Etaamb.openjustice.be
Decreet van 01 april 2021
gepubliceerd op 12 april 2021

Decreet tot wijziging van artikel 15, § 4, van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn om de vervanging van de leden van de raden voor maatschappelijk welzijn mogelijk te maken bij een verlof na de geboorte of adoptie van een kind

bron
waalse overheidsdienst
numac
2021030919
pub.
12/04/2021
prom.
01/04/2021
ELI
eli/decreet/2021/04/01/2021030919/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

1 APRIL 2021. - Decreet tot wijziging van artikel 15, § 4, van de organieke wet van 8 juli 1976Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Organieke wet betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn. - Officieuze coördinatie in het Duits van de versie toepasselijk op de inwoners van het Duitse taalgebied sluiten betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn om de vervanging van de leden van de raden voor maatschappelijk welzijn mogelijk te maken bij een verlof na de geboorte of adoptie van een kind (1)


Het Waalse Parlement heeft aangenomen en Wij, Waalse Regering, bekrachtigen hetgeen volgt:

Artikel 1.Dit decreet regelt een in artikel 128 van de Grondwet bedoelde aangelegenheid, overeenkomstig artikel 138 ervan.

Art. 2.Het artikel 15, § 4, van de organieke wet van 8 juli 1976Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Organieke wet betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn. - Officieuze coördinatie in het Duits van de versie toepasselijk op de inwoners van het Duitse taalgebied sluiten betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn wordt aangevuld met een lid luidend als volgt: « Ter gelegenheid van het verlof bedoeld in deze paragraaf wordt er voor de duur ervan in de vervanging voorzien, overeenkomstig artikel 14, als de politieke fractie die de rechthebbende op genoemd verlof voorgedragen heeft, daarom verzoekt. Het lid dat verlof aanvraagt blijft zijn mandaat uitoefenen tot zijn plaatsvervanger beëdigd is. ».

Art. 3.Dit decreet treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt wordt.

Kondigen dit decreet af, bevelen dat het in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Namen, 1 april 2021.

De Minister-President, E. DI RUPO De Vice-Minister-President en Minister van Economie, Buitenlandse Handel, Onderzoek, Innovatie, Digitale Technologieën, Ruimtelijke Ordening, Landbouw, het "IFAPME", en de Vaardigheidscentra, W. BORSUS De Vice-Minister-President en Minister van Klimaat, Energie en Mobiliteit, Ph. HENRY De Vice-Minister-President en Minister van Werk, Vorming, Gezondheid, Sociale Actie, Gelijke Kansen en Vrouwenrechten, Ch. MORREALE De Minister van Begroting en Financiën, Luchthavens en Sportinfrastructuren, J.-L. CRUCKE De Minister van Huisvesting, de Plaatselijke Besturen en het Stedenbeleid, Ch. COLLIGNON De Minister van Ambtenarenzaken, Informatica, Administratieve Vereenvoudiging, belast met Kinderbijslag, Toerisme, Erfgoed en Verkeersveiligheid, V. DE BUE De Minister van Leefmilieu, Natuur, Bossen, Landelijke Aangelegenheden en Dierenwelzijn, C. TELLIER _______ Nota (1) Zitting 2020-2021. Stukken van het Waals Parlement, 483 (2020-2021) Nrs. 1 tot 3.

Volledig verslag, plenaire vergadering van 31 maart 2021.

Bespreking.

Stemming.

^