Etaamb.openjustice.be
Bijzonder Decreet van 02 mei 2019
gepubliceerd op 22 mei 2019

Bijzonder decreet tot wijziging van de artikelen 60 en 64 van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen met het oog op een gewaarborgde evenwichtige aanwezigheid van vrouwen en mannen in de Waalse Regering

bron
waalse overheidsdienst
numac
2019202443
pub.
22/05/2019
prom.
02/05/2019
ELI
eli/decreet/2019/05/02/2019202443/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

2 MEI 2019. - Bijzonder decreet tot wijziging van de artikelen 60 en 64 van de bijzondere wet van 8 augustus 1980Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten tot hervorming der instellingen met het oog op een gewaarborgde evenwichtige aanwezigheid van vrouwen en mannen in de Waalse Regering (1)


Het Waals Parlement heeft aangenomen en Wij, Waalse Regering, bekrachtigen hetgeen volgt:

Artikel 1.Dit decreet regelt, overeenkomstig de artikelen 39 en 123, § 2, van de Grondwet en artikel 63, § 4, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten tot hervorming der instellingen, een aangelegenheid bedoeld in de artikel 60 en 64 van genoemde bijzondere wet.

Art. 2.In artikel 60, § 1, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten tot hervorming der instellingen, wordt het tweede lid vervangen als volgt : "De lijst bedoeld in het eerste lid is samengesteld uit minstens één derde van leden van hetzelfde geslacht. Elk decimaal getal wordt naar de hogere eenheid afgerond als het decimaal getal groter is dan 5, elk decimaal getal wordt naar de lagere eenheid afgerond als het decimaal getal gelijk is aan of kleiner is dan 5.".

Art. 3.In artikel 64 van dezelfde wet wordt paragraaf 1 vervangen als volgt : « § 1. Als de Waalse Regering overeenkomstig artikel 60, § 3, samengesteld of gewijzigd wordt, wordt de stemming voor de aanwijzing van het laatste lid of van de laatste leden beperkt tot de kandidaten van het ene of andere geslacht als dit nodig is voor de gewaarborgde aanwezigheid van minstens één derde vrouwen en één derde mannen in haar midden.".

Art. 4.De bepalingen van dit decreet treden in werking bij de installatie van de Regering volgend op de algehele hernieuwing van het Waals Parlement.

Kondigen dit decreet af, bevelen dat het in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Namen, 2 mei 2019.

De Minister-President, W. BORSUS De Minister van Sociale Actie, Gezondheid, Gelijke Kansen, Ambtenarenzaken en Administratieve vereenvoudiging, A. GREOLI De Minister van Economie, Industrie, Onderzoek, Innovatie, Digitale Technologieën, Tewerkstelling en Vorming, P.-Y. JEHOLET De Minister van Leefmilieu, Ecologische Overgang, Ruimtelijke Ordening, Openbare Werken, Mobiliteit, Vervoer, Dierenwelzijn en Industriezones, C. DI ANTONIO De Minister van Begroting, Financiën, Energie, Klimaat en Luchthavens, J.-L. CRUCKE De Minister van Landbouw, Natuur, Bossen, Landelijke Aangelegenheden, Toerisme, Erfgoed en afgevaardigd bij de Grote Regio, R. COLLIN De Minister van de Plaatselijke Besturen, Huisvesting en Sportinfrastucturen, V. DE BUE _______ Nota (1) Zitting 2018-2019. Stukken van het Waals Parlement 1045 (2018-2019) Nrs. 1 tot 5.

Volledig verslag, plenaire zitting van 30 april 2019.

Bespreking.

Stemming.

^