Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 17 november 2005

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 17/11/2005 pub. 23/12/2005 numac 2005007310 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit betreffende de samenstelling van de examencommissie voor de voorstelling van de eindscriptie in de Koninklijke Militaire School voor het academiejaar 2004-2005 type koninklijk besluit prom. 17/11/2005 pub. 30/11/2005 numac 2005022969 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen type koninklijk besluit prom. 17/11/2005 pub. 30/11/2005 numac 2005022971 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen type koninklijk besluit prom. 17/11/2005 pub. 30/11/2005 numac 2005022970 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen type koninklijk besluit prom. 17/11/2005 pub. 08/12/2005 numac 2005023011 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit betreffende gelegenheidsarbeid in de ondernemingen die onder het Paritair Comité voor het Hotelbedrijf ressorteren

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 17/11/2005 pub. 06/12/2005 numac 2005022998 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende de erkenning van stagemeesters in de huisartsgeneeskunde type ministerieel besluit prom. 17/11/2005 pub. 06/12/2005 numac 2005022999 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende de verlenging van de erkenning van stagemeesters in de huisartsgeneeskunde

decreet

type decreet prom. 17/11/2005 pub. 06/12/2005 numac 2005203263 bron ministerie van het waalse gewest Decreet tot goedkeuring van het Samenwerkingsakkoord tussen de Staat, de Vlaamse Gemeenschap, het Vlaams Gewest, de Franse Gemeenschap, het Waals Gewest, de Duitstalige Gemeenschap, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en de Franse Gemeenschapscommissie inzake de oprichting van een Nationale Commissie voor de rechten van het kind type decreet prom. 17/11/2005 pub. 05/12/2005 numac 2005203262 bron ministerie van het waalse gewest Decreet tot goedkeuring van het Samenwerkingsakkoord tussen de Staat, de Vlaamse Gemeenschap, het Vlaams Gewest, de Franse Gemeenschap, het Waals Gewest, de Duitstalige Gemeenschap, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en de Franse Gemeenschapscommissie inzake de oprichting van een Nationale Commissie voor de rechten van het kind type decreet prom. 17/11/2005 pub. 06/12/2005 numac 2005203265 bron ministerie van het waalse gewest Decreet tot wijziging van het decreet van 25 februari 1999 houdende toekenning van subsidies voor bepaalde investeringen inzake sportinfrastructuur type decreet prom. 17/11/2005 pub. 09/12/2005 numac 2005203281 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende instemming, wat betreft de van de Franse Gemeenschap overgehevelde aangelegenheden, met de Samenwerkingsovereenkomst tussen het Waalse Gewest en de Regering van de Republiek Frankrijk, opgemaakt te Brussel op 10 mei 2004 type decreet prom. 17/11/2005 pub. 08/12/2005 numac 2005203283 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende instemming met de Samenwerkingsovereenkomst tussen het Waalse Gewest en de Regering van de Republiek Frankrijk, opgemaakt te Brussel op 10 mei 2004 type decreet prom. 17/11/2005 pub. 08/12/2005 numac 2005203282 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de Federale Islamitische Republiek der Comoren inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, ondertekend in Brussel op 18 mei 2001 type decreet prom. 17/11/2005 pub. 08/12/2005 numac 2005203284 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie, enerzijds, en Servië en Montenegro, anderzijds, inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, ondertekend te Belgrado op 4 maart 2004 type decreet prom. 17/11/2005 pub. 08/12/2005 numac 2005203285 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de Groot Libisch-Arabische Socialistische Volks-Jamahiriyah inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, ondertekend te Sirte op 15 februari 2004 type decreet prom. 17/11/2005 pub. 08/12/2005 numac 2005203287 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en Bosnië-Herzegovina inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, ondertekend te Sarajevo op 3 maart 2004 type decreet prom. 17/11/2005 pub. 08/12/2005 numac 2005203288 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de Verenigde Arabische Emiraten inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, ondertekend te Dubai op 8 maart 2004 type decreet prom. 17/11/2005 pub. 08/12/2005 numac 2005203286 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de Regering van de Republiek Azerbeidzjan inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, ondertekend te Brussel op 18 mei 2004 type decreet prom. 17/11/2005 pub. 09/12/2005 numac 2005203294 bron ministerie van het waalse gewest Decreet tot wijziging van de artikelen 22 en 24bis van het decreet van 6 mei 1999 betreffende de "Office wallon de la formation professionnelle et de l'emploi" , zoals gewijzigd bij het decreet van 13 maart 2003 en het programma-decreet van 18 december 2003 (1) type decreet prom. 17/11/2005 pub. 27/12/2005 numac 2005203364 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende goedkeuring, wat betreft de door de Franse Gemeenschap overgedragen aangelegenheden, van het Samenwerkingsakkoord tussen de Staat, de Gemeenschappen, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, de Franse Gemeenschapscommissie en de Gewesten voor een globaal en geïntegreerd drugsbeleid type decreet prom. 17/11/2005 pub. 23/12/2005 numac 2005203365 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende goedkeuring van het Samenwerkingsakkoord tussen de Staat, de Gemeenschappen, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, de Franse Gemeenschapscommissie en de Gewesten voor een globaal en geïntegreerd drugsbeleid

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 17/11/2005 pub. 30/11/2005 numac 2005203244 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het Waterwetboek en tot vaststelling van het bedrag van de vergoedingen en het aanwezigheidsgeld van de leden van de « Commission consultative de l'eau » type besluit van de waalse regering prom. 17/11/2005 pub. 07/12/2005 numac 2005203296 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot vastlegging van de samenstelling van de adviesraad voor alternerende opleiding

erratum

type erratum prom. 17/11/2005 pub. 26/01/2006 numac 2006200149 bron ministerie van het waalse gewest Decreet tot goedkeuring van het Samenwerkingsakkoord tussen de Staat, de Vlaamse Gemeenschap, het Vlaams Gewest, de Franse Gemeenschap, het Waals Gewest, de Duitstalige Gemeenschap, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en de Franse Gemeenschapscommissie inzake de oprichting van een Nationale Commissie voor de rechten van het kind. Erratum
^