Etaamb.openjustice.be
Decreet van 17 november 2005
gepubliceerd op 09 december 2005

Decreet houdende instemming, wat betreft de van de Franse Gemeenschap overgehevelde aangelegenheden, met de Samenwerkingsovereenkomst tussen het Waalse Gewest en de Regering van de Republiek Frankrijk, opgemaakt te Brussel op 10 mei 2004

bron
ministerie van het waalse gewest
numac
2005203281
pub.
09/12/2005
prom.
17/11/2005
ELI
eli/decreet/2005/11/17/2005203281/staatsblad
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
Document Qrcode

17 NOVEMBER 2005. - Decreet houdende instemming, wat betreft de van de Franse Gemeenschap overgehevelde aangelegenheden, met de Samenwerkingsovereenkomst tussen het Waalse Gewest en de Regering van de Republiek Frankrijk, opgemaakt te Brussel op 10 mei 2004 (1)


De Waalse Gewestraad heeft aangenomen en Wij, Regering, bekrachtigen hetgeen volgt :

Artikel 1.Dit decreet regelt overeenkomstig artikel 138 van de Grondwet een materie bedoeld in de artikelen 127 en 128 van de Grondwet.

Art. 2.De Samenwerkingsovereenkomst tussen het Waalse Gewest en de Regering van de Franse Republiek, opgemaakt te Brussel op 10 mei 2004, zal volkomen gevolg hebben.

Kondigen dit decreet af, bevelen dat het in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Namen, 17 november 2005.

De Minister-President, E. DI RUPO De Minister van Huisvesting, Vervoer en Ruimtelijke Ontwikkeling, A. ANTOINE De Minister van Begroting, Financiën, Uitrusting en Patrimonium, M. DAERDEN De Minister van Vorming, Mevr. M. ARENA De Minister van Binnenlandse Aangelegenheden en Ambtenarenzaken, Ph. COURARD De Minister van Onderzoek, Nieuwe Technologieën en Buitenlandse Betrekkingen, Mevr. M.-D. SIMONET De Minister van Economie, Tewerkstelling en Buitenlandse Handel, J.-C. MARCOURT De Minister van Gezondheid, Sociale Actie en Gelijke Kansen, Ch. VIENNE De Minister van Landbouw, Landelijke Aangelegenheden, Leefmilieu en Toerisme, B. LUTGEN _______ Nota's (1) Zitting 2005-2006. Stukken van de Raad 228 (2005-2006) Nrs. 1 en 2.

Volledig verslag, openbare vergadering van 16 november 2005.

Bespreking. Stemming.

^