Etaamb.openjustice.be
Decreet van 15 juni 2023
gepubliceerd op 04 oktober 2023

Decreet betreffende de erkenning en de financiering van de agentschappen voor stadscentrumontwikkeling

bron
waalse overheidsdienst
numac
2023045682
pub.
04/10/2023
prom.
15/06/2023
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

15 JUNI 2023. - Decreet betreffende de erkenning en de financiering van de agentschappen voor stadscentrumontwikkeling (1)


Het Waals Parlement heeft het volgende aangenomen en Wij, de Waalse Regering, bekrachtigen het volgende: HOOFDSTUK 1. - Het agentschap voor stadscentrumontwikkeling

Artikel 1.§ 1. Het agentschap voor stadscentrumontwikkeling is een vereniging zonder winstoogmerk met als doel de economische en commerciële positionering en aantrekkingskracht, de kwaliteit, de gezelligheid en de veiligheid van een of meer stadscentra te versterken en te bestendigen ten voordele van de handelaars en de gebruikers ervan. § 2. Samen met zijn partners initieert, bouwt en implementeert het agentschap voor stadscentrumontwikkeling een evenwichtige strategie voor de korte, middellange en lange termijn die gericht is op het bereiken van het in paragraaf 1 beschreven doel.

De strategie waarnaar in lid 1 wordt verwezen, wordt bepaald op basis van de behoeften die in het stadscentrum zijn vastgesteld. Deze komt tot uitdrukking in een strategisch plan en is consistent met het lokale en gewestelijke ontwikkelingsbeleid. § 3. Het agentschap voor stadscentrumontwikkeling initieert en ontwikkelt innovatieve samenwerkingsprojecten. Deze projecten vormen een aanvulling op de bestaande projecten in het stadscentrum.

De Regering bepaalt de thema's waarop deze projecten betrekking hebben.

Art. 2.§ 1. Elke gemeente met minstens 30.000 inwoners die niet onder een lokaal agentschap voor ontwikkeling valt dat werd opgericht krachtens het decreet van 25 maart 2004Relevante gevonden documenten type decreet prom. 25/03/2004 pub. 29/04/2004 numac 2004201079 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende de erkenning van en de toekenning van subsidies aan de plaatselijke ontwikkelingsagentschappen sluiten betreffende de goedkeuring en de toekenning van subsidies aan lokale ontwikkelingsagentschappen, kan een agentschap voor stadscentrumontwikkeling oprichten dat verantwoordelijk is voor het hele grondgebied ervan.

Het aantal inwoners dat in aanmerking moet worden genomen, is het aantal personen dat is ingeschreven in het Rijksregister van de natuurlijke personen met hun hoofdverblijfplaats in de betreffende gemeente op 1 januari van het jaar waarin het agentschap wordt opgericht. § 2. In de zin van dit decreet wordt een stadscentrum gedefinieerd als een interventiegebied op basis van de volgende alternatieve criteria: 1° de hoge concentratie van commerciële en culturele diensten;2° de hoge demografische concentratie;3° de hoge concentratie van diensten voor de burgers die er worden aangeboden;4° de aantrekkingskracht ervan op buitenwijken of naburige gemeenten. Een agentschap voor stadscentrumontwikkeling kan binnen dezelfde gemeente verschillende interventiegebieden hebben.

Het interventiegebied van het agentschap voor stadscentrumontwikkeling wordt bepaald door de Regering, na overleg met de in artikel 12 bedoelde Commissie.

Art. 3.Zowel de Algemene Vergadering als de Raad van Bestuur zijn in gelijke mate samengesteld uit publieke partners, waaronder ten minste de gemeente waar het agentschap voor stadscentrumontwikkeling is gevestigd, en particuliere partners.

Het voorzitterschap van het bestuursorgaan wordt voor de helft van de looptijd van de overeenkomst waargenomen door een vertegenwoordiger van de publieke partners en voor de andere helft door een vertegenwoordiger van de particuliere partners. Vertegenwoordigers van publieke of particuliere partners kunnen echter afstand doen van dit recht.

De bestuurders die de gemeente vertegenwoordigen, worden benoemd via evenredige vertegenwoordiging van de gemeenteraad in overeenstemming met artikelen 167 en 168 van de Kieswet.

In de zin van dit artikel wordt verstaan onder: 1° `publieke partner': de lokale overheden en de instanties waarvan de activiteiten hoofdzakelijk gefinancierd worden door de Staat, de Gewesten, de Gemeenschappen, de lokale besturen of andere publieke partners;2° `particuliere partner': een natuurlijke persoon of een privaatrechtelijke rechtspersoon.

Art. 4.Het agentschap voor stadscentrumontwikkeling waarborgt de financiële transparantie ten aanzien van de Regering, die tot uiting komt in het jaarlijkse activiteitenverslag bedoeld in artikel 8, § 2, eerste lid, 5°. In dit kader houdt het agentschap voor stadscentrumontwikkeling naast de boekhouding die vereist is door de wettelijke en reglementaire bepalingen op dit gebied, gedetailleerde analytische rekeningen bij met het volgende: a) de overheidsmiddelen die rechtstreeks door de overheid ter beschikking worden gesteld;b) de overheidsmiddelen die door de overheid ter beschikking worden gesteld via overheidsbedrijven of financiële instellingen;c) de private middelen die ter beschikking worden gesteld;d) het effectieve gebruik van deze publieke en private middelen.

Art. 5.De vereniging heeft een uitvoerend team dat bestaat uit ten minste één directeur en, indien nodig, medewerkers op het terrein. Het uitvoerend team voert taken uit die het doel bedoeld in artikel 1, § 1 nastreven.

De leden van het uitvoerend team zijn in dienst van de vereniging in het kader van een arbeidsovereenkomst.

De medewerkers op het terrein voeren hun taken uit onder het gezag van de directeur.

Art. 6.§ 1. De Regering bepaalt de taken van de directeur. § 2. Het arbeidsstelsel van de directeur mag niet minder dan vier vijfde zijn.

Als de directeur zijn of haar functie verlaat of als zijn of haar arbeidsstelsel minder dan vier vijfde wordt, heeft het agentschap voor stadscentrumontwikkeling zes maanden de tijd om hem of haar te vervangen. § 3. De Regering bepaalt welke titels en ervaring vereist zijn om de functie van directeur te kunnen vervullen.

Een persoon kan niet worden benoemd tot directeur of blijven optreden als directeur als hij of zij: 1° lid is van een organisatie, partij, groep, vereniging of een rechtspersoon is die de democratische beginselen zoals vastgelegd in het Europees Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden en in de aanvullende protocollen bij dit Verdrag die in België van kracht zijn, de wet van 30 juli 1981Relevante gevonden documenten type wet prom. 30/07/1981 pub. 20/05/2009 numac 2009000343 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot bestraffing van bepaalde door racisme of xenofobie ingegeven daden. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten tot bestraffing van bepaalde door racisme of xenofobie ingegeven daden en de wet van 23 maart 1995 tot bestraffing van het ontkennen, minimaliseren, rechtvaardigen of goedkeuren van de genocide die tijdens de Tweede Wereldoorlog door het Duitse nationaal-socialistische regime is gepleegd of enige andere vorm van genocide niet eerbiedigt;2° een politieke functie bekleedt of kandidaat is voor een politieke functie in de gemeenteraad van de betrokken gemeente of in de provincieraad van de provincie waartoe de gemeente behoort of in enig orgaan dat rechtstreeks onder die gemeenteraad of provincieraad ressorteert.

Art. 7.Indien de behoeften dit rechtvaardigen, kan de vereniging een beroep doen op het personeel van de betrokken gemeente, overeenkomstig de bepalingen die van toepassing zijn op de terbeschikkingstelling van contractueel of statutair personeel.

Indien de behoeften dit rechtvaardigen, kan de vereniging een beroep doen op uitrusting en grondstoffen die nodig zijn om haar taken uit te voeren en die haar door de diensten van de betrokken gemeente kunnen worden geleend. Deze terbeschikkingstelling wordt geregeld in een schriftelijke overeenkomst tussen de vereniging en de betreffende gemeente. HOOFDSTUK 2. - Erkenning

Art. 8.§ 1. Wanneer de voorwaarden bedoeld in artikel 2, § 1 vervuld zijn, erkent de Regering elke vereniging die deze erkenning aanvraagt en die voldoet aan de volgende voorwaarden: 1° opgericht zijn als een vereniging zonder winstoogmerk;2° het in artikel 1, § 1 bedoelde doel nastreven en dit in de statuten vermelden;3° het strategische plan bedoeld in artikel 1, § 2, lid 2, uitvoeren;4° de maatschappelijke zetel of een bedrijfseenheid niet op hetzelfde adres hebben als een ondernemersvereniging. Om de erkenning te behouden, moet het erkende agentschap voor stadscentrumontwikkeling voor de volledige duur van de erkenning blijven voldoen aan de in lid 1 bedoelde voorwaarden. Het agentschap stelt de Regering onverwijld in kennis van elke wijziging in de in lid 1 bedoelde voorwaarden die zich voordoet nadat de erkenning is verleend. § 2. Een erkend agentschap voor stadscentrumontwikkeling moet tijdens de erkenningsperiode aan de volgende voorwaarden voldoen: 1° ongeveer dertig procent van het agentschap wordt jaarlijks gefinancierd uit de gewestelijke subsidie door de lokale partners, waarvan ten minste een derde uit particuliere bijdragen;2° het personeel permanent opleiden op een wijze die rechtstreeks verband houdt met de taken van de directeur zoals bedoeld in artikel 6, § 1, en het doel bedoeld in artikel 1, § 1;3° samenwerken met de andere in het kader van dit decreet erkende agentschappen voor stadscentrumontwikkeling;4° de geactualiseerde tool voor stadsplanning gebruiken die door de Regering werd ontwikkeld;5° een jaarlijks activiteitenverslag indienen bij de Regering;6° het decreet en de uitvoeringsmaatregelen ervan naleven. De voorwaarde vermeld in lid 1, 1°, moet in de jaarrekening worden opgenomen uiterlijk op het einde van het eerste jaar na de datum waarop de erkenning van kracht is.

Art. 9.De erkenning wordt verleend voor een periode van zes jaar. Ze kan worden vernieuwd.

Art. 10.Onverminderd artikel 19 kan de Regering de erkenning van het agentschap voor stadscentrumontwikkeling opschorten of intrekken als het de erkenningsvoorwaarden of de bij of krachtens dit decreet opgelegde verplichtingen niet naleeft.

De procedure voor het opschorten en intrekken van de erkenning zorgt ervoor dat het erkende agentschap voor stadscentrumontwikkeling de mogelijkheid heeft om vooraf zijn standpunt kenbaar te maken over de tekortkomingen waarvan het wordt beschuldigd.

De Regering bepaalt de procedure voor het verlenen, vernieuwen, opschorten en intrekken van de erkenning. HOOFDSTUK 3. - Financiering

Art. 11.Het erkende agentschap voor stadscentrumontwikkeling heeft recht op een subsidie om een deel van de kosten te dekken die voortvloeien uit de toepassing van dit decreet.

De Regering bepaalt het bedrag, de bepalingen en de voorwaarden van de erkenning, de uitbetaling en de terugvordering van de subsidie.

De procedure voor het terugvorderen van de subsidie zorgt ervoor dat het erkende agentschap voor stadscentrumontwikkeling de kans krijgt om zijn standpunten over de naleving van de erkenningsvoorwaarden vooraf kenbaar te maken.

Binnen de grenzen van de beschikbare fondsen wordt de subsidie elk jaar op 1 januari geïndexeerd volgens de bepalingen die door de Regering zijn vastgesteld. HOOFDSTUK 4. - De Commissie voor erkenning en ondersteuning van de agentschappen voor stadscentrumontwikkeling

Art. 12.Er wordt een Commissie voor erkenning en ondersteuning van de agentschappen voor stadscentrumontwikkeling opgericht, hierna de Commissie te noemen.

De Commissie is als volgt samengesteld: 1° een lid, belast met het voorzitterschap, en een plaatsvervanger die de minister bevoegd voor Economie vertegenwoordigt;2° een lid, belast met het vicevoorzitterschap, en een plaatsvervanger die de minister bevoegd voor Werkgelegenheid vertegenwoordigt;3° een lid, belast met het vicevoorzitterschap, en een plaatsvervanger die de minister bevoegd voor Lokale Besturen vertegenwoordigt;4° een lid en een plaatsvervanger die het departement Werkgelegenheid en Beroepsopleiding van de Waalse Overheidsdienst Economie, Werkgelegenheid en Onderzoek vertegenwoordigen;5° een lid en een plaatsvervanger die het departement Economische Ontwikkeling van de Waalse Overheidsdienst Economie, Werkgelegenheid en Onderzoek vertegenwoordigen;6° een lid en een plaatsvervanger die het departement Lokale Besturen van de Waalse Overheidsdienst Binnenlandse Zaken en Sociale Actie vertegenwoordigen;2° een lid, belast met het vicevoorzitterschap, en een plaatsvervanger die de minister bevoegd voor Werkgelegenheid vertegenwoordigt;3° een lid, belast met het vicevoorzitterschap, en een plaatsvervanger die de minister bevoegd voor Lokale Besturen vertegenwoordigt;4° een lid en een plaatsvervanger die het departement Werkgelegenheid en Beroepsopleiding van de Waalse Overheidsdienst Economie, Werkgelegenheid en Onderzoek vertegenwoordigen;5° een lid en een plaatsvervanger die het departement Economische Ontwikkeling van de Waalse Overheidsdienst Economie, Werkgelegenheid en Onderzoek vertegenwoordigen;6° een lid en een plaatsvervanger die het departement Lokale Besturen van de Waalse Overheidsdienst Binnenlandse Zaken en Sociale Actie vertegenwoordigen;7° een vertegenwoordiger van de vzw Union des Villes et Communes de Wallonie. Wanneer een minister bevoegd is voor meer dan één van de aangelegenheden vermeld in lid 1, 1° tot en met 3°, wijst hij slechts één lid en één plaatsvervanger aan.

De Commissie heeft de volgende taken: 1° aan de Regering met redenen omklede adviezen uitbrengen over aanvragen tot het verlenen en verlengen van erkenningen en over voorstellen tot het opschorten en intrekken van de erkenning;2° de projecten van de agentschappen voor stadscentrumontwikkeling beoordelen en richtsnoeren of mogelijke oplossingen identificeren op basis van een analyse van de erkenningsaanvragen en activiteitenverslagen;3° op eigen initiatief of op verzoek van de Regering advies uitbrengen over alle aangelegenheden die betrekking hebben op de agentschappen voor stadscentrumontwikkeling. De Regering stelt de werkingsregels van de Commissie vast. HOOFDSTUK 5. - Verwerking van persoonsgegevens

Art. 13.De Waalse Overheidsdienst Economie, Werkgelegenheid en Onderzoek verwerkt persoonsgegevens voor wat noodzakelijk is: 1° met betrekking tot de erkenning: a) voor het administratieve beheer van het verlenen van de erkenning;b) voor de opschorting en intrekking van de erkenning;c) voor het beheer van geschillen in verband met de erkenning;2° met betrekking tot de subsidiëring: a) voor het administratieve beheer en de verlening van de subsidie;b) voor de terugvordering van ten onrechte ontvangen subsidies;c) voor het beheer van geschillen met betrekking tot de subsidiëring;3° voor het secretariaat van de Commissie.

Art. 14.§ 1. De volgende gegevens zijn vereist voor de erkenning: 1° de voornamen en namen van de leden van het agentschap voor stadscentrumontwikkeling en van de leden van zijn bestuursorgaan;2° de voornamen en namen van de burgemeester en de directeur-generaal van de gemeente waarvoor het agentschap voor stadscentrumontwikkeling bevoegd is;3° de voornamen en namen van de vertegenwoordigers van derde organisaties binnen het agentschap voor stadscentrumontwikkeling. § 2. De gegevens die nodig zijn voor de toekenning en terugvordering van de in artikel 11 bedoelde subsidie zijn de volgende: 1° met betrekking tot de werknemers die door het agentschap voor stadscentrumontwikkeling worden tewerkgesteld in het kader van een arbeidsovereenkomst: a) de voornamen en namen;b) het bedrag van de lonen zoals voorzien in hun arbeidsovereenkomst;c) de opleidingen die ze hebben gevolgd in het kader van hun arbeidsovereenkomst;2° met betrekking tot de werknemers die door een derde ter beschikking worden gesteld van het agentschap voor stadscentrumontwikkeling: a) de voornamen en namen;b) de opleidingen gevolgd door de werknemers die aan het agentschap voor stadscentrumontwikkeling ter beschikking worden gesteld als in het contract voor de terbeschikkingstelling is bepaald dat het agentschap verantwoordelijk is voor de permanente opleiding. § 3. De gegevens die het secretariaat van de Commissie nodig heeft, zijn de voornamen en namen van de leden van de Commissie. § 4. De gegevens waarnaar verwezen wordt in de paragrafen 1 en 2 worden aan de Waalse Overheidsdienst Economie, Werkgelegenheid en Onderzoek verstrekt door het agentschap voor stadscentrumontwikkeling.

Deze dienst kan ook authentieke gegevensbronnen gebruiken.

De gegevens waarnaar verwezen wordt in paragraaf 3 worden aan de Waalse overheidsdienst Economie, Werkgelegenheid en Onderzoek bezorgd door de vertegenwoordigde organisaties die door de Regering zijn aangeduid.

Art. 15.De werknemers van de Waalse Overheidsdienst Economie, Werkgelegenheid en Onderzoek hebben enkel toegang tot persoonsgegevens voor zover deze toegang noodzakelijk is voor de uitvoering van de taken die hen zijn toevertrouwd in het kader van de doeleinden bepaald in artikel 13.

Iedere persoon die op grond van lid 1 toegang heeft tot persoonsgegevens is gebonden aan het beroepsgeheim en is persoonlijk verantwoordelijk voor het gebruik ervan. Artikel 458 van het Strafwetboek is op hen van toepassing.

Art. 16.De door de verantwoordelijke voor de verwerking verkregen gegevens worden niet langer bewaard dan nodig is voor de in artikel 13 genoemde doeleinden, met inbegrip van het beheer van eventuele geschillen in verband daarmee, met een maximale bewaartermijn die niet later mag zijn dan 31 december van het jaar waarin de verjaring van de rechtsvorderingen en, indien van toepassing, de volledige betaling van alle daarmee verband houdende bedragen, alsmede de definitieve beëindiging van de rechtsvorderingen en de daarmee verband houdende gerechtelijke of administratieve beroepen, hebben plaatsgevonden. HOOFDSTUK 6. - Beoordeling van het mechanisme, de controle en de sancties

Art. 17.Vanaf 2024 zal het Waals Instituut voor Evaluatie, Toekomstverwachting en Statistiek om de 5 jaar een evaluatierapport opstellen over het mechanisme van de agentschappen voor stadscentrumontwikkeling.

Het evaluatierapport beoordeelt de mate waarin het mechanisme het beoogde doel bereikt en doet aanbevelingen voor de verbetering ervan.

Het evaluatierapport wordt schriftelijk naar het Parlement en de Regering gestuurd.

Art. 18.Het toezicht op de toepassing van dit decreet en de uitvoeringsmaatregelen ervan gebeurt overeenkomstig de bepalingen van het decreet van 28 februari 2019Relevante gevonden documenten type decreet prom. 28/02/2019 pub. 03/05/2019 numac 2019202056 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende de controle van de wetgevingen en reglementeringen inzake het economisch beleid, het tewerkstellingsbeleid en het wetenschappelijk onderzoek alsook de invoering van administratieve geldboeten toepasselijk in geval van inbreuk op deze wetgevingen en reglementeringen sluiten betreffende de controle van de wetgevingen en reglementeringen inzake het economisch beleid, het tewerkstellingsbeleid en het wetenschappelijk onderzoek alsook de invoering van administratieve geldboeten toepasselijk in geval van inbreuk op deze wetgevingen en reglementeringen.

Art. 19.§ 1. Elke persoon die niet erkend is volgens dit decreet en die zich rechtstreeks voordoet als een agentschap voor stadscentrumontwikkeling of die opzettelijk iemand misleidt over het feit dat hij of zij een agentschap voor stadscentrumontwikkeling is, zelfs door feitelijk correcte informatie te verstrekken, wordt bestraft met een administratieve geldboete tussen 10 en 100 euro. § 2. Een erkend agentschap voor stadscentrumontwikkeling dat de Regering niet op de hoogte heeft gebracht van wijzigingen aan de voorwaarden bedoeld in artikel 8, § 1, lid 1, die zich hebben voorgedaan na de toekenning van de erkenning, wordt bestraft met een administratieve geldboete tussen 50 en 500 euro. § 3. Een erkend agentschap voor stadscentrumontwikkeling dat de voorwaarden vermeld in artikel 8, § 2, niet naleeft, wordt bestraft met een administratieve geldboete tussen 25 en 250 euro.

Art. 20.De bepalingen van hoofdstuk 9 van het decreet van 28 februari 2019Relevante gevonden documenten type decreet prom. 28/02/2019 pub. 03/05/2019 numac 2019202056 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende de controle van de wetgevingen en reglementeringen inzake het economisch beleid, het tewerkstellingsbeleid en het wetenschappelijk onderzoek alsook de invoering van administratieve geldboeten toepasselijk in geval van inbreuk op deze wetgevingen en reglementeringen sluiten betreffende de controle van de wetgevingen en reglementeringen inzake het economisch beleid, het tewerkstellingsbeleid en het wetenschappelijk onderzoek alsook de invoering van administratieve geldboeten toepasselijk in geval van inbreuk op deze wetgevingen en reglementeringen, zijn van toepassing op de administratieve geldboeten bepaald in artikel 19. HOOFDSTUK 7. - Overgangs- en slotbepalingen

Art. 21.In afwijking van artikel 2, § 1, lid 1, en artikel 9, kunnen gemeenten met minder dan 30.000 inwoners die een vereniging voor stadscentrumbeheer hebben in het kader van het proefproject dat in 1997 werd opgestart onder de naam 'Waals actieplan voor stadscentrumbeheer en het scheppen van nieuwe werkgelegenheidsbronnen' en dat in 2022 een subsidie kreeg, vanaf de datum van inwerkingtreding van dit decreet een agentschap voor stadscentrumontwikkeling oprichten in het kader van dit decreet.

In dergelijke gevallen wordt de erkenning verleend voor een niet-verlengbare periode van 7 jaar.

Art. 22.Het decreet van 3 april 2009Relevante gevonden documenten type decreet prom. 03/04/2009 pub. 30/04/2009 numac 2009201869 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende erkenning en subsidiëring van de verenigingen voor stadscentrumbeheer sluiten houdende erkenning en subsidiëring van de verenigingen voor stadscentrumbeheer wordt opgeheven.

Art. 23.Dit decreet treedt in werking op het moment dat het uitvoeringsbesluit ervan in werking treedt.

Wij kondigen dit decreet af en bevelen de publicatie ervan in het Belgisch Staatsblad.

Namen, 15 juni 2023.

De minister-president, E. DI RUPO De vicevoorzitter en minister van Economie, Buitenlandse Handel, Onderzoek en Innovatie, Digitale Innovatie, Ruimtelijke Ordening, Landbouw, het `IFAPME' en de Kenniscentra, W. BORSUS De vicevoorzitter en minister van Klimaat, Energie, Mobiliteit en Infrastructuur, P. HENRY De vicevoorzitter en minister van Werk, Vorming, Gezondheid, Sociale Actie en Sociale Economie, Gelijke Kansen en Vrouwenrechten, C. MORREALE De minister van Ambtenarenzaken, Informatietechnologie, Administratieve Vereenvoudiging, Kinderbijslag, Toerisme, Erfgoed en Verkeersveiligheid, V. DE BUE De minister van Huisvesting, Plaatselijke Besturen en Steden, C. COLLIGNON De minister van Begroting en Financiën, Luchthavens en Sportinfrastructuur, Adrien DOLIMONT De minister van Milieu, Natuur, Bosbouw, Plattelandszaken en Dierenwelzijn, C. TELLIER _______ Nota (1) Zitting 2022-2023. Documenten van het Waals Parlement, 1324 (2022-2023) Nr. 1 tot 3.

Volledig verslag van de plenaire vergadering van 14 juni 2023.

Bespreking.

Stemming.

^