Etaamb.openjustice.be
Bijzonder Decreet van 11 maart 2021
gepubliceerd op 23 maart 2021

Bijzonder decreet tot wijziging van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen met het oog op een gewaarborgde evenwichtige aanwezigheid van vrouwen en mannen binnen de regering van de Franse Gemeenschap

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2021030641
pub.
23/03/2021
prom.
11/03/2021
ELI
eli/decreet/2021/03/11/2021030641/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

11 MAART 2021. - Bijzonder decreet tot wijziging van de bijzondere wet van 8 augustus 1980Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten tot hervorming der instellingen met het oog op een gewaarborgde evenwichtige aanwezigheid van vrouwen en mannen binnen de regering van de Franse Gemeenschap


Het Parlement van de Franse Gemeenschap heeft aangenomen en Wij, Regering, bekrachtigen hetgeen volgt:

Artikel 1.Dit decreet regelt, overeenkomstig de artikelen 38 en 123, § 2, van de Grondwet en artikel 63, § 4, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten tot hervorming der instellingen, een aangelegenheid bedoeld in de artikelen 60 en 64 van genoemde bijzondere wet.

Art. 2.Artikel 60, § 1, tweede lid, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten tot hervorming der instellingen, wordt vervangen als volgt : "De lijst bedoeld in het eerste lid is samengesteld uit minstens één derde van leden van hetzelfde geslacht. Elk decimaal getal wordt naar de hogere eenheid afgerond als het decimaal getal groter is dan 5, elk decimaal getal wordt naar de lagere eenheid afgerond als het decimaal getal gelijk is aan of kleiner is dan 5.".

Art. 3.Artikel 64, § 2 van de genoemde bijzondere wet wordt vervangen als volgt : " § 2. Als de Regering van de Franse Gemeenschap overeenkomstig artikel 60, § 3, samengesteld of gewijzigd wordt, wordt de stemming voor de aanwijzing van het laatste lid of van de laatste leden beperkt tot de kandidaten van het ene of andere geslacht als dit nodig is voor de gewaarborgde aanwezigheid van minstens één derde vrouwen en één derde mannen in haar midden.

Wanneer, bij de samenstelling van de Regering van de Franse Gemeenschap of bij elke latere wijziging in de samenstelling ervan, na aanwijzing van het voorlaatste lid van de regering overeenkomstig artikel 60, § 3, geen enkel lid afkomstig is uit het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad, kan de aanwijzing van het laatste lid bovendien beperkt tot een kandidaat uit het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad. » Kondigen dit decreet af, bevelen dat het in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Brussel, 11 maart 2021.

De Minister-President, P.-Y. JEHOLET De Vicepresident en Minister van Begroting, Ambtenarenzaken, Gelijke kansen en het toezicht op " Wallonie-Bruxelles Enseignement", Fr. DAERDEN De Vicepresidente en Minister van Kind, Gezondheid, Cultuur, Media en Vrouwenrechten, B. LINARD De Minister van Hoger Onderwijs, Onderwijs voor sociale promotie, Universitaire ziekenhuizen, Hulpverlening aan de jeugd, Justitiehuizen, Jeugd, Sport en Promotie van Brussel, V. GLATIGNY De Minister van Onderwijs, C. DESIR _______ Nota Zitting 2020-2021 Stukken van het Parlement.- Voorstel tot decreet, nr. 123-1. - Advies van de Raad van State, nr. 123-2 - Tekst aangenomen tijdens de plenaire vergadering, nr.123-3.

Integraal verslag. - Bespreking en aanneming. - Vergadering van 10 maart 2021.

^