Etaamb.openjustice.be
Decreet van 17 november 2005
gepubliceerd op 08 december 2005

Decreet houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de Groot Libisch-Arabische Socialistische Volks-Jamahiriyah inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, ondertekend te Sirte op 15 februari 2004

bron
ministerie van het waalse gewest
numac
2005203285
pub.
08/12/2005
prom.
17/11/2005
ELI
eli/decreet/2005/11/17/2005203285/staatsblad
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN HET WAALSE GEWEST


17 NOVEMBER 2005. - Decreet houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de Groot Libisch-Arabische Socialistische Volks-Jamahiriyah inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, ondertekend te Sirte op 15 februari 2004


De Waalse Gewestraad heeft aangenomen en Wij, Regering, bekrachtigen hetgeen volgt : Enig artikel. De Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de Groot Libisch-Arabische Socialistische Volks-Jamahiriyah inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, ondertekend te Sirte op 15 februari 2004, zal volkomen gevolg hebben.

Kondigen dit decreet af, bevelen dat het in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Namen, 17 november 2005.

De Minister-President, E. DI RUPO De Minister van Huisvesting, Vervoer en Ruimtelijke Ontwikkeling, A. ANTOINE De Minister van Begroting, Financiën, Uitrusting en Patrimonium, M. DAERDEN De Minister van Vorming, Mevr. M. ARENA De Minister van Binnenlandse Aangelegenheden en Ambtenarenzaken, Ph. COURARD De Minister van Onderzoek, Nieuwe Technologieën en Buitenlandse Betrekkingen, Mevr. M.-D. SIMONET De Minister van Economie, Tewerkstelling en Buitenlandse Handel, J.-C. MARCOURT De Minister van Gezondheid, Sociale Actie en Gelijke Kansen, Mevr. Ch. VIENNE De Minister van Landbouw, Landelijke Aangelegenheden, Leefmilieu en Toerisme, B. LUTGEN _______ Nota (1) Zitting 2005-2006. Stukken van de Raad 231 (2005-2006) Nrs. 1 en 2.

Volledig verslag, openbare vergadering van 16 november 2005.

Bespreking. Stemming.

^