Etaamb.openjustice.be
Decreet van 08 juli 2002
gepubliceerd op 19 oktober 2002

Decreet houdende de eindregeling van de begroting van het Waalse Gewest voor het jaar 1996

bron
ministerie van het waalse gewest
numac
2002027970
pub.
19/10/2002
prom.
08/07/2002
ELI
eli/decreet/2002/07/08/2002027970/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

8 JULI 2002. - Decreet houdende de eindregeling van de begroting van het Waalse Gewest voor het jaar 1996 (1)


De Waalse Gewestraad heeft aangenomen en Wij, Regering, bekrachtigen hetgeen volgt : DEEL 1. - Diensten van algemeen bestuur van het Waalse Gewest HOOFDSTUK I. - Vastleggingen gedaan in uitvoering van de gewestelijke begroting § 1 Vaststelling van de vastleggingen ten laste van de gesplitste kredieten

Artikel 1.De vastleggingen van uitgaven ten laste van de gesplitste vastleggingskredieten van het begrotingsjaar 1996 bedragen, overeenkomstig de bijgaande tabel 1, kolom 6, de som van 43 449 445 826 BEF. § 2. Vaststelling van de gesplitste vastleggingskredieten

Art. 2.De gesplitste vastleggingskredieten aangewend door de Waalse Gewestraad voor de vastleggingen van het begrotingsjaar 1996 bedragen in totaal 44 688 900 000 BEF, overeenkomstig tabel 1, kolom 5.

Dit bij de begrotingsdecreten toegekende bedrag wordt verdeeld als volgt (tabel 1, kolommen 1, 2 en 3) : a. oorspronkelijke begroting 47 361 000 000 BEF b.kredietaanpassingen : - verhogingen 1 133 500 000 BEF - vermindering 3 805 600 000 BEF

Art. 3.Het totaalbedrag van de vastleggingskredieten verdeeld voor het begrotingsjaar 1996 wordt verminderd overeenkomstig tabel 1, kolom 9, met een bedrag van 1 239 454 174 BEF dat overeenkomstig de artikelen 34 en 35 van de wetten op de Rijkscomptabiliteit, gecoördineerd op 17 juli 1991, geannuleerd wordt.

Art. 4.Als gevolg van de bepalingen bedoeld in bovenstaande artikelen 2 en 3, worden de definitieve gesplitste vastleggingskredieten van het begrotingsjaar 1996 vastgesteld op 43 449 445 826 BEF, som die gelijk is aan de ten laste van het begrotingsjaar geboekte vastleggingen (tabel 1, kolommen 6 en 10). § 3. Vaststelling van de vastleggingen ten laste van de variabele kredieten

Art. 5.De vastleggingen van uitgaven ten laste van de variabele vastleggingskredieten van het begrotingsjaar 1996 bedragen, overeenkomstig de bijgaande tabel 2, kolom 6, de som van 6 439 942 524 BEF. § 4. Vaststelling van de variabele vastleggingskredieten

Art. 6.De variabele vastleggingskredieten aangewend door de Waalse Gewestraad voor de vastleggingen van het begrotingsjaar 1996 bedragen 11 785 800 000 BEF, overeenkomstig tabel 2, kolom 2.

Overeenkomstig artikel 45, §§ 2 en 3, laatste lid, van de wetten op de Rijkscomptabiliteit, gecoördineerd op 17 juli 1991, is het gebruik van deze kredieten evenwel beperkt tot het bedrag van de in 1996 voor de organieke fondsen aangewende ontvangsten : 6 362 176 487 BEF, verhoogd met het op 1 januari 1996 bestaande positief saldo : 3 141 971 521 BEF, namelijk een totaalbedrag van 9 504 148 008 BEF (tabel 2, kolom 5).

Art. 7.Als gevolg van de bepalingen bedoeld in bovenstaande artikelen 5 en 6, bedraagt het beschikbaar bedrag van vastleggingen - variabele kredieten - aan het einde van het begrotingsjaar 1996 : 3 172 780 469 BEF (tabel 2, kolom 10).

Dit saldo wordt overgedragen naar het begrotingsjaar 1997 en vertoont (tabel 2, kolommen 8 en 9) : a. een beschikbaar bedrag van 4 819 688 684 BEF.b. een overschrijding van 1 646 908 215 BEF, als gevolg van de machtiging om verbintenissen aan te gaan ten belope van 4 166 100 000 BEF ten laste van het fonds voor de bescherming van oppervlaktewater (decreet van 30 april 1990) ongeacht het beschikbaar bedrag hiervan. HOOFDSTUK II. - Lopende en kapitaalontvangsten en -uitgaven gedaan in uitvoering van de gewestelijke begroting § 1. Vaststelling van de lopende en kapitaalontvangsten

Art. 8.De voor het begrotingsjaar 1996 ten behoeve van het Waalse Gewest vastgestelde rechten bedragen, overeenkomstig de bijgaande tabel 3, kolom 3, de som van 168 408 531 224 BEF. Deze som is als volgt samengesteld : lopende ontvangsten 143 712 547 931 BEF kapitaalontvangsten 8 486 801 595 BEF opbrengst van leningen 16 209 181 698 BEF

Art. 9.De voor het begrotingsjaar geboekte lopende en kapitaalontvangsten bedragen in totaal 164 973 104 019 BEF, overeenkomstig tabel 3, kolom 4.

Deze som is als volgt samengesteld : lopende ontvangsten 146 842 075 135 BEF kapitaalontvangsten 8 284 023 673 BEF opbrengst van leningen 16 209 181 698 BEF

Art. 10.De bij de afsluiting van het begrotingsjaar nog te innen vastgestelde rechten bedragen 3 435 427 205 BEF (tabel 3, kolom 5).

Deze som is als volgt samengesteld (tabel 3, kolommen 6 en 7) : a. geannuleerde rechten of rechten die het voorwerp uitmaken van een onbepaalde schorsing : lopende ontvangsten 64 815 009 BEF kapitaalontvangsten 70 801 695 BEF b.rechten overgedragen naar het begrotingsjaar 1997 : lopende ontvangsten 3 167 834 274 BEF kapitaalontvangsten 131 976 227 BEF § 2. Vaststelling van de lopende en kapitaaluitgaven

Art. 11.De ten laste van het begrotingsjaar 1996 toegerekende ordonnanceringen worden als volgt vastgesteld (tabel 4, kolommen 7, 8 en 9) : A. voor de lopende uitgaven : Niet gesplitste kredieten 112 573 394 455 BEF samengesteld als volgt : a. prestaties van vroegere jaren 385 905 094 BEF b.prestaties van het lopende jaar 112 187 489 361 BEF Ordonnanceringskredieten 7 365 430 845 BEF samengesteld als volgt : a. prestaties van vroegere jaren 785 808 399 BEF b.prestaties van het lopende jaar 6 579 622 446 BEF B. voor de kapitaaluitgaven : Niet gesplitste kredieten 9 651 809 745 183 BEF samengesteld als volgt : a. prestaties van vroegere jaren 1 722 293 823 BEF b.prestaties van het lopende jaar 7 929 515 922 BEF Ordonnanceringskredieten 27 879 739 649 BEF samengesteld als volgt : a. prestaties van vroegere jaren 2 207 071 024 BEF b.prestaties van het lopende jaar 25 672 668 625 BEF Totaalbedrag van de ordonnanceringen 157 470 374 694 BEF

Art. 12.De ten laste van het begrotingsjaar 1996 uitgevoerde, verantwoorde of geregulariseerde betalingen bedragen : A. voor de lopende uitgaven : Niet gesplitste kredieten 112 573 394 455 BEF Ordonnanceringskredieten 7 365 430 845 BEF B. voor de kapitaaluitgaven : Niet gesplitste kredieten 9 651 809 745 BEF Ordonnanceringskredieten 27 879 739 649 BEF Totaal (tabel 4, kolom 10) 157 470 374 694 BEF

Art. 13.De ten laste van de begroting toegerekende betalingen waarvan de verantwoording of de regularisatie, overeenkomstig artikel 79 van de wetten op de Rijkscomptabiliteit, gecoördineerd op 17 juli 1991, naar een volgend begrotingsjaar wordt verwezen, bedragen : A. voor de lopende uitgaven : Niet gesplitste kredieten - BEF Ordonnanceringskredieten - BEF B. voor de kapitaaluitgaven : Niet gesplitste kredieten - BEF Ordonnanceringskredieten - BEF Totaal (tabel 4, kolom 11) - BEF § 3. Vaststelling van de betalingskredieten van de lopende en kapitaaluitgaven

Art. 14.De betalingskredieten beschikbaar gesteld bij en aangewend door de Waalse Gewestraad bedragen (tabel 4, kolom 6) : A. voor de lopende uitgaven : Niet gesplitste kredieten 121 638 199 086 BEF Ordonnanceringskredieten 7 967 400 000 BEF B. voor de kapitaaluitgaven : Niet gesplitste kredieten 13 308 901 988 BEF Ordonnanceringskredieten 30 991 500 000 BEF Totaal : 173 906 001 074 BEF Die bedragen omvatten : I. De bij de begrotingsdecreten aangewende betalingskredieten die als volgt zijn samengesteld (tabel 4, kolommen 2, 3 en 4) : 1. Oorspronkelijke begroting : A.lopende uitgaven : Niet gesplitste kredieten 114 581 800 000 BEF Ordonnanceringskredieten 8 160 900 000 BEF B. kapitaaluitgaven : Niet gesplitste kredieten 10 185 500 000 BEF Ordonnanceringskredieten 33 011 600 000 BEF Totaal : 165 939 800 000 BEF 2. Kredietaanpassingen : netto resultaten : (met inbegrip van de herverdelings- en overdrachtsbesluiten) Verhogingen (positieve resultaten) : A.lopende uitgaven : Niet gesplitste kredieten 1 484 300 000 BEF Ordonnanceringskredieten 280 500 000 BEF B. kapitaaluitgaven : Niet gesplitste kredieten 1 299 400 000 BEF Ordonnanceringskredieten 259 500 000 BEF Totaal : 3 323 700 000 BEF Verminderingen (negatieve resultaten) : A. lopende uitgaven : Niet gesplitste kredieten 6 000 000 BEF Ordonnanceringskredieten 474 000 000 BEF B. kapitaaluitgaven : Niet gesplitste kredieten 5 000 000 BEF Ordonnanceringskredieten 2 279 600 000 BEF Totaal : 2 284 600 000 BEF II. De overgedragen betalingskredieten van het begrotingsjaar 1995, overeenkomstig de artikelen 34 en 35 van de wetten op de Rijkscomptabiliteit, gecoördineerd op 17 juli 1991, die als volgt zijn samengesteld (tabel 4, kolom 5) : A. lopende uitgaven : Niet gesplitste kredieten 5 578 099 086 BEF Ordonnanceringskredieten - BEF B. kapitaaluitgaven : Niet gesplitste kredieten 1 829 001 988 BEF Ordonnanceringskredieten - BEF Totaal : 7 407 101 074 BEF

Art. 15.Het bedrag van de beschikbaar gestelde en voor het begrotingsjaar 1996 verdeelde betalingskredieten wordt verminderd (tabel 4, kolommen 13 en 14) : 1. met de niet gebruikte betalingskredieten waarvan de overdracht naar het begrotingsjaar 1997 plaatsvindt overeenkomstig de artikelen 34 en 35 van de wetten op de Rijkscomptabiliteit, gecoördineerd op 17 juli 1991 : A.lopende verrichtingen : Niet gesplitste kredieten 7 236 311 335 BEF Ordonnanceringskredieten - BEF B. kapitaalverrichtingen : Niet gesplitste kredieten 2 935 873 248 BEF Ordonnanceringskredieten - BEF Totaal : 10 172 184 583 BEF met de beschikbaar gebleven betalingskredieten die worden geannuleerd : A. lopende verrichtingen : Niet gesplitste kredieten 1 828 493 296 BEF Ordonnanceringskredieten 601 969 155 BEF B. kapitaalverrichtingen : Niet gesplitste kredieten 721 218 995 BEF Ordonnanceringskredieten 3 111 760 361 BEF Totaal : 6 263 441 797 BEF De verdeling van de overgedragen kredieten wordt behouden in de begroting 1997.

Art. 16.Als gevolg van de bepalingen bedoeld in de artikelen 14 en 15 van dit decreet, worden de definitieve kredieten van het begrotingsjaar 1996 als volgt vastgesteld : A. lopende uitgaven : Niet gesplitste kredieten 112 573 394 455 BEF Ordonnanceringskredieten 7 365 430 845 BEF B. kapitaaluitgaven : Niet gesplitste kredieten 9 651 809 745 BEF Ordonnanceringskredieten 27 879 739 649 BEF Totaal : 157 470 374 694 BEF Die sommen zijn gelijk aan de verrichtingen toegerekend ten laste van het begrotingsjaar overeenkomstig tabel 4, kolommen 7 en 15.

Art. 17.Het algemene resultaat van de lopende en kapitaalontvangsten en -uitgaven van het begrotingsjaar 1996, overeenkomstig bovenstaande artikelen 9 en 11, is het volgende : Ontvangsten 164 973 104 019 BEF Uitgaven 157 470 374 694 BEF Overschot van ontvangsten 7 502 729 325 BEF HOOFDSTUK III - Ontvangsten en uitgaven voor de variabele kredieten § 1. Vaststelling van de ordonnanceringskredieten

Art. 18.De ordonnanceringskredieten beschikbaar gesteld bij en aangewend door de Waalse Gewestraad voor de ordonnaceringen van 1996 bedragen 9 132 900 000 BEF overeenkomstig tabel 5, kolom 2. § 2. Vaststelling van de toegewezen ontvangsten

Art. 19.De desbetreffende voor het begrotingsjaar 1996 ten behoeve van het Waalse Gewest vastgestelde rechten bedragen, overeenkomstig de bijgaande tabel 2, kolom 3, de som van 7 178 671 725 BEF.

Art. 20.Overeenkomstig artikel 45, §§ 2 en 3, laatste lid, van de wetten op de Rijkscomptabiliteit, gecoördineerd op 17 juli 1991, is het gebruik van deze kredieten evenwel beperkt tot het bedrag van de in 1996 voor de organieke fondsen aangewende ontvangsten (tabel 2, kolom 4), namelijk : Ontvangsten van het jaar 6 362 176 487 BEF verhoogd met het op 1 januari 1996 beschikbaar saldo 6 843 154 384 BEF, namelijk een totaalbedrag van 13 205 330 871 BEF (tabel 5, kolommen 3 en 5). § 3. Vaststelling van de uitgaven

Art. 21.De voor het begrotingsjaar 1996 ten laste van de toegewezen ontvangsten (variabele kredieten) toegerekende ordonnanceringen bedragen 5 529 128 000 BEF (tabel 5, kolom 6). Deze som is als volgt samengesteld : Lopende uitgaven 917 678 908 BEF Kapitaaluitgaven 4 611 449 092 BEF

Art. 22.Het algemene resultaat van de ontvangsten en uitgaven voor de variabele kredieten van het begrotingsjaar 1996, overeenkomstig bovenstaande artikelen 20, eerste lid, en 21, van dit decreet, is het volgende : Toegewezen ontvangsten 6 362 176 487 BEF Uitgaven 5 529 128 000 BEF Overschot van ontvangsten 833 048 487 BEF Dit overschot wordt toegevoegd aan het bij de afsluiting van het vorige begrotingsjaar bestaande saldo, namelijk 6 843 154 384 BEF. Het adus definitief verkregen resultaat vertoont een creditsaldo van 7 676 202 871 BEF (tabel 5, kolom 8). Het wordt overgedragen naar het begrotingsjaar 1997. HOOFDSTUK IV. - Algemeen resultaat van de lopende en kapitaalontvangsten en -uitgaven en van de variabele kredieten

Art. 23.Het algemene resultaat van de ontvangsten en uitgaven van de begroting van het Waalse Gewest (met inbegrip van variabele kredieten) voor het begrotingsjaar 1996, overeenkomstig bovenstaande artikelen 17 en 22, eerste lid, van dit decreet, is het volgende : Ontvangsten 171 335 280 506 BEF Uitgaven 162 999 502 694 BEF Het begrotingsjaar 1996 wordt afgesloten met een overschot van ontvangsten van 8 335 777 812 BEF. HOOFDSTUK V. - Vastleggingen verricht ten laste van de bijzondere afdeling § 1. Vaststelling van de vastleggingen ten laste van de bijzondere afdeling :

Art. 24.De ten laste van de bijzondere afdeling voor het begrotingsjaar 1996 verrichte vastleggingen bedragen 7 067 480 381 BEF (tabel 8, kolom 7 min kolom 8).

Dit bedrag is als volgt samengesteld : a. de vastleggingen van het begrotingsjaar 7 277 011 449 BEF b.het bedrag van de annuleringen van de vorige visums - 209 531 068 BEF § 2. Vaststelling van de beschikbare vastleggingskredieten voor de bijzondere afdeling

Art. 25.De beschikbare kredieten voor de vastlegging van de uitgaven ten laste van de bijzondere afdeling bedragen - 4 281 422 788 BEF (tabel 8, kolom 6).

Dit bedrag is als volgt samengesteld : a. uit het vorige jaar overgedragen saldo - 7 514 053 708 BEF b.ontvangsten van het jaar 3 232 630 920 BEF

Art. 26.Als gevolg van de bepalingen bedoeld in bovenstaande artikelen 24 en 25, bedraagt het saldo van vastleggingen - bijzondere afdeling - aan het einde van het begrotingsjaar 1996 : - 11 348 903 169 BEF (tabel 8, kolom 9). Dit bedrag wordt overgedragen naar het begrotingsjaar 1997. HOOFDSTUK VI. - Ontvangsten en uitgaven gedaan in uitvoering van de bijzondere afdeling van de begroting voor 1996

Art. 27.De voor het begrotingsjaar 1996 op de bijzondere afdeling van de begroting geboekte ontvangsten bedragen 3 265 918 526 BEF, overeenkomstig de bijgaande tabel 7, kolom 5.

Dit bedrag is als volgt samengesteld : lopende ontvangsten 3 265 918 526 BEF kapitaalontvangsten - BEF

Art. 28.De voor het begrotingsjaar 1996 op de bijzondere afdeling van de begroting toegerekende uitgaven bedragen 3 556 319 847 BEF (tabel 7, kolom 8).

Dit bedrag is als volgt samengesteld : Lopende uitgaven 3 556 319 847 BEF Kapitaaluitgaven - BEF

Art. 29.De ten laste van de bijzondere afdeling van het begrotingsjaar 1996 uitgevoerde, verantwoorde of geregulariseerde betalingen bedragen 3 556 319 847 BEF. voor de lopende uitgaven : 3 556 319 847 BEF voor de kapitaaluitgaven : - BEF

Art. 30.De beschikbare kredieten voor de ordonnancering van de uitgaven ten laste van de bijzondere afdeling bedragen 4 352 479 934 BEF (tabel 7, kolommen 4 en 5).

Dit bedrag is als volgt samengesteld : a. uit het vorige jaar overgedragen saldo 1 086 561 408 BEF b.ontvangsten van het jaar 3 265 918 526 BEF

Art. 31.Het algemene resultaat van de bijzondere afdeling van het begrotingsjaar 1996 wordt definitief bepaald als volgt : Ontvangsten verricht tijdens het jaar 3 265 918 526 BEF Uitgaven verricht tijdens het jaar 3 556 319 847 BEF Overschot van uitgaven 290 401 321 BEF Dit overschot van uitgaven wordt aan het bij de afsluiting van het vorige begrotingsjaar bestaand saldo toegevoegd, namelijk een bedrag van 1 086 561 408 BEF (met inbegrip van een correctiebedrag van 9 426 BEF met betrekking tot de rekeningen C).

Onder voorbehoud van bevestiging van het saldo op 1 januari 1991 door de Federale Staat vertoont het aldus definitief verkregen resultaat een creditsaldo van 796 160 087 BEF (tabel 7, kolom 10). Het wordt overgedragen naar het begrotingsjaar 1997. HOOFDSTUK VII. - Gecumuleerde resultaten

Art. 32.De voor alle diensten, begroting (met inbegrip van de variabele kredieten) en bijzondere afdeling, gecumuleerde resultaten van de begroting 1996 zijn als volgt samengesteld (cf. bovenstaande artikelen 23 en 31) : Begroting :overschot van ontvangsten 8 335 777 812 BEF Bijzondere afdeling : overschot van uitgaven 290 401 321 BEF Totaal : : overschot van ontvangsten 8 045 376 491 BEF DEEL 2 - Verrichtingen gedaan ter uitvoering van de begrotingen van de Gewestelijke instellingen die onder het Waalse Gewest ressorteren TITEL V. - Gewestelijke bedrijven A. ENTREPRISE REGIONALE DE PRODUCTION ET D'ADDUCTION D'EAU (E.R.P.E.) (Gewestelijk bedrijf voor waterproductie en -toevoer) Dit gewestelijk bedrijf, opgericht bij decreet van 2 juli 1987, heeft de rechten en plichten van de openbare instelling "Complexe du barrage de Nisramont" op 1 januari 1988 overgenomen overeenkomstig artikel 4, § 1, tweede lid, van bovenvermeld decreet.

De eindregeling van de begroting van het gewestelijk bedrijf "Entreprise régionale de production et d'adduction d'eau (E.R.P.E)" wordt als volgt vastgesteld voor het begrotingsjaar 1996 : HOOFDSTUK I. - Vastleggingen gedaan in uitvoering van de begroting § 1. Vaststelling van de vastleggingen

Art. 33.De vastleggingen van uitgaven ten laste van de vastleggingskredieten uitgetrokken op Titel V van de begroting voor het begrotingsjaar 1996 bedragen 683 296 743 BEF (tabel V A2, kolom 4). § 2. Vaststelling van de vastleggingskredieten

Art. 34.De vastleggingskredieten uitgetrokken op Titel V van de begrotingsdecreten van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 1996 bedragen 1 240 400 000 BEF (tabel V A2, kolom 3).

De niet gebruikte kredieten, namelijk 557 103 257 BEF, worden geannuleerd (tabel V A2, kolom 5). HOOFDSTUK II. - Ontvangsten en uitgaven gedaan in uitvoering van de begroting § 1. Vaststelling van de ontvangsten

Art. 35.De voor het begrotingsjaar 1996 geboekte ontvangsten bedragen in totaal 844 676 726 BEF overeenkomstig tabel V A1, kolom 3.

Dit bedrag is als volgt samengesteld : lopende verrichtingen 510 333 671 BEF kapitaalverrichtingen 334 343 055 BEF § 2. Vaststelling van de uitgaven

Art. 36.De ten laste van het begrotingsjaar 1996 toegerekende ordonnanceringen worden als volgt vastgesteld (tabel V A3, kolom 4) : lopende verrichtingen 510 333 671 BEF kapitaalverrichtingen 334 343 055 BEF Totaalbedrag van de ordonnanceringen 844 676 726 BEF § 3. Vaststelling van de betalingskredieten

Art. 37.De definitieve betalingskredieten voor het begrotingsjaar 1996 worden als volgt vastgesteld : 1. toegekend bij begrotingsdecreten (Titel V) (tabel V A3, kolom 2) 1 440 200 000 BEF oorspronkelijke begroting lopende verrichtingen 519 000 000 BEF kapitaalverrichtingen 921 200 000 BEF 2.toe te kennen als aanvullende kredieten voor de uitgaven die de kredieten overschrijden (tabel V A4) : 16 540 484 BEF lopende verrichtingen 16 540 483 BEF kapitaalverrichtingen - BEF 3. definitief te annuleren (tabel V A3, kolom 5) 612 063 758 BEF lopende verrichtingen 25 206 813 BEF kapitaalverrichtingen 586 856 945 BEF Het brengt het totaal van de definitieve kredieten, die effectief gebruikt zijn voor het begrotingsjaar 1996, op 844 676 726 BEF. Die som is gelijk aan de toegerekende uitgaven (tabel V A3, kolom 4). § 4. Resultaat van de begroting

Art. 38.Het algemene resultaat van de ontvangsten en uitgaven voor het begrotingsjaar 1996, overeenkomstig de artikelen 35 en 36 van dit decreet, wordt als volgt vastgesteld : Ontvangsten 844 676 726 BEF Uitgaven 844 676 726 BEF Het begrotingsjaar 1996 eindigt dus met een nul saldo.

B. OFFICE REGIONAL WALLON DES DECHETS (O.R.W.D.) (Waalse gewestelijke dienst voor afvalstoffen) De eindregeling van de begroting van het gewestelijk bedrijf "Office régional wallon des déchets" voor het begrotingsjaar 1996 is als volgt vastgesteld : HOOFDSTUK I. - Vastleggingen gedaan in uitvoering van de begroting § 1. Vaststelling van de vastleggingen

Art. 39.De vastleggingen van uitgaven ten laste van de vastleggingskredieten uitgetrokken op Titel V van de begroting voor het begrotingsjaar 1996 bedragen 2 879 051 298 BEF (tabel V B2, kolom 7). § 2. Vaststelling van de vastleggingskredieten

Art. 40.De vastleggingskredieten uitgetrokken op Titel V van de begrotingsdecreten van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 1996 bedragen 3 481 500 000 BEF (tabel V B2, kolom 6).

Dit bedrag is als volgt samengesteld : a. oorspronkelijke begroting 3 083 000 000 BEF b.Kredietaanpassing (verhoging) 398 500 000 BEF De niet gebruikte kredieten, namelijk 602 448 702 BEF, worden geannuleerd. HOOFDSTUK II. - Ontvangsten en uitgaven gedaan in uitvoering van de begroting § 1. Vaststelling van de ontvangsten

Art. 41.De voor het begrotingsjaar 1996 geboekte ontvangsten bedragen in totaal 3 010 121 486 BEF overeenkomstig tabel V B1, kolom 3.

Dit bedrag is als volgt samengesteld : lopende verrichtingen 2 520 121 486 BEF kapitaalverrichtingen 490 000 000 BEF § 2. Vaststelling van de uitgaven

Art. 42.De ten laste van het begrotingsjaar 1996 toegerekende ordonnanceringen worden als volgt vastgesteld (tabel V B2) : lopende verrichtingen 1 982 083 554 BEF niet gesplitste kredieten 1 634 814 422 BEF gesplitste kredieten 347 269 132 BEF kapitaalverrichtingen 1 413 010 000 BEF niet gesplitste kredieten - BEF gesplitste kredieten 1 413 010 000 BEF Totaalbedrag van de ordonnanceringen 3 395 093 554 BEF § 3. Vaststelling van de betalingskredieten

Art. 43.De definitieve betalingskredieten voor het begrotingsjaar 1996 worden als volgt vastgesteld : 1. toegekend bij begrotingsdecreten (Titel V) 4 482 400 000 BEF a.oorspronkelijke begroting lopende verrichtingen 921 000 000 BEF niet gesplitste kredieten 290 300 000 BEF gesplitste kredieten 630 700 000 BEF kapitaalverrichtingen 1 885 100 000 BEF niet gesplitste kredieten 4 100 000 BEF gesplitste kredieten 1 881 000 000 BEF Totaal : 2 806 100 000 BEF b. kredietaanpassing lopende verrichtingen 1 477 800 000 BEF niet gesplitste kredieten 1 477 800 000 BEF gesplitste kredieten - BEF kapitaalverrichtingen 198 500 000 BEF niet gesplitste kredieten - BEF gesplitste kredieten 198 500 000 BEF Totaal : 1 676 300 000 BEF 2.toe te kennen als aanvullende kredieten voor de uitgaven die de kredieten overschrijden (tabel V B3) lopende verrichtingen 13 372 390 BEF kapitaalverrichtingen - BEF Totaal : 13 372 390 BEF 3. definitief te annuleren (kredieten die de uitgaven overschrijden, tabel V B2, kolommen 5 en 11) lopende verrichtingen 430 088 836 BEF niet gesplitste kredieten 146 657 968 BEF gesplitste kredieten 283 430 868 BEF kapitaalverrichtingen 670 590 000 BEF niet gesplitste kredieten 4 100 000 BEF gesplitste kredieten 666 490 000 BEF Totaal : 1 100 678 836 BEF Het brengt het totaal van de definitieve kredieten, die effectief gebruikt zijn voor het begrotingsjaar 1996, op 3 395 093 554 BEF. Die som is gelijk aan de toegerekende uitgaven (tabel V B2, kolommen 4 en 10). § 4. Resultaat van de begroting

Art. 44.Het algemene resultaat van de ontvangsten en uitgaven voor het begrotingsjaar 1996, overeenkomstig de artikelen 41 en 42 van dit decreet, wordt als volgt vastgesteld : Ontvangsten 3 010 121 486 BEF Uitgaven 3 395 093 554 BEF Het begrotingsjaar 1996 eindigt dus met een overschot van uitgaven van 384 972 068 BEF. TITEL VI. - Gewestelijke diensten met afzonderlijk beheer A. AGENCE WALLONNE A L'EXPORTATION (AWEX) (WAALS EXPORTAGENTSCHAP) De eindregeling van de begroting van de gewestelijke dienst met afzonderlijk beheer "Agence wallonne à l'Exportation" wordt als volgt vastgesteld voor het begrotingsjaar 1996 : HOOFDSTUK I. - Ontvangsten en uitgaven gedaan in uitvoering van de begroting § 1. Vaststelling van de ontvangsten

Art. 45.De voor het begrotingsjaar 1996 geboekte ontvangsten bedragen in totaal 2 131 690 985 BEF overeenkomstig tabel VI A1, kolom 3.

Dit bedrag is als volgt samengesteld : lopende verrichtingen 1 020 881 047 BEF kapitaalverrichtingen 1 110 809 938 BEF § 2. Vaststelling van de uitgaven

Art. 46.De ten laste van het begrotingsjaar 1996 toegerekende ordonnanceringen worden als volgt vastgesteld (tabel VI A2, kolom 3) : lopende verrichtingen 427 656 178 BEF kapitaalverrichtingen 98 560 764 BEF Totaalbedrag van de ordonnanceringen 526 216 942 BEF § 3. Vaststelling van de betalingskredieten

Art. 47.De definitieve betalingskredieten voor het begrotingsjaar 1996 worden als volgt vastgesteld : 1. toegekend bij begrotingsdecreten (Titel VI) 1 064 200 000 BEF a.oorspronkelijke begroting 1 049 200 000 BEF lopende verrichtingen 836 200 000 BEF kapitaalverrichtingen 213 000 000 BEF b. kredietaanpassing (verhoging) 15 000 000 BEF lopende verrichtingen + 10 000 000 BEF kapitaalverrichtingen + 5 000 000 BEF 2.definitief te annuleren (tabel VI A2, kolom 5) 537 983 058 BEF lopende verrichtingen 418 543 822 BEF kapitaalverrichtingen 119 439 236 BEF Het brengt het totaal van de definitieve kredieten, die effectief gebruikt zijn voor het begrotingsjaar 1996, op 526 216 942 BEF. Die som is gelijk aan de toegerekende uitgaven (tabel VI A2, kolom 3). § 4. Resultaat van de begroting

Art. 48.Het algemene resultaat van de ontvangsten en uitgaven voor het begrotingsjaar 1996, overeenkomstig de artikelen 45 en 46 van dit decreet, wordt als volgt vastgesteld : Ontvangsten 2 131 690 985 BEF Uitgaven 526 216 942 BEF Het begrotingsjaar 1996 eindigt dus met een overschot van ontvangsten van 1 605 474 043 BEF. B. OFFICE WALLON DE DEVELOPPEMENT RURAL (O.W.D.R.) (WAALSE DIENST VOOR PLATTELANDSONTWIKKELING) De eindregeling van de begroting van de dienst met afzonderlijk beheer "Office wallon de Développement rural" wordt voor het begrotingsjaar 1996 als volgt vastgesteld : HOOFDSTUK I. - Ontvangsten en uitgaven gedaan in uitvoering van de begroting § 1. Vaststelling van de ontvangsten

Art. 49.De voor het begrotingsjaar 1996 geboekte ontvangsten bedragen in totaal 351 541 914 BEF overeenkomstig bijgaande tabel VI B1, kolom 3. § 2. Vaststelling van de uitgaven

Art. 50.De ten laste van de begroting 1996 van de "Office wallon de Développement rural" toegerekende ordonnanceringen bedragen 285 508 636 BEF (tabel VI B1, kolom 3) : § 3. Vaststelling van de betalingskredieten

Art. 51.De definitieve betalingskredieten voor deze periode worden als volgt vastgesteld (tabel VI B1) : 1.toegekend bij begrotingsdecreten (Titel VI) 44 200 000 BEF 2. niet gebruikte kredieten die geannuleerd moeten worden 58 691 364 BEF Het brengt het totaal van de definitieve kredieten, die effectief gebruikt zijn voor het begrotingsjaar 1996, op 285 508 636 BEF. Die som is gelijk aan de toegerekende uitgaven. (tabel VI B1, kolom 3). § 4. Resultaat van de begroting

Art. 52.Het algemene resultaat van de ontvangsten en uitgaven voor het begrotingsjaar 1996, overeenkomstig de artikelen 49 en 50 van dit decreet, wordt als volgt vastgesteld : Ontvangsten 351 541 914 BEF Uitgaven 285 508 636 BEF Het begrotingsjaar 1996 wordt dus afgesloten met een overschot van ontvangsten van 66 033 278 BEF (tabel VI B1, kolom 3).

TITEL VII. - Instellingen van openbaar nut A. FONDS WALLON D'AVANCES POUR LA REPARATION DES DOMMAGES PROVOQUES PAR LES PRISES ET POMPAGES D'EAU SOUTERRAINE (WAALS FONDS VAN VOORSCHOTTEN VOOR HET HERSTEL VAN SCHADE VEROORZAAKT DOOR GRONDWATERWINNING EN -OPPOMPING) De eindregeling van de begroting van de instelling van openbaar nut "Fonds wallon d'avances pour la réparation des dommages provoqués par les prises et pompages d'eau souterraine" wordt als volgt vastgesteld voor het begrotingsjaar 1996 : HOOFDSTUK I. - Ontvangsten en uitgaven gedaan in uitvoering van de begroting § 1. Vaststelling van de ontvangsten

Art. 53.De voor het begrotingsjaar 1996 geboekte ontvangsten bedragen in totaal 42 908 534 BEF overeenkomstig tabel VII A1, kolom 3. § 2. Vaststelling van de uitgaven

Art. 54.De ten laste van het begrotingsjaar 1996 toegerekende ordonnanceringen bedragen 3 225 215 BEF (tabel VII A1, kolom 3) : § 3. Vaststelling van de betalingskredieten

Art. 55.De definitieve betalingskredieten voor het begrotingsjaar 1996 worden als volgt vastgesteld : 1. toegekend bij begrotingsdecreten (Titel VII A1) 10 000 000 BEF 2.toe te kennen als aanvullende kredieten voor de uitgaven die de kredieten overschrijden (tabel VII A2) 228 170 BEF 3. definitief te annuleren 7 002 955 BEF Het brengt het totaal van de definitieve kredieten, die effectief gebruikt zijn voor het begrotingsjaar 1996, op 3 225 215 BEF. Die som is gelijk aan de toegerekende uitgaven (tabel VII A1, kolom 3). § 4. Resultaat van de begroting

Art. 56.Het algemene resultaat van de ontvangsten en uitgaven voor het begrotingsjaar 1996, overeenkomstig de artikelen 53 en 54 van dit decreet, wordt als volgt vastgesteld : Ontvangsten 42 908 534 BEF Uitgaven 3 225 215 BEF Het begrotingsjaar 1996 eindigt dus met een overschot van ontvangsten van 39 683 319 BEF (tabel VII A1).

B. CENTRE REGIONAL D'AIDE AUX COMMUNES (CRAC) (GEWESTELIJK HULPCENTRUM VOOR GEMEENTEN) De eindregeling van de begroting van de instelling van openbaar nut "Centre régional d'aide aux communes" wordt als volgt vastgesteld voor het begrotingsjaar 1996 : HOOFDSTUK I. - Ontvangsten en uitgaven gedaan in uitvoering van de begroting § 1. Vaststelling van de ontvangsten

Art. 57.De voor het begrotingsjaar 1996 geboekte ontvangsten bedragen in totaal 75.838.886 BEF overeenkomstig bijgaande tabel VII B1, kolom 3. § 2. Vaststelling van de uitgaven

Art. 58.De ten laste van de begroting van de "Centre régional d'aide aux communes" toegerekende ordonnanceringen bedragen 63 237 190 BEF (tabel VII B1, kolom 3) : § 3. Vaststelling van de betalingskredieten

Art. 59.De definitieve betalingskredieten worden als volgt vastgesteld (tabel VII B1, kolom 2) : 1. toegekend bij begrotingsdecreten (Titel VII) 75 851 848 BEF 2.niet gebruikte kredieten die geannuleerd moeten worden 12 614 658 BEF Het brengt het totaal van de definitieve kredieten, die effectief gebruikt zijn voor het begrotingsjaar 1996, op 63 237 190 BEF. Die som is gelijk aan de toegerekende uitgaven. (tabel VII B1, kolom 3). § 4. Resultaat van de begroting

Art. 60.Het algemene resultaat van de ontvangsten en uitgaven overeenkomstig de artikelen 57 en 58 van dit decreet, wordt als volgt vastgesteld : Ontvangsten 75 838 886 BEF Uitgaven 63 237 190 BEF Het begrotingsjaar 1996 wordt dus afgesloten met een overschot van ontvangsten van 12 601 696 BEF (tabel VII B1, kolom 3).

CENTRE HOSPITALIER PSYCHIATRIQUE "LES MARRONNIERS" (PSYCHIATRISCH ZIEKENHUIS) De eindregeling van de begroting van de instelling van openbaar nut " Centre hospitalier psychiatrique Les Marronniers" wordt als volgt vastgesteld voor het begrotingsjaar 1996 : HOOFDSTUK I. - Ontvangsten en uitgaven gedaan in uitvoering van de begroting § 1. Vaststelling van de ontvangsten

Art. 61.De voor het begrotingsjaar 1996 geboekte ontvangsten bedragen in totaal 1 265 984 737 BEF overeenkomstig bijgaande tabel VII C1, kolom 3. § 2. Vaststelling van de uitgaven

Art. 62.De ten laste van de begroting van de "Centre hospitalier psychiatrique Les Marronniers" toegerekende ordonnanceringen bedragen 1 127 340 047 BEF (tabel VII C1, kolom 3) : § 3. Vaststelling van de betalingskredieten

Art. 63.De definitieve betalingskredieten worden als volgt vastgesteld : 1. toegekend bij begrotingsdecreten (Titel VII) 1 074 923 000 BEF 2.toe te kennen als aanvullende kredieten voor de kredietoverschrijdingen (tabel VII C2) 80 685 686 BEF 3.. niet gebruikte kredieten die geannuleerd moeten worden 28 268 639 BEF Het brengt het totaal van de definitieve kredieten, die effectief gebruikt zijn voor het begrotingsjaar 1996, op 1 127 340 047 BEF. Die som is gelijk aan de toegerekende uitgaven. (tabel VII C1, kolom 3). § 4. Resultaat van de begroting

Art. 64.Het algemene resultaat van de ontvangsten en uitgaven overeenkomstig de artikelen 61 en 62 van dit decreet, wordt als volgt vastgesteld : Ontvangsten 1 265 984 737 BEF Uitgaven 1 127 340 047 BEF Het begrotingsjaar 1996 wordt dus afgesloten met een overschot van ontvangsten van 138 644 690 BEF (tabel VII C1, kolom 3).

D. CENTRE HOSPITALIER "LE CHENE AUX HAIES" (PSYCHIATRISCH ZIEKENHUIS) De eindregeling van de begroting van de instelling van openbaar nut " Centre hospitalier psychiatrique Le Chêne aux Haies" wordt als volgt vastgesteld voor het begrotingsjaar 1996 : HOOFDSTUK I. - Ontvangsten en uitgaven gedaan in uitvoering van de begroting § 1. Vaststelling van de ontvangsten

Art. 65.De voor het begrotingsjaar 1996 geboekte ontvangsten bedragen in totaal 777 164 280 BEF overeenkomstig bijgaande tabel VII D1, kolom 3. § 2. Vaststelling van de uitgaven

Art. 66.De ten laste van de begroting van de "Centre hospitalier psychiatrique Le Chêne aux Haies" toegerekende ordonnanceringen bedragen 710 609 323 BEF (tabel VII D1, kolom 3) : § 3. Vaststelling van de betalingskredieten

Art. 67.De definitieve betalingskredieten worden als volgt vastgesteld : 1. toegekend bij begrotingsdecreten (Titel VII) 832 220 664 BEF 2.toe te kennen als aanvullende kredieten voor de kredietoverschrijdingen (tabel VII D2) 1 121 679 BEF 3. niet gebruikte kredieten die geannuleerd moeten worden 122 733 020 BEF Het brengt het totaal van de definitieve kredieten, die effectief gebruikt zijn voor het begrotingsjaar 1996, op 710 609 323 BEF. Die som is gelijk aan de toegerekende uitgaven (tabel VII D1, kolom 3). § 4. Resultaat van de begroting

Art. 68.Het algemene resultaat van de ontvangsten en uitgaven overeenkomstig de artikelen 65 en 68 van dit decreet, wordt als volgt vastgesteld : Ontvangsten 777 164 280 BEF Uitgaven 710 609 323 BEF Het begrotingsjaar 1996 wordt dus afgesloten met een overschot van ontvangsten van 66 554 957 BEF (tabel VII D1, kolom 3).

Kondigen dit decreet af, bevelen dat het in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Namen, 8 juli 2002.

De Minister-President J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE De Minister van Economie, KMO's, Onderzoek en Nieuwe Technologieën, S. KUBLA De Minister van Vervoer, Mobiliteit en Energie, J. DARAS De Minister van Begroting, Huisvesting, Uitrusting en Openbare Werken, M. DAERDEN De Minister van Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw en Leefmilieu, M. FORET De Minister van Landbouw en Landelijke Aangelegenheden, J. HAPPART De Minister van Binnenlandse Aangelegenheden en Ambtenarenzaken, Ch. MICHEL De Minister van Sociale Aangelegenheden en Gezondheid, Th. DETIENNE De Minister van Tewerkstelling en Vorming, Mevr. M. ARENA _______ Nota's (1) Zitting 2001-2002. Stukken van de Raad 305 (2001-2002) Nrs 1 en 2.

Volledig verslag, openbare vergadering van 8 juli 2002 Bespreking - Stemming.

^