/03/2009 numac 2009022149 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Besluit van het Beheerscomité tot vaststelling van het personeelsplan 2009 van het Fonds voor de beroepsziekten

decreet

type decreet prom. 18/07/2008 pub. 31/03/2009 numac 2009029132 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende aanpassing van de middelenbegroting van de Franse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2008

beschikking

type beschikking prom. -- pub. 31/03/2009 numac 2009020036 bron brussels hoofdstedelijk parlement Commissievergaderingen Agenda Woensdag 1 april 2009, om 9 u. 30 m. Commissie voor de Ruimtelijke Ordening, de Stedenbouw en het Grondbeleid - Ontwerp van ordonnantie tot wijz(...) - Voorstel van ordonnantie van Mevr. Viviane Teitelbaum en de heer Bernard Clerfayt tot wijziging v(...)

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 28/01/2009 pub. 31/03/2009 numac 2009029155 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende benoeming van de leden van de examencommissie van de Franse Gemeenschap voor het toekennen van het diploma van leraar in de stenografie en dactylografie-tekstverwerking in de inrichtingen voor secundair onderwijs en voor hoger onderwijs van het korte type type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 09/02/2009 pub. 31/03/2009 numac 2009029156 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de Bekendheidscommissie voor het architectuuronderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 22/01/2009 pub. 31/03/2009 numac 2009029157 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende benoeming van de leden van de examencommissie van de Franse Gemeenschap belast met het toekennen van de graden uitgereikt in de afdeling Agronomie en de technische categorie van het niet-universitaire hoger onderwijs van het lange type type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 07/01/2009 pub. 31/03/2009 numac 2009029154 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende benoeming van de leden van de examencommissie van de Franse Gemeenschap belast met het afnemen van de examens van de eerste, tweede en derde studiejaren van het aanvullend beroepssecundair onderwijs, afdeling « verpleegzorg » en afdeling « verpleegzorg - studierichting geestelijke gezondheid en psychiatrie ». - Zittijden 2008 type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 22/01/2009 pub. 31/03/2009 numac 2009029160 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 12 december 2008 tot vaststelling van de samenstelling van de Raad van beroep van de leermeesters, de leraars en de inspecteurs katholieke, protestantse, israëlitische, orthodoxe en islamitische godsdiensten van de onderwijsinrichtingen van de Franse Gemeenschap type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 31/03/2009 numac 2009029161 bron ministerie van de franse gemeenschap Beroepsbekendheid. - Toekenningen Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 30 januari 2009 wordt een beroepsbekendheid in verband met het ambt van leraar kunstvakken toegekend aan de heer David EVRARD voor de volgende vakken : Stedelijke en landelijke ruimte/Atelier; Installatie performing/atelier; type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 20/02/2009 pub. 31/03/2009 numac 2009029164 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 12 december 2008 tot vaststelling van de samenstelling van de Raad van beroep van de leermeesters, de leraars en de inspecteurs katholieke, protestantse, israëlitische, orthodoxe en islamitische godsdiensten van de onderwijsinrichtingen van de Franse Gemeenschap type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 10/02/2009 pub. 31/03/2009 numac 2009029165 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 2 september 2005 houdende benoeming van de leden en van de voorzitter van de Hoge Raad voor studietoelagen en studieleningen type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 05/02/2009 pub. 31/03/2009 numac 2009029167 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap ter uitvoering van artikel 17 van het programmadecreet van 12 december 2008 houdende verscheidene maatregelen betreffende de radio-omroep, de oprichting van een begrotingsfonds voor de financiering van programma's voor het opsporen van kankers, de onderwijsinrichtingen, de internaten, de psycho-medisch-sociale centra en de schoolgebouwen type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 12/02/2009 pub. 31/03/2009 numac 2009029169 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 19 januari 2001 tot vaststelling van de voorwaarden voor de toekenning van subsidies voor het organiseren van sportstages voor gehandicapten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 30/01/2009 pub. 31/03/2009 numac 2009029171 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot benoeming van de leden van de Commissie voor de homologatie van de getuigschriften en diploma's van de permanente vorming voor de middenstand en de kleine en middelgrote ondernemingen

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 16/01/2009 pub. 31/03/2009 numac 2009035268 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 13 juli 1994 inzake de erkenningsvoorwaarden en de subsidienormen voor voorzieningen van de bijzondere jeugdbijstand

besluit van de franse gemeenschapscommissie

type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 09/10/2008 pub. 31/03/2009 numac 2009031166 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit 2008/571 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie tot wijziging van het besluit van het College van de Franse Gemeenschapscommissie van 14 april 2005 houdende toepassing van het decreet betreffende de toelagen voor de aankoop, de bouw, de renovatie, de inrichting, de uitrusting, de uitbreiding en de meubilering van sommige centra, diensten, huizen, instellingen of initiatieven van beschut wonen die ressorteren onder het beleid van sociale acties, gezin en gezondheid

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 20/03/2009 pub. 31/03/2009 numac 2009035279 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 maart 2002 houdende de hervorming van het stelsel van de aanmoedigingspremies in de privésector

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 12/02/2009 pub. 31/03/2009 numac 2009201392 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende de erkenning van kwaliteitssystemen die overeenkomstig Verordening nr. 501/2008 toegang verlenen tot de financiering van voorlichtings- en afzetbevorderingsacties voor landbouwproducten

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 19/12/2008 pub. 31/03/2009 numac 2009201391 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de samenwerkingsinitiatieven eerstelijnsgezondheidszorg

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. -- pub. 31/03/2009 numac 2009201421 bron waalse overheidsdienst Ruimtelijke ordening. - Gewestplannen Bij besluit van de Waalse Regering van 6 maart 2006 wordt het besluit van de Waalse Regering tot voorlopige aanneming van de gedeeltelijke herziening van het gewestplan Moeskroen-Komen - artikel 1 en de bijgevoegde kaart worden vervangen door : "De Regering neemt de ontwerp-herzi(...)

omzendbrief

type omzendbrief prom. 25/03/2009 pub. 31/03/2009 numac 2009000180 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministeriële omzendbrief ter vervanging van de ministeriële omzendbrief van 7 mei 2002 betreffende de notie van gewone plaats van het werk voor de federale politie

bericht

type bericht prom. -- pub. 31/03/2009 numac 2009003098 bron federale overheidsdienst financien Administratie van de ondernemings- en inkomensfiscaliteit Directe belastingen Bericht aan de schuldenaars van commissies, makelaarslonen, restorno's, vacatiegelden, erelonen, gratificaties, vergoedingen of voordelen van alle aard INLEIDING 1. Krachtens artikel 57, 1°, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 worden de betaalde of(...) type bericht prom. -- pub. 31/03/2009 numac 2009018130 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De VZW « Bureau d'Accueil et de Défense des Jeunes », de Het bestreden besluit is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 10 december 2008. Deze z(...)

lijst

type lijst prom. -- pub. 31/03/2009 numac 2009014060 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mededeling van het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie. - Lijst van de postale operatoren aan wie een individuele vergunning voor het verstrekken van een niet-voorbehouden dienst die deel uitmaakt van de universele dienst werd Overeenkomstig artikel 148sexies, § 3, van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming (...) type lijst prom. -- pub. 31/03/2009 numac 2009014061 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mededeling van het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie. - Lijst van de postale operatoren die een aangifte hebben gedaan voor het verstrekken van een postdienst die geen deel uitmaakt van de universele dienst Overeenkomstig De lijst is éénmaal per jaar bijgewerkt. De operatoren die in deze lijst zijn opgenomen, hebben (...)

huishoudelijk règlement

type huishoudelijk règlement prom. -- pub. 31/03/2009 numac 2009000206 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Commissie voor de toegang tot en het hergebruik van bestuursdocumenten, afdeling openbaarheid van bestuur. - Huishoudelijk reglement Artikel 1. De Commissie voor de toegang tot en het hergebruik van bestuursdocumenten, afdeling openbaarheid van Art. 2. In principe komt de Commissie samen over elke adviesaanvraag die bij haar aanhangig is gem(...)

document

type document prom. -- pub. 31/03/2009 numac 2009003093 bron federale overheidsdienst financien Administratie van de ondernemings- en inkomensfiscaliteit Inkomstenbelastingen. - Voorafbetalingen. - Aanslagjaar 2010 INLEIDING ALGEMEEN In beginsel wordt de belasting betreffende de beroepsinkomsten van zelfstandigen, hun meewerkende Die vermeerdering kan evenwel worden vermeden door die belasting op welbepaalde tijdstippen vooraf (...)

bijakte

type bijakte prom. -- pub. 31/03/2009 numac 2009024093 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu « Vaccinatiekalender voor kinderen 2008 » Aanhangsel bij het « Protocolakkoord gesloten tussen de Federale Regering en de Overheden bedoeld in de artikelen 128, 130, en 135 van de Grondwet, betreffende de harmonisering van het vaccinatiebeleid v 1. In aansluiting op de toepassing van de artikelen 1.1 en 2 van het « Protocol gesloten tussen de (...)

erratum

type erratum prom. 09/02/2009 pub. 31/03/2009 numac 2009024100 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 oktober 1997 betreffende cosmetica. - Erratum type erratum prom. 19/02/2009 pub. 31/03/2009 numac 2009031167 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad houdende coördinatie van de ordonnantie van 17 juli 1991 houdende oprichting van een Adviesraad voor gezondheids- en welzijnszorg van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en van de ordonnanties van 8 december 1994 en 5 juni 2008 tot wijziging van de ordonnantie van 17 juli 1991 houdende oprichting van een Adviesraad voor gezondheids- en welzijnszorg van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie. - Erratum

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 31/03/2009 numac 2009022152 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Comité van de verzekering voor geneeskundige verzorging. - Ontslag en benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 12 februari 2009, dat in werking treedt de dag van deze bekendmaking - Eervol ontslag uit haar mandaat van plaatsvervangend lid van het Comité van de verzekering voor g(...)

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 31/03/2009 numac 2009029153 bron ministerie van de franse gemeenschap Personeel. - Benoemingen 1) Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 4 februari 2009, wordt de heer Ayi D'Almeida, door overgang naar het hogere niveau, benoemd in de graad van attaché - categorie van de graad : administratief - 2) Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 4 februari 2009, wordt Mevr. Anne-Rose(...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 31/03/2009 numac 2009009239 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen - griffier : - bij het Hof van Cassatie : 1, vanaf 1 september 2009 ; - bij het hof van beroep te Bergen : 1; - bij de rechtbank van eerste aanleg te : - Antwerpen : 2; - (...) - Dendermonde : 1; - Gent : 3; - Luik : 2; - Verviers : 1; - Charleroi : 1; -(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 31/03/2009 numac 2009009238 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen - hoofdgriffier : - van de arbeidsrechtbank te Nijvel : 1, vanaf 1 september 2009 ; - van het vredegerecht van het derde kanton Gent : 1 (vakklasse A2); - van het vredegerecht (...) - van het vredegerecht van het kanton Kortrijk I : 1 (vakklasse A2); - griffier-hoofd van dien(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 31/03/2009 numac 2009009240 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen - assistent bij de griffie van het Hof van Cassatie in de functiefamilie 'administratieve ondersteuning' : 5 ; - assistent bij de griffie van het hof van ber(...) - assistent bij de griffie van het hof van beroep te Brussel in de functiefamilie 'administratieve (...)

document

type document prom. -- pub. 31/03/2009 numac 2009020035 bron verenigde vergadering van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Commissievergadering Agenda Woensdag 1 april 2009, om 9 uur Commissie voor de Sociale Zaken - Voorstelling van de studie « Prostitutie Brussel in beeld. Bouwstenen voor een inte(...) - Gedachtewisseling. - Interpellatie van Mevr. Dominique Braeckman (F) tot de heer Pascal Smet, (...) type document prom. -- pub. 31/03/2009 numac 2009031149 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Instituut ter berodering van het Wetenschappelijke Onderzoek en de Innovatie van Brussel. - Benoemingen Met het besluit van 23 juni 2008 van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering wordt de heer Sebatian Serrano Gimenez definitief benoemd vana Met het besluit van 26 juni 2008 van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering wordt Mevr. Sophie D(...)
^