Etaamb.openjustice.be
Decreet van 15 juli 2008
gepubliceerd op 03 september 2008

Decreet tot wijziging van het Waalse Wetboek van Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw en Patrimonium, wat betreft het doel en de opdrachten van het "Institut du Patrimoine wallon" (1)

bron
waalse overheidsdienst
numac
2008203084
pub.
03/09/2008
prom.
15/07/2008
ELI
eli/decreet/2008/07/15/2008203084/staatsblad
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
Document Qrcode

15 JULI 2008. - Decreet tot wijziging van het Waalse Wetboek van Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw en Patrimonium, wat betreft het doel en de opdrachten van het "Institut du Patrimoine wallon" (Instituut voor het Waalse Patrimonium) (1)


Het Waalse Parlement heeft aangenomen en Wij, Regering, bekrachtigen hetgeen volgt :

Artikel 1.Het eerste en het tweede lid van artikel 218 van het Waalse Wetboek van Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw en Patrimonium worden zodanig gewijzigd dat ze als volgt dienen te worden gelezen : "het "Institut du Patrimoine wallon" heeft als doel de eigenaars van beschermde goeden bij te staan om die te vernieuwbouwen, de instandhouding van de knowhow en de perfectionering in de erfgoedambachten te garanderen, de beschermde gewestelijke eigendommen of delen ervan die geen bestuurlijke bestemming hebben, te valoriseren en het publiek te sensibiliseren voor de bescherming en de valorisatie van het erfgoed zoals bepaald in artikel 185 van dit Wetboek alsmede voor de knowhow betreffende dit erfgoed, met inbegrip van de organisatie van de "Journées du Patrimoine" (Open Monumentendagen) en van de daaruit voortvloeiende initiatieven voor de jeugd.

De opdracht van bijstandsverlening aan de eigenaars van beschermde goeden wordt uitgeoefend, enerzijds, ten opzichte van de goeden, opgesomd in een lijst die door de Regering is vastgesteld en die enkel goeden kan bevatten die zich op het grondgebied van het Waalse Gewest bevinden, het Duitstalige taalgebied uitgezonderd en, anderzijds, voor de handelingen bedoeld in artikel 219, 3° en 4°, ten opzichte van de te herbestemmen beschermde goeden, waarvan de eigenaars erom verzoeken, binnen dezelfde territoriale grenzen".

Art. 2.In het Waalse Wetboek van Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw en Patrimonium wordt een artikel 220ter ingevoegd, luidend als volgt : "

Art. 220ter.De bewustmaking van het publiek voor de bescherming en de valorisatie van het erfgoed, zoals bedoeld in artikel 185 van dit Wetboek, en voor de knowhow betreffende dit erfgoed, met inbegrip van de organisatie van de "Journées du Patrimoine" en van de daaruit voortvloeiende initiatieven voor de jeugd bestaat erin : 1° onverminderd artikel 192, voor de uitvoering, de uitgave en de verspreiding van bekendmakingen ongeacht de aard en in alle vormen van drager of van audiovisuele uitzendingen betreffende het erfgoed te zorgen, te laten zorgen of te steunen; 2° elk initiatief en elke activiteit alsmede de organisatie van evenementen met landschappelijk karakter te waarborgen of te laten waarborgen of te steunen met het oog op de bewustmaking van het publiek voor het erfgoed.".

Art. 3.In het Waalse Wetboek van Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw en Patrimonium wordt een artikel 221bis ingevoegd, luidend als volgt : "Art. 221bis, § 1. In het kader van de opdrachten bepaald in artikel 220bis, 4°, en binnen de perken van de begrotingskredieten kan het Instituut een jaarlijkse werkingstoelage toekennen aan de natuurlijke of rechtspersonen belast met de uitbating van de in artikel 218, derde lid, bedoelde eigendommen. § 2. De Regering bepaalt de voorwaarden voor de toekenning en de vereffening van deze toelage.".

Art. 4.In het Waalse Wetboek van Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw en Patrimonium wordt een artikel 221ter ingevoegd, luidend als volgt : "

Art. 221ter.§ 1. In het kader van de opdrachten bepaald in artikel 220ter en binnen de perken van de begrotingskredieten kan het Instituut buiten het kader van de "Journées du Patrimoine" en de daaruit voortvloeiende initiatieven voor de jeugd, toelagen toekennen aan vennootschappen zonder winstoogmerk, gemeenten, provincies, intercommunales of inrichtingen van het hoger onderwijs om de voor de uitvoering van bewustmakingsinitiatieven of -activiteiten nodige uitgaven te dekken. § 2. Wanneer het Instituut van mening is dat een vereniging zonder winstoogmerk één of meer acties van gewestelijk belang voert, waarvan de potentiële gevolgen het geheel van het grondgebied betreffen, kan het volgens de beschikbare begrotingskredieten een werkingstoelage toekennen; de modaliteiten van deze toelagen worden in een jaarlijkse kaderovereenkomst bepaald en zijn niet gebonden aan een percentage noch aan een bijzonder plafond. § 3. De Regering bepaalt de voorwaarden voor de toekenning en de vereffening van de in de §§ 1 en 2 bedoelde toelagen.".

Art. 5.In het Waalse Wetboek van Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw en Patrimonium wordt een artikel 221quater ingevoegd, luidend als volgt : "Art. 221quater, § 1. In het kader van de opdrachten bedoeld in artikel 220ter en binnen de perken van de begrotingskredieten kan het Instituut toelagen toekennen om de uitgaven gedaan in het kader van de organisatie van de "Journées du Patrimoine" en van de daaruit voortvloeiende initiatieven voor de jeugd te dekken. § 2. De Regering bepaalt de voorwaarden voor de toekenning en de vereffening van deze toelagen.".

Kondigen dit decreet af, bevelen dat het in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Namen, 15 juli 2008.

De Minister-President, R. DEMOTTE De Minister van Huisvesting, Vervoer en Ruimtelijke Ontwikkeling, A. ANTOINE De Minister van Begroting, Financiën en Uitrusting, M. DAERDEN De Minister van Binnenlandse Aangelegenheden en Ambtenarenzaken, Ph. COURARD De Minister van Economie, Tewerkstelling, Buitenlandse Handel en Patrimonium J.-C. MARCOURT De Minister van Onderzoek, Nieuwe Technologieën en Buitenlandse Betrekkingen, Mevr. M.-D. SIMONET De Minister van Vorming, M. TARABELLA De Minister van Gezondheid, Sociale Actie en Gelijke Kansen, D. DONFUT De Minister van Landbouw, Landelijke Aangelegenheden, Leefmilieu en Toerisme, B. LUTGEN _______ Nota (1) Zitting 2007-2008. Stukken van het Waalse Parlement, 802 (2007-2008). Nrs. 1 en 2.

Volledig verslag, openbare vergadering van 15 juli 2008.

Bespreking - Stemmingen

^