Etaamb.openjustice.be
Decreet van 18 juli 2008
gepubliceerd op 12 september 2008

Decreet tot invoering van nieuwe opleidingen in Hogescholen georganiseerd of gesubsidieerd door de Franse Gemeenschap

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2008029423
pub.
12/09/2008
prom.
18/07/2008
ELI
eli/decreet/2008/07/18/2008029423/staatsblad
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
Document Qrcode

18 JULI 2008. - Decreet tot invoering van nieuwe opleidingen in Hogescholen georganiseerd of gesubsidieerd door de Franse Gemeenschap (1)


Het Parlement van de Franse Gemeenschap heeft aangenomen en Wij, Regering, bekrachtigen hetgeen volgt :

Artikel 1.Onder Titel II, Hoofdstuk III, afdeling I, van het decreet van 2 juni 2006 tot vaststelling van de academische graden uitgereikt door de Hogescholen die door de Franse Gemeenschap worden georganiseerd of gesubsidieerd en tot vaststelling van de minimale uurregelingen, gewijzigd bij het decreet van 19 juni 2007, wordt een onderafdeling XVII ingevoegd, luidend als volgt : « Onderafdeling XVII. - De specialisatie Distributiemanagement

Art. 32bis.De specialisatie « Distributiemanagement » wordt opgericht en gerangschikt in het economisch hoger onderwijs van het korte type.

De academische graad van « Specialisatie in distributiemanagement » wordt opgericht en het diploma in verband daarmee wordt uitgereikt na de opleiding die verstrekt wordt overeenkomstig de minimale uurregeling opgenomen in bijlage C-25 bij dit decreet en de goedgekeurde overeenstemmende specifieke uurregeling. »

Art. 2.Onder Titel II, Hoofdstuk IV, afdeling I, van hetzelfde decreet wordt een onderafdeling XXIII ingevoegd, luidend als volgt : « Onderafdeling XXIII. - De specialisatie Anesthesie

Art. 63bis.De specialisatie Anesthesie wordt opgericht en gerangschikt in het paramedisch hoger onderwijs van het korte type.

De academische graad van « Specialisatie Anesthesie » wordt opgericht en het diploma in verband daarmee wordt uitgereikt na de opleiding die verstrekt wordt overeenkomstig de minimale uurregeling opgenomen in bijlage D-25 bij dit decreet en de goedgekeurde overeenstemmende specifieke uurregeling. »

Art. 3.Onder Titel II, Hoofdstuk IV, afdeling I, van hetzelfde decreet, wordt een onderafdeling XXIV ingevoegd, luidend als volgt : « Onderafdeling XXIV. - De specialisatie Kunsttherapie

Art. 63ter.De specialisatie « Kunsttherapie » wordt opgericht en gerangschikt in het paramedisch hoger onderwijs van het korte type.

De academische graad van « Specialisatie Kunsttherapie » wordt opgericht en het diploma in verband daarmee wordt uitgereikt na de opleiding die verstrekt wordt overeenkomstig de minimale uurregeling opgenomen in bijlage D-26 bij dit decreet en de goedgekeurde overeenstemmende specifieke uurregeling. »

Art. 4.Onder Titel II, Hoofdstuk VI, afdeling II, van hetzelfde decreet, wordt een onderafdeling VI ingevoegd, luidend als volgt : « Onderafdeling VI. - De afdeling « Sociale engineering en actie »

Art. 89bis.De afdeling « Sociale engineering en actie » wordt opgericht en gerangschikt in het sociaal hoger onderwijs van het lange type.

De academische graad van « Master in sociale engineering en actie » wordt opgericht en het diploma in verband daarmee wordt uitgereikt na een tweede studiecyclus georganiseerd overeenkomstig de minimale uurregeling opgenomen in bijlage F-22 bij dit decreet en de goedgekeurde overeenstemmende specifieke uurregeling. »

Art. 5.In artikel 93, eerste lid, van hetzelfde decreet worden de woorden « , Houttechnologie » ingevoegd tussen het woord « Gebouwen » en de woorden « Civiele bouwkunde ».

Art. 6.Onder Titel II, Hoofdstuk VII, afdeling I, van hetzelfde decreet, wordt een onderafdeling XIbis ingevoegd, luidend als volgt : « Onderafdeling XIbis. - De afdeling « Biotechniek »

Art. 100bis.De afdeling « Biotechniek » wordt opgericht en gerangschikt in het technisch hoger onderwijs van het korte type.

Binnen deze afdeling worden de volgende finaliteiten ingevoerd : « Bio-elektronica en instrumentatie », « Bio-informatica en beeldvorming » en « Biomechanica en biomateriaal ».

De academische graad van « Bachelor in Biotechniek » wordt opgericht en het diploma in verband daarmee wordt uitgereikt na een eerste studiecyclus georganiseerd overeenkomstig de minimale uurregeling opgenomen in bijlage G-18 bij dit decreet en de goedgekeurde overeenstemmende specifieke uurregeling. »

Art. 7.In de bijlagen van dit decreet worden de volgende wijzigingen aangebracht : a) De opschriften « BIJLAGE IV (C17 tot C24) », « BIJLAGE VI (D23 tot D24) » en « BIJLAGE VIII (G15 tot G17) » worden respectievelijk gewijzigd als volgt : « BIJLAGE IV (C17 tot C25) », « BIJLAGE VI (D23 tot D26) » en « BIJLAGE VIII (G15 tot G18) »;b) Tussen de bijlagen C-24 en D-1 van hetzelfde decreet wordt de bijlage C-25 ingevoegd bij dit decreet;c) Tussen de bijlagen D-24 en E-1 van hetzelfde decreet worden de bijlagen D-25 en D-26 ingevoegd bij dit decreet;d) Tussen de bijlagen F-21 en G-1 van hetzelfde decreet wordt de bijlage F-22 ingevoegd bij dit decreet;e) Tussen de bijlagen C-24 en D-1 van hetzelfde decreet wordt de bijlage C-25 ingevoegd bij dit decreet;f) De bijlage G-4 van hetzelfde decreet wordt vervangen door de bijlage G-4 bij dit decreet; Tussen de bijlagen G-17 en H-1 van hetzelfde decreet wordt de bijlage G-18 ingevoegd bij dit decreet.

Art. 8.In bijlage III van het decreet van 31 maart 2004 betreffende de organisatie van het hoger onderwijs ter bevordering van de integratie in de Europese ruimte van het hoger onderwijs en betreffende de herfinanciering van de universiteiten, gewijzigd bij de decreten van 16 juni 2006, 20 juli 2006, 25 mei 2007 en 13 december 2007, onder het studiegebied « 10°bis Vertaler en tolk », worden de lijnen : - Vertaler en tolk : 1 - 1* - 1 - 1* - Vertaler : 2 - 1* - 1 - 1* - Tolk : 2 - 1* - 1- 1* vervangen door de volgende regels : - Vertaler en tolk : 1 - 1* - 1* - 1 - 1* - Vertaler : 2 - 1* - 1* - 1 - 1* - Tolk : 2 - 1* - 1* - 1 - 1*

Art. 9.Artikel 29, § 2, van hetzelfde decreet, gewijzigd bij het decreet van 16 juni 2006, wordt aangevuld als volgt : « Bij een gezamenlijke uitreiking van een diploma in het kader van een samenwerkingsovereenkomst voor de organisatie van studies, afgesloten tussen twee instellingen voor hoger onderwijs van de Franse Gemeenschap die onderworpen zijn aan de verschillende wets- en verordeningsbepalingen, inzonderheid op het gebied van de toegang, de organisatie van studies en de evaluatie, bepaalt de overeenkomst welke bepalingen van toepassing zijn.

Bij een gezamenlijke uitreiking van een diploma in het kader van een samenwerkingsovereenkomst voor de organisatie van studies, afgesloten tussen een Hogeschool en een andere instelling voor hoger onderwijs dan een Hogeschool, kan het programma afwijken van de minimale uurregelingen bedoeld in het decreet van 2 juni 2006 tot vaststelling van de academische graden uitgereikt door de Hogescholen die door de Franse Gemeenschap worden georganiseerd of gesubsidieerd en tot vaststelling van de minimale uurregelingen. »

Art. 10.In artikel 51, § 1, eerste lid, van hetzelfde decreet, gewijzigd bij het decreet van 1 juli 2005, wordt een punt 3°bis ingevoegd, luidend als volgt : « 3°bis. Ofwel een academische graad van de eerste cyclus van het niet-universitaire lange type die overeenstemt met de universitaire academische graad overeenkomstig artikel 38, § 2, onder de bijkomende voorwaarden die de academische overheden vaststellen. »

Art. 11.Dit decreet treedt in werking voor het academiejaar 2008-2009.

Kondigen dit decreet af, bevelen dat het in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Brussel, 18 juli 2008.

De Minister-President, R. DEMOTTE De Vice-Presidente, Minister van Hoger Onderwijs, Wetenschappelijk Onderzoek en Internationale Betrekkingen, Mevr. M-D. SIMONET, De Vice-President, Minister van Begroting, Financiën, Ambtenarenzaken en Sport, M. DAERDEN De Minister van Leerplichtonderwijs, C. DUPONT De Minister van Cultuur en de Audiovisuele Sector, Mevr. F. LAANAN De Minister van Kinderwelzijn, Hulpverlening aan de Jeugd en Gezondheid, Mevr. C. FONCK De Minister van Jeugd en Onderwijs voor Sociale Promotie, M. TARABELLA _______ Nota (1) Zitting 2007-2008 Stukken van de Raad.- Ontwerp van decreet, nr. 560-1. - Commissieamendementen, nr. 560-2. - Verslag nr. 560-3.

Integraal verslag. - Bespreking en aanneming. Vergadering van 17 juli 2008.

^