Etaamb.openjustice.be
Decreet van 01 maart 2002
gepubliceerd op 12 april 2002

Decreet houdende instemming met het Verdrag nr. 174 betreffende de voorkoming van zware industriële ongevallen, aangenomen door de algemene vergadering van de Internationale Arbeidsorganisatie in Genève op 22 juni 1993

bron
ministerie van de vlaamse gemeenschap
numac
2002035443
pub.
12/04/2002
prom.
01/03/2002
ELI
eli/decreet/2002/03/01/2002035443/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

1 MAART 2002. - Decreet houdende instemming met het Verdrag nr. 174 betreffende de voorkoming van zware industriële ongevallen, aangenomen door de algemene vergadering van de Internationale Arbeidsorganisatie in Genève op 22 juni 1993 (1)


Het Vlaams Parlement heeft aangenomen en Wij, Regering, bekrachtigen hetgeen volgt :

Artikel 1.Dit decreet regelt een gewestaangelegenheid.

Art. 2.Het Verdrag nr. 174 betreffende de voorkoming van zware industriële ongevallen, aangenomen door de algemene vergadering van de Internationale Arbeidsorganisatie tijdens haar tachtigste zitting in Genève op 22 juni 1993, zal volkomen gevolg hebben.

Kondigen dit decreet af, bevelen dat het in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Brussel, 1 maart 2002.

De minister-president van de Vlaamse regering, P. DEWAEL De Vlaamse minister van Leefmilieu en Landbouw, V. DUA De Vlaamse minister van Binnenlandse Aangelegenheden, Ambtenarenzaken en Buitenlands Beleid, P. VAN GREMBERGEN De Vlaamse minister van Economie, Buitenlandse Handel en Huisvesting, J. GABRIELS _______ Nota (1) Zitting 2000-2001 Stukken.- Ontwerp van decreet : 768, nr. 1.

Zitting 2001-2002 Stukken. - Verslag : 768, nr. 2. - Tekst aangenomen door de plenaire vergadering : 768, nr. 3.

Handelingen. - Bespreking en aanneming : Vergaderingen van 6 februari 2002.

^