Etaamb.openjustice.be
Decreet van 06 juli 2001
gepubliceerd op 08 september 2001

Decreet houdende aanpassing van de Middelenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2001

bron
ministerie van de vlaamse gemeenschap
numac
2001035953
pub.
08/09/2001
prom.
06/07/2001
ELI
eli/decreet/2001/07/06/2001035953/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

6 JULI 2001. - Decreet houdende aanpassing van de Middelenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2001 (1)


Het Vlaams Parlement heeft aangenomen en Wij, Regering, bekrachtigen hetgeen volgt :

Artikel 1.De raming der niet-toegewezen ontvangsten voor de organen en diensten van de Vlaamse Gemeenschap, voor het begrotingsjaar 2001, wordt aangepast volgens de omstandige vermeldingen in de bij dit decreet gevoegde tabel belope van : (miljoen frank) Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Art. 7.In afwijking van artikel 28 van het koninklijk besluit van 17 juli 1991 houdende coördinatie van de wetten op de rijkscomptabiliteit wordt voor het jaar 2000 een bedrag van BEF 795 000 in mindering gebracht op het uitstaand van de renteloze lening die door de Vlaamse Gemeenschap aan de v.z.w. de De Warande ter beschikking werd gesteld in uitvoering van de overeenkomst van 22 december 1986, zoals aangepast door de overeenkomst van 17 juni 1988 en de overeenkomst van 21 januari 1997. Dit bedrag is het equivalent van de lidgelden die verschuldigd zijn voor het jaar 2000 voor de leden die aangeduid worden langs de zijde van de Vlaamse Gemeenschap. Aldus bedraagt het uitstaand saldo van de renteloze lening per 31 december 2000 BEF 21 315 000.

Art. 8.Wordt gedesaffecteerd ten gunste van de algemene middelen van de Vlaamse Gemeenschap een bedrag van BEF 100 000 000 beschikbaar op het fonds onroerende goederen (decreet 22.11.1995, artikel 29).

Art. 9.Wordt gedesaffecteerd ten gunste van de algemene middelen van de Vlaamse Gemeenschap een bedrag van BEF 34 500 000 beschikbaar op het fonds « beheer, uitrusting, geschiktmaking en onderhoud van onroerende goederen » (programma 50.10).

Art. 10.Wordt gedesaffecteerd ten gunste van de algemene middelen van de Vlaamse Gemeenschap een bedrag van BEF 8 100 000 beschikbaar op het fonds voor de huisvesting (programma 62.40).

Art. 11.In afwijking van artikel 31 van het decreet van 19 december 1998 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 1999, wordt de integrale opbrengst van de verkoop van de goederen gelegen aan de Blancefloerlaan, te Antwerpen (gekadasteerd onder Antwerpen, 13e afdeling, sectie N, nrs. 302/A, 174/L, 204/B, 205/C, 314/D, 315/D, 311/D, 316/H) toegewezen aan de algemene middelen van de Vlaamse Gemeenschap.

Kondigen dit decreet af, bevelen dat het in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Brussel, 6 juli 2001.

De minister-president van de Vlaamse regering, Vlaams minister van Financiën, Begroting, Buitenlands Beleid en Europese Aangelegenheden, P. DEWAEL De Vlaamse minister van Mobiliteit, Openbare Werken en Energie, S. STEVAERT De Vlaamse minister van Welzijn, Gezondheid en Gelijke Kansen, Mevr. M. VOGELS De Vlaamse minister van Cultuur, Jeugd, Sport, Brusselse Aangelegenheden en Ontwikkelingssamenwerking B. ANCIAUX De Vlaamse minister van Onderwijs en Vorming, Mevr. M. VANDERPOORTEN De Vlaamse minister van Werkgelegenheid en Toerisme, R. LANDUYT De Vlaamse minister van Leefmilieu en Landbouw, Mevr. V. DUA De Vlaamse minister van Economie, Ruimtelijke Ordening en Media, D. VAN MECHELEN De Vlaamse minister van Binnenlandse Aangelegenheden, Huisvesting en Ambtenarenzaken, P. VAN GREMBERGEN _______ Nota's Zitting 2000-2001.

Stukken : - Ontwerp van decreet : 18, nr. 1. - Amendementen : 18, nr. 2. - Verslag : 18, nr. 3. - Tekst aangenomen door de plenaire vergadering : 18, nr. 4. - Evaluatie van de SERV : 12, nr. 1. - Toelichtingen : 17, nr. 1-A; 17, nr. 1-B. - Verslag van het Rekenhof : 20, nr. 1.

Handelingen. - Bespreking en aanneming. Vergaderingen van 20 juni 2001.

TABEL LEGENDE Art. = artikel OS = ontvangstensoort TO = toegewezen ontvangsten AO = algemene ontvangsten Code : 01 = gemeenschappelijke aangelegenheden 02 = gemeenschapsaangelegenheden 03 = gewestaangelegenheden Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

^