Etaamb.openjustice.be
Decreet van 01 april 2021
gepubliceerd op 12 april 2021

Decreet tot wijziging van artikelen 2 en 3 van het decreet van 1 oktober 2020 houdende de organisatie tot 31 maart 2021 van de vergaderingen van de organen van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn

bron
waalse overheidsdienst
numac
2021030918
pub.
12/04/2021
prom.
01/04/2021
ELI
eli/decreet/2021/04/01/2021030918/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

1 APRIL 2021. - Decreet tot wijziging van artikelen 2 en 3 van het decreet van 1 oktober 2020Relevante gevonden documenten type decreet prom. 01/10/2020 pub. 16/10/2020 numac 2020031525 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende de organisatie tot 31 maart 2021 van de vergaderingen van de organen van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn sluiten houdende de organisatie tot 31 maart 2021 van de vergaderingen van de organen van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn (1)


Het Waalse Parlement heeft aangenomen en Wij, Waalse Regering, bekrachtigen hetgeen volgt:

Artikel 1.Dit decreet regelt een in artikel 128 van de Grondwet bedoelde aangelegenheid, overeenkomstig artikel 138 ervan.

Art. 2.In het opschrift van het decreet van 1 oktober 2020Relevante gevonden documenten type decreet prom. 01/10/2020 pub. 16/10/2020 numac 2020031525 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende de organisatie tot 31 maart 2021 van de vergaderingen van de organen van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn sluiten houdende de organisatie tot 31 maart 2021 van de vergaderingen van de organen van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, worden de woorden "de organisatie tot 31 maart 2021" vervangen door de woorden "de tijdelijke organisatie".

Art. 3.In artikel 2 van hetzelfde decreet worden de woorden "31 maart 2021" telkens vervangen door de woorden "30 september 2021".

Art. 4.In artikel 3 van hetzelfde decreet worden de woorden "31 maart 2021" telkens vervangen door de woorden "30 september 2021".

Art. 5.Dit decreet treedt in werking op 1 april 2021.

Kondigen dit decreet af, bevelen dat het in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Namen, 1 april 2021.

De Minister-President, E. DI RUPO De Vice-Minister-President en Minister van Economie, Buitenlandse Handel, Onderzoek, Innovatie, Digitale Technologieën, Ruimtelijke Ordening, Landbouw, het "IFAPME", en de Vaardigheidscentra, W. BORSUS De Vice-Minister-President en Minister van Klimaat, Energie en Mobiliteit, Ph. HENRY De Vice-Minister-President en Minister van Werk, Vorming, Gezondheid, Sociale Actie, Gelijke Kansen en Vrouwenrechten, Ch. MORREALE De Minister van Begroting en Financiën, Luchthavens en Sportinfrastructuren, J.-L. CRUCKE De Minister van Huisvesting, de Plaatselijke Besturen en het Stedenbeleid, Ch. COLLIGNON De Minister van Ambtenarenzaken, Informatica, Administratieve Vereenvoudiging, belast met Kinderbijslag, Toerisme, Erfgoed en Verkeersveiligheid, V. DE BUE De Minister van Leefmilieu, Natuur, Bossen, Landelijke Aangelegenheden en Dierenwelzijn, Ch. TELLIER _______ Nota (1) Zitting 2020-2021. Stukken van het Waals Parlement, 502 (2020-2021) Nrs. 1 tot 3.

Volledig verslag, plenaire vergadering van 31 maart 2021.

Bespreking.

Stemming.

^