Etaamb.openjustice.be
Decreet van 03 juni 2010
gepubliceerd op 16 juni 2010

Decreet houdende instemming, wat betreft de materies waarvan de uitoefening door de Franse Gemeenschap is overgedragen, met het Internationaal Verdrag voor de bescherming van alle personen tegen gedwongen verdwijning, aangenomen te New-York op 20 december 2006

bron
waalse overheidsdienst
numac
2010203215
pub.
16/06/2010
prom.
03/06/2010
ELI
eli/decreet/2010/06/03/2010203215/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

3 JUNI 2010. - Decreet houdende instemming, wat betreft de materies waarvan de uitoefening door de Franse Gemeenschap is overgedragen, met het Internationaal Verdrag voor de bescherming van alle personen tegen gedwongen verdwijning, aangenomen te New-York op 20 december 2006


Het Waals Parlement heeft aangenomen en Wij, Regering, bekrachtigen hetgeen volgt :

Artikel 1.Dit decreet regelt overeenkomstig artikel 138 van de Grondwet een materie bedoeld in de artikelen 127 en 128 van de Grondwet.

Art. 2.Het Verdrag voor de bescherming van alle personen tegen gedwongen verdwijning, aangenomen te New-York op 20 december 2006, zal volkomen gevolg hebben.

Kondigen dit decreet af, bevelen dat het in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Namen, 3 juni 2010.

De Minister-President, R. DEMOTTE De Minister van Duurzame Ontwikkeling en Ambtenarenzaken, J.-M. NOLLET De Minister van Begroting, Financiën, Tewerkstelling, Vorming en Sport, A. ANTOINE De Minister van Economie, K.M.O.'s, Buitenlandse Handel en Nieuwe Technologieën, J.-C. MARCOURT De Minister van de Plaatselijke Besturen en de Stad, P. FURLAN De Minister van Gezondheid, Sociale Actie en Gelijke Kansen, Mevr. E. TILLIEUX De Minister van Leefmilieu, Ruimtelijke Ordening en Mobiliteit, Ph. HENRY De Minister van Openbare Werken, Landbouw, Landelijke Aangelegenheden, Natuur, Bossen en Erfgoed, B. LUTGEN _______ Nota (1) Zitting 2009-2010. Stukken van het Waals Parlement, 179 (2009-2010) Nrs. 1 en 2.

Volledig verslag, openbare vergadering van 2 juni 2010.

Bespreking - Stemmingen.

^